Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2024 vi phạm nội quy bị xử lý như thế nào?

Cho hỏi: Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2024 mà vi phạm nội quy thì bị xử lý kỷ luật như thế nào? (Câu hỏi của chị Kim - TPHCM) Tôi cảm ơn.

Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2024 vi phạm nội quy bị xử lý như thế nào?

Căn cứ theo Nội quy ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-HĐKT năm 2024, thí sinh tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2024 vi phạm nội quy có thể xử lý kỷ luật theo các hình thức dưới đây:

(1) Khiển trách:

- Mang theo những thiết bị bị cấm.

- Hút thuốc trong phòng kiểm tra.

- Ngồi không đúng số báo danh.

Trao đổi trong phòng kiểm tra.

+ Hết thời gian làm bài kiểm tra mà vẫn viết thêm.

+ Không nộp lại đề kiểm tra cho giám thị coi thi.

Những thí sinh vi phạm nêu trên sẽ bị lập biên bản và công bố công khai tại phòng kiểm tra và bị trừ 25% số điểm của môn đó.

(2) Cảnh cáo:

- Có hành vi tái phạm khi đã bị khiển trách 01 lần.

- Quay cóp bài kiểm tra hoặc trao đổi giấy nháp, giấy kiểm tra.

- Sử dụng tài liệu, vật dụng bị cấm trong phòng kiểm tra.

- Bài kiểm tra có đánh dấu bài.

- Mang tài liệu vào phòng thi đối với bài kiểm tra về pháp luật về Luật sư và hành nghề luật sư, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Thí sinh thuộc những trường hợp nêu trên sẽ bị lập biên bản và công bố công khai tại phòng kiểm tra và bị trừ 50% số điểm của môn đó.

Riêng trường hợp kết luận bài thi đánh dấu bài thì Trưởng Ban Chấm thi viết đề xuất trừ’ 50% số điểm của môn thi đó đề Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định.

(3) Đình chỉ kiểm tra:

- Đối với môn thi viết: Vào muộn sau 15 phút kể từ khi công bố đề

- Đối với môn kiểm tra thực hành: Vào muộn sau 30 phút kể từ khi Giám thị gọi vào phòng kiểm tra theo thứ tự được Hội đồng kiểm tra thông báo trong danh sách số báo danh và Bàn thi vấn đáp mà không có lý do chính đáng.

- Tái phạm khi đã bị cảnh cáo.

- Có hành vi cố ý gây rối trật tự, gây mất an toàn trong phòng kiểm tra.

- Có các hành vi khác vi phạm nghiêm trọng quyết định, nội quy kiểm tra và các quy định khác có liên quan của Thông tư 10/2021/TT-BTP.

- Đưa đề ra ngoài phòng kiểm tra hoặc nhận đáp án ở ngoài vào phòng kiểm tra trong thời gian kiểm tra.

Hình thức này sẽ do thành viên Ban Coi thi lập biên bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và công bố ngay tại phòng kiểm tra.

Trường hợp thí sinh bị lập biên bản do sử dụng tài liệu, giấy nháp, vật dụng bị cấm sử dụng trong phòng kiểm tra thì thành viên Ban Coi thi sẽ thu giữ.

Thí sinh bị xử lý bằng hình thức đình chỉ kiểm tra thì không được tiếp tục tham dự bài kiểm tra tiếp theo và bị hủy kết quả các bài đã kiểm tra.

Trường hợp đình chỉ kiểm tra đối với thí sinh “Có các hành vi khác vi phạm nghiêm trọng quyết định, nội quy kiểm tra và các quy định khác có liên quan của Thông tư số 10/2021/TT-BTP... ” nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của các thành viên Hội đồng kiểm tra.

(4) Hủy bỏ kết quả kiểm tra:

- Phát hiện đánh tráo bài kiểm tra; kiểm tra hộ; làm kiểm tra trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ kiểm tra do Hội đồng kiểm tra quy định;.

- Đã bị xử lý kỷ luật ở bài kiểm tra trước những bài kiểm tra sau vẫn cố tình vi phạm nội quy đến mức cảnh cáo.

- Các trường hợp tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BTP và trường hợp không đạt yêu cầu trong 03 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư tính từ Kỳ kiểm tra KQTSHNLS đợt 01/2022 mà không đăng ký tập sự lại theo Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTP.

Trường hợp thí sinh tham dự Kỳ kiểm tra bị phát hiện trong thời gian tập sự không đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BTP hoặc có hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều 14 Luật Luật sư 2006, Hội đồng kiểm tra áp dụng hình thức định chỉ và hủy bỏ kết quả kiểm tra của thí sinh vi phạm.

Trường hợp thí sinh phát tán thông tin, tài liệu liên quan đến Kỳ kiểm tra lên mạng xã hội hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Kỳ kiểm tra, uy tín của Hội đồng kiểm tra và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội đồng kiểm tra sẽ xem xét quyết định hủy bỏ kết quả kiểm tra của thí sinh vi phạm.

- Thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mât an toàn trong phòng kiểm tra thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Xem thêm chi tiết Quyết định 10/QĐ-HĐKT năm 2024:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/19042024/ket-qua-tap-su.jpg

Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2024 vi phạm nội quy bị xử lý như thế nào? (Hình từ Internet)

Đối tượng tham dự kiểm tra KQTSHNLS đợt 1 năm 2024 gồm ai?

Kỳ kiểm tra KQTSHNLS đợt 1 năm 2024 sẽ diễn ra vào các ngày 26/4/2024, 27/4/2024, 28/4/2024.

Căn cứ theo Thông báo 01/TB-HĐKT năm 2024, đối tượng tham dự kiểm tra KQTSHNLS đợt 1 năm 2024 gồm có:

- Người tập sự hành nghề luật sư hoàn thành thời gian tập sự theo quy định.

- Những người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các Kỳ kiểm tra trước đó và không thuộc trường hợp được tại khoản 5 Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BTP.

Lưu ý: Người không đạt yêu cầu trong 03 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư tỉnh từ Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2022 thì không được tham dự kiểm tra và phải đăng ký tập sự lại theo quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTP.

- Những người đủ điều kiện kiểm tra, có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng Kiểm tra đồng ý trong các Kỳ kiểm tra trước do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

Luật sư có được tiết lộ thông tin về vụ việc của khách hàng không?

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiêm cấm luật sư thực hiện các hành vi sau đây:
a) Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là vụ, việc);
b) Cố ý cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật;
c) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;
...

Như vậy, hành vi tiết lộ thông tin về vụ việc của khách hàng trong khi hành nghề luật sư là một trong các hành vi bị nghiêm cấm, ngoại trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Vậy nên, về nguyên tắc thì luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ việc của khách hàng.

Tuy nhiên, luật sư vẫn có thể tiết lộ thông tin về vụ việc của khách hàng trong trường hợp khách hàng đã đồng ý bằng văn bản hoặc trường hợp khác do pháp luật quy định.

Trân trọng!

Tập sự hành nghề luật sư
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tập sự hành nghề luật sư
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư 2024? Người tập sự hành nghề luật sư phải tập sự tối thiểu bao nhiêu giờ trong 01 tuần?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 được giải thích đề thi không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian tập sự hành nghề luật sư đối với thẩm tra viên chính ngành Tòa án là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2024 vi phạm nội quy bị xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 thời gian tập sự hành nghề luật sư là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được thực hiện khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đối tượng nào được miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định hiện hành?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gồm có những gì? Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gồm có bài thi gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm sát viên muốn trở thành Luật sư thì có bắt buộc phải tham gia lớp đào tạo nghề luật sư không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tập sự hành nghề luật sư
Nguyễn Thị Kim Linh
1,166 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tập sự hành nghề luật sư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào