Tra cứu 11/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29825 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022 CHỈ THỊ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DÁN THẺ ĐỊNH DANH ĐỐI VỚI XE Ô TÔ ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THU PHÍ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ KHÔNG DỪNG Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành

Ban hành: 19/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2022

2

Chỉ thị 11/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021 Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

3

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/CT-TTg,Chỉ thị 11 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp cấp bách,Đảm bảo an sinh xã hội,Vi rút Corona ,Thương mại,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

4

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/CT-TTg,Chỉ thị 11 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thị trường Bất động sản,Ngành bất động sản ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 4

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

5

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2018 về tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/CT-TTg,Chỉ thị 11 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tổng kết thi hành ,Bộ đội biên phòng,Pháp lệnh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

6

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về gia đình nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

7

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2016 thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 112/2015/NQ-QH13 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH DO CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP, CÔNG TY LÂM NGHIỆP, BAN

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2016

8

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2015 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

9

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2014 về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

10

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2013 nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc ---------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

11

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2012 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/CT-TTg,Chỉ thị 11 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch sân golf Việt Nam,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

12

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Thành phố Cần Thơ,Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt Cần Thơ,Tăng cường hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt,Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt Cần Thơ,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2022

13

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão 2023,Bảo đảm an ninh trật tự lễ hội lớn tại Thừa Thiên Huế,Bảo đảm an ninh sự kiện chính trị 2023 Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2022

14

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Tỉnh Bình Thuận,Tăng cường quản lý tần số vô tuyến điện,Quản lý tần số vô tuyến điện Bình Thuận,Công tác quản lý tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2022

15

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Tỉnh Điện Biên,Công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình Điện Biên,Công tác quản lý an toàn lao động xây dựng công trình,Quản lý an toàn lao động xây dựng công trình Điện Biên,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 04/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2022

16

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Tỉnh An Giang,Tăng cường công tác quản lý nhà nước khoáng sản,Tăng cường quản lý nhà nước khoáng sản An Giang,Tăng cường công tác quản lý khoáng sản An Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2022

17

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

giáo dục và đào tạo Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020

Ban hành: 20/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2022

18

Chỉ thị 11/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Tỉnh Thanh Hóa,Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tháng cuối năm,Nhiệm vụ chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Thanh Hóa,Giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Thanh Hóa,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 05/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2022

19

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật do tỉnh Đắk Lắk ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Giải pháp phòng chống bệnh Dại động vật,Phòng chống bệnh dại động vật,Phòng chống bệnh dại động vật Đắk Lắk ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2022

20

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

trong đấu thầu: - Tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 và quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 19/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.62.64