Từ ngày 19/7/2024, cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí?

Từ ngày 19/7/2024, cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí cụ thể ra sao? Các cơ sở giáo dục phải đăng báo cáo công khai tối thiểu trong bao nhiêu năm?

Từ ngày 19/7/2024, cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về thu, chi tài chính như sau:

Điều 5. Thu, chi tài chính
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:
a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác);
b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác.
2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.
...

Theo đó, đáng chú ý, đối với phần thu, chi tài chính Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT nêu rõ, cần công khai tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động cụ thể.

Như vậy, từ 19/7/2024, các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

Từ ngày 19/7/2024, cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí?

Từ ngày 19/7/2024, cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí? (Hình từ Internet)

08 thông tin chung về cơ sở giáo dục phải được công khai từ 19/7/2024?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về thông tin chung về cơ sở giáo dục như sau:

Điều 4. Thông tin chung về cơ sở giáo dục
1. Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có).
2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).
...

Như vậy, từ tháng 7/2024, 8 thông tin chung về cơ sở giáo dục phải được công khai bao gồm:

- Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có).

- Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).

- Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có).

- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.

- Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.

- Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.

- Tổ chức bộ máy:

+ Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có);

+ Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường;

+ Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;

+ Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có);

+ Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có).

- Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có).

Các cơ sở giáo dục phải đăng báo cáo công khai tối thiểu trong bao nhiêu năm?

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 15. Thời gian công khai
....
2. Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử tối thiểu là 05 năm kể từ ngày công bố công khai. Thời gian niêm yết công khai (đối với cơ sở giáo dục mầm non; trường, lớp dành cho người khuyết tật chưa có cổng thông tin điện tử tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ tài liệu công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 05 năm kể từ ngày niêm yết).
3. Ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại khoản 1, 2 của Điều này, các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Như vậy, các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử tối thiểu là 05 năm kể từ ngày công bố công khai.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non; trường, lớp dành cho người khuyết tật chưa có cổng thông tin điện tử phải niêm yết công khai tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ tài liệu công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 05 năm kể từ ngày niêm yết.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Cơ sở giáo dục
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Cơ sở giáo dục
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 19/7/2024, cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 19/7/2024, các cơ sở giáo dục phải đăng báo cáo công khai tối thiểu trong 5 năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ tháng 7/2024, những thông tin chung nào về cơ sở giáo dục phải được công khai?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Phiếu cấp trên đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mở lớp trông trẻ tại nhà phải đáp ứng điều kiện gì? Hồ sơ mở lớp trông trẻ tại nhà gồm có những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 2/11/2024, hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các khoản kinh phí tài trợ mà cơ sở giáo dục được nhận có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian cơ sở đào tạo nghề sơ cấp thông báo tuyển sinh là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu từ học phí chính quy tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cơ sở giáo dục
Nguyễn Thị Hiền
337 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Cơ sở giáo dục
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào