Bao giờ có Số báo danh thi THPT quốc gia 2024? Đánh số báo danh, xếp phòng thi THPT quốc gia 2024 do ai thực hiện?

Bao giờ có Số báo danh thi THPT quốc gia 2024? Đánh số báo danh, xếp phòng thi THPT quốc gia 2024 do ai thực hiện? Đối với bài thi tổ hợp thí sinh dự thi cần làm gì?

Bao giờ có số báo danh thi THPT quốc gia 2024?

Căn cứ theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL năm 2024 về Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024 như sau:

Mặt khác, theo khoản 1 Điều 9 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về lập danh sách thí sinh dự thi và xếp phòng thi như sau:

Điều 9. Lập danh sách thí sinh dự thi và xếp phòng thi
1. Lập danh sách thí sinh dự thi:
a) Ở mỗi Hội đồng thi (có một mã riêng và được thống nhất trong toàn quốc) việc lập danh sách thí sinh dự thi được thực hiện theo từng Điểm thi như sau: Lập danh sách tất cả thí sinh ĐKDT tại Điểm thi theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh để gắn số báo danh; lập danh sách thí sinh theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh theo từng bài thi để xếp phòng thi;
b) Mỗi thí sinh có một số báo danh duy nhất; số báo danh của thí sinh gồm mã của Hội đồng thi có 02 (hai) chữ số và 06 (sáu) chữ số tiếp theo được đánh tăng dần, liên tục từ 000001 đến hết số thí sinh của Hội đồng thi, bảo đảm không có thí sinh trùng số báo danh.

Theo đó, Các Hội đồng thi hoàn thành việc đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi chậm nhất vào ngày 11/06/2024. Ngoài ra, chậm nhất vào ngày 18/6/2024 các đơn vị ĐKDT sẽ trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Như vậy, Số báo danh thi THPT quốc gia 2024 chậm nhất sẽ có vào ngày 18/6/2024, thí sinh có thể xem trực tiếp thông qua Giấy báo dự thi hoặc qua tra cứu Giấy báo dự thi tại Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bao giờ có Số báo danh thi THPT quốc gia 2024?

Bao giờ có Số báo danh thi THPT quốc gia 2024? (Hình từ Internet)

Đánh số báo danh, xếp phòng thi THPT quốc gia 2024 do ai thực hiện?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 8 Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về Hội đồng thi cụ thể như sau:

Điều 8. Hội đồng thi
1. Mỗi tỉnh tổ chức một Hội đồng thi, do sở GDĐT chủ trì, để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tại tỉnh. Mỗi Hội đồng thi có các Điểm thi để tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi.
2. Giám đốc sở GDĐT ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, gồm: Ban Thư ký; Ban in sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách bài thi tự luận; Ban Chấm thi tự luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.
.....
3. Ban Thư ký Hội đồng thi:
a) Thành phần: Trưởng ban do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; các Phó Trưởng ban là lãnh đạo phòng của sở GDĐT, lãnh đạo trường phổ thông; ủy viên là công chức, viên chức của sở GDĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông. Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, các Ban Chấm thi và các Ban Phúc khảo;
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng thi: Tiếp nhận và quản lý dữ liệu ĐKDT thuộc sở GDĐT; đánh số báo danh, xếp phòng thi; chuẩn bị các tài liệu, mẫu, biểu dùng tại Điểm thi, phòng thi; nhận, bảo quản bài thi tự luận và Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) của thí sinh được đóng trong bì/túi (sau đây gọi chung là túi) còn nguyên niêm phong của các Điểm thi; bàn giao bài thi tự luận được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong của các Điểm thi cho Ban Làm phách; nhận, bảo quản bài thi tự luận đã làm phách và được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ban Làm phách; bàn giao bài thi tự luận đã làm phách được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong của Ban Làm phách cho Ban Chấm thi tự luận; bàn giao Phiếu TLTN được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong của các Điểm thi cho Ban Chấm thi trắc nghiệm và thực hiện các công tác nghiệp vụ liên quan; nhận, bảo quản đầu phách được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ban Làm phách sau khi việc chấm bài thi tự luận đã hoàn thành; quản lý các tài liệu liên quan tới bài thi tự luận và Phiếu TLTN. Lập biên bản xử lý điểm bài thi tự luận (nếu có); nhập và lên điểm thi, đối sánh kiểm tra, phân tích kết quả thi, phổ điểm các bài thi, môn thi thành phần theo quy định; quản lý dữ liệu kết quả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thi phân công;
....

Thông qua quy định trên, việc đánh số báo danh, xếp phòng thi THPT quốc gia 2024 do Ban Thư ký Hội đồng thi thực hiện. Theo đó, Ban Thư ký Hội đồng thi do Giám đốc sở GDĐT ra quyết định thành lập.

Tương ứng với mỗi tỉnh thì tổ chức một Hội đồng thi, do sở GDĐT chủ trì nhằm tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh.

Đối với bài thi tổ hợp thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2024 thí sinh dự thi cần làm gì?

Theo quy định tại Tiểu mục 5 Mục 4 Công văn 1277/BGDĐT-QLCL năm 2024, đối với bài thi tổ hợp thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2024 thí sinh dự thi cần làm các việc như sau:

[1] Khi hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN.

[2] Trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp, CBCT phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụng nào khác ngoài giấy nháp (có chữ ký của CBCT).

- Phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng này nếu phát hiện vi phạm.

[3] Trong khoảng thời gian nghỉ chờ giữa 02 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu có nhu cầu hợp lý thì được CBCT xem xét cho phép ra ngoài phòng thi.

- Thí sinh phải đặt Phiếu TLTN sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh.

- CBCT thứ hai chịu trách nhiệm giám sát không để thí sinh khác can thiệp/lợi dụng Phiếu TLTN của thí sinh.

- Thí sinh phải chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của CBGS khi ở ngoài phòng thi. CBCT và CBGS cần phối hợp chặt chẽ để cho thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi và khu vực thi.

[4] Khi mang Atlat vào phòng thi để sử dụng trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp KHXH, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho CBCT để kiểm soát.

- CBCT giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí và thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này, chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.

Thi tốt nghiệp THPT
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi tốt nghiệp THPT
Hỏi đáp Pháp luật
Thi THPT quốc gia 2025 trắc nghiệm hay tự luận?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký nguyện vọng trực tuyến năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2024 63 tỉnh thành bằng cách liên hệ trực tiếp tổng đài nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tra cứu điểm học bạ THPT mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Rớt tốt nghiệp THPT có phải học lại 12 không? Thí sinh đạt bao nhiêu điểm trong một môn thì bị xem là rớt tốt nghiệp THPT quốc gia?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án chính thức của BGDĐT tất cả môn thi tốt nghiệp THPT 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án môn Tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cập nhật chi tiết?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024 cập nhập nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp Đáp án toán THPT quốc gia 2024 cập nhập chi tiết, đầy đủ?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tốt nghiệp THPT
Dương Thanh Trúc
1,662 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi tốt nghiệp THPT
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào