Hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP như thế nào?

Hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP như thế nào?

Hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP như thế nào?

Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 63/2024/NĐ-CP quy định hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi như sau:

- Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP).

- Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được liên thông từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì đính kèm các thành phần hồ sơ thay thế theo quy định pháp luật về Hộ tịch.

- Trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em khác nơi thường trú của cha, mẹ (nếu được cha, mẹ đồng ý) thì đính kèm các thành phần hồ sơ theo quy định pháp luật về cư trú.

Lưu ý: Các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP như thế nào?

Hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP như thế nào? (Hình từ Internet)

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP như thế nào?

Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 63/2024/NĐ-CP quy trình đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ quy định tại Điều 6 Nghị định 63/2024/NĐ-CP như sau: Người yêu cầu truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Bước 3: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh từ Phần mềm dịch vụ công liên thông; thông báo hẹn trả kết quả được Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS

Bước 4: Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính: không quá 03 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 05 ngày làm việc. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông để gửi cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn lại ngày trả kết quả.

Bước 5: Sau khi giải quyết xong thủ tục. Cơ quan tiếp nhận thông tin, hồ sơ phải phản hồi trạng thái tiếp nhận trong thời gian không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin dữ liệu

Trong trường hợp quá thời gian trên mà chưa nhận được phản hồi thành công thì Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cảnh báo cho hệ thống của các bên liên quan để cán bộ kỹ thuật thực hiện xử lý ngay trong ngày làm việc.

Bước 6: Sau khi Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tiếp nhận thành công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiến hành phản hồi trạng thái và thông tin của hồ sơ đăng ký khai sinh cho Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Giải quyết hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP như thế nào?

Căn cứ tại Điều 8 Nghị định 63/2024/NĐ-CP quy định giải quyết hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh như sau:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Công chức làm công tác hộ tịch thực hiện nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

Thời gian giải quyết đăng ký khai sinh ngay trong ngày làm việc kể từ khi Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp nhận đủ hồ sơ.

Sau khi có kết quả đăng ký khai sinh, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển bản điện tử Giấy khai sinh đến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để đồng bộ với Phần mềm dịch vụ công liên thông hoàn thiện hồ sơ điện tử của các thủ tục hành chính tiếp theo và gửi kết quả cho người yêu cầu.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, đúng quy định: Công chức làm công tác hộ tịch thực hiện thao tác trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp gửi thông tin trạng thái hồ sơ đến Phần mềm dịch vụ công liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để thông báo cho người yêu cầu qua

+ Cổng Dịch vụ công quốc gia;

+ Ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS.

Trong đó nêu rõ lý do đối với các trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, các thành phần hồ sơ cần bổ sung trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống.

Trường hợp cần bổ sung thành phần hồ sơ thì người yêu cầu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong 07 ngày làm việc, nếu quá thời hạn này không bổ sung được thì hồ sơ bị từ chối.

+ Việc liên thông điện tử giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ thao tác nghiệp vụ, cấp số định danh cá nhân, thực hiện trên các hệ thống, phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh liên quan đến cấp số định danh cá nhân, công chức làm công tác hộ tịch cập nhật vướng mắc trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư Pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý và trả kết quả xử lý trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận các vướng mắc từ Bộ Tư pháp.

Thủ tục hành chính
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thủ tục hành chính
Hỏi đáp Pháp luật
Khám người theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
65 thủ tục ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia cập nhật 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính sẽ bị tạm giữ ở đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục 98 thủ tục hành chính TP.HCM sẽ thu phí 0 đồng đến hết năm 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết từ ngày 01/7/2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghị định 63/2024/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính nào từ 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ phận Một cửa là gì? Quyền lợi của công chức viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính mới nhất 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thủ tục hành chính
Lê Nguyễn Minh Thy
60 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thủ tục hành chính
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào