Luật Đất đai 2024 quy định 10 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1/1/2025?

Luật Đất đai 2024 quy định những nguyên tắc nào khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1/1/2025? Từ 2025, thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là bao nhiêu năm?

Luật Đất đai 2024 quy định 10 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1/1/2025?

Căn cứ Điều 60 Luật Đất đai 2024 quy định 10 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1/1/2025 bao gồm:

(1) Việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tuân thủ nguyên tắc và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất.

(2) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết vùng; bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và phù hợp với tiềm năng đất đai của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

(3) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện phải đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

(4) Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; quy hoạch sử dụng đất của cấp trên bảo đảm nhu cầu sử dụng đất của cấp dưới; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải xác định được nội dung sử dụng đất đến cấp xã; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

(5) Nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu sử dụng đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên.

(6) Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, độ che phủ rừng; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

(7) Bảo đảm tính liên tục, kế thừa, ổn định, đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế - xã hội; cân đối hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, giữa các thế hệ; phù hợp với điều kiện, tiềm năng đất đai.

(8) Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp phải bảo đảm sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, cá nhân; bảo đảm công khai, minh bạch.

(9) Quy hoạch sử dụng đất các cấp được lập đồng thời; quy hoạch sử dụng đất cấp cao hơn phải được quyết định, phê duyệt trước quy hoạch sử dụng đất cấp thấp hơn. Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì các chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

(10) Kế hoạch sử dụng đất được lập đồng thời với lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cùng cấp. Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng cấp huyện được lập đồng thời với lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Luật Đất đai 2024: Quy định 10 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1/1/2025?

Luật Đất đai 2024 quy định 10 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1/1/2025? (Hình từ Internet)

Từ 2025, thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là bao nhiêu năm?

Căn cứ Điều 62 Luật Đất đai 2024 quy định về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Điều 62. Thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Thời kỳ, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch.
2. Thời kỳ, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thống nhất với thời kỳ, tầm nhìn của quy hoạch tỉnh.
3. Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 10 năm. Tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 20 năm.
4. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được lập hằng năm.

Như vậy, từ 2025, thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 10 năm. Tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 20 năm.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2024, nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

- Định hướng sử dụng đất, tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thể hiện thông tin đến đơn vị hành chính cấp xã;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã;

- Xác định diện tích và khoanh vùng các khu vực đã được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định tại điểm b và điểm đ khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai 2024, trong đó xác định diện tích các loại đất để bảo đảm chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Xác định ranh giới, vị trí, diện tích khu vực lấn biển để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp;

- Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 05 năm cấp huyện theo các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2024

- Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Kế hoạch sử dụng đất
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Kế hoạch sử dụng đất
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Đất đai 2024 quy định 10 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1/1/2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ ngày 1/1/2025 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bổ sung một số nội dung kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện từ năm 2025 theo Luật Đất đai mới?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền quyết định kế hoạch sử dụng đất?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền lập ra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch sử dụng đất là gì? Kế hoạch sử dụng đất được lập dựa trên căn cứ nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch sử dụng đất 2023 của các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyền của người sử dụng đất trong các khu vực quy hoạch được quy định như thế nào trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai?
Hỏi đáp Pháp luật
Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế?
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Thanh Xuân, Hà Nội?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kế hoạch sử dụng đất
Nguyễn Thị Hiền
77 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Kế hoạch sử dụng đất
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào