Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 được giải thích đề thi không?

Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 được giải thích đề thi không?

Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 được giải thích đề thi không?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nội quy kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-HĐKT năm 2024 Tải về của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 quy định như sau:

Điều 5. Quy định đối với thành viên Ban Coi thi
1. Giám thị phòng kiểm tra viết có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Kiểm tra phòng kiểm tra và đánh số báo danh của thí sinh theo hướng dẫn của Trưởng Ban Coi thi;
b) Gọi thí sinh vào phòng kiểm tra; kiểm tra Căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị chứng minh về nhân thân hợp pháp khác của thí sinh; chỉ cho phép thí sinh mang vào phòng kiểm tra những vật dụng theo quy định; hướng dẫn thí sinh ngồi theo đúng vị trí;
c) Ký tên vào giấy làm bài kiểm tra và giấy nháp theo quy định; phát giấy kiểm tra, giấy nháp cho thí sinh; hướng dẫn thí sinh các quy định về làm bài kiểm tra, nội quy kiểm tra;
d) Nhận túi đề kiểm tra; kiểm tra niêm phong túi đề kiểm tra có sự chứng kiến của thí sinh; mở niêm phong túi đề và phát đề kiểm tra cho thí sinh theo quy định; hoàn trả đề thừa cho Hội đồng kiểm tra sau 15 phút kể từ khi công bố đề kiểm tra;
đ) Kịp thời báo cáo Trưởng Ban Coi thi về sai sót của đề kiểm tra (nếu có) để Trưởng Ban Coi thi báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xem xét, xử lý;
e) Không được giải thích đề kiểm tra;
g) Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng kiểm tra sau 2/3 thời gian làm bài. Trường hợp cần thiết, bất thường thì xử lý theo đúng Nội quy và quán triệt của Trưởng Ban Coi thi;
h) Nhắc nhở, giữ gìn trật tự phòng kiểm tra;
i) Lập biên bản các thí sinh vi phạm Nội quy Kỳ kiểm tra và công bố công khai biên bản tại phòng kiểm tra, báo cáo Trưởng Ban Coi thi để Trưởng Ban Coi thi báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xem xét, quyết định;
k) Sau khi hết giờ làm bài, tiến hành thu bài kiểm tra và thu đủ số đề đã phát ra cho thí sinh theo quy định (đối với môn Kỹ năng hành nghề luật sư); kiểm tra số lượng bài kiểm tra (bao gồm số tờ của bài kiểm tra) thí sinh đã ký nộp theo danh sách; làm thủ tục nộp bài kiểm tra, đề kiểm tra và các văn bản khác có liên quan cho Ban Thư ký;
l) Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian kiểm tra hoặc có hành vi vi phạm quy định làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của thí sinh;
m) Không ra khỏi phòng kiểm tra, trong trường hợp cần thiết phải ra ngoài thì phải có 01 giám thị trong phòng;
n) Tuân thủ quy trình nghiệp vụ coi thi.
...

Theo đó, một trong những quy định đối với thành viên Ban Coi thi trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là không được giải thích đề kiểm tra.

Do đó Ban Coi thi sẽ không được giải thích đề thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024.

Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 được giải thích đề thi không?

Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 được giải thích đề thi không? (Hình từ Internet)

Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 làm gì khi khiển trách, cảnh cáo đối với thí sinh tham dự kiểm tra?

Căn cứ Điều 24 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định như sau:

Điều 24. Xử lý vi phạm đối với thí sinh tham dự kiểm tra
1. Thí sinh có hành vi vi phạm quy định của Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Đình chỉ kiểm tra.
2. Hình thức khiển trách áp dụng đối với thí sinh có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 23 của Thông tư này. Hình thức khiển trách do thành viên Ban Coi thi lập biên bản và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị khiển trách ở môn kiểm tra nào sẽ bị trừ 25% số điểm của môn đó.
3. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với thí sinh có một trong các hành vi sau đây:
a) Tái phạm khi đã bị khiển trách 01 lần;
b) Có một trong các hành vi quy định tại các điểm đ và e khoản 3 Điều 23 của Thông tư này.
Hình thức cảnh cáo do thành viên Ban Coi thi lập biên bản và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị cảnh cáo ở môn kiểm tra nào sẽ bị trừ 50% số điểm của môn đó.
...

Theo đó, khi thí sinh tham dự kiểm tra kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 bị khiển trách, cảnh cáo thì thành viên Ban Coi thi lập biên bản và công bố ngay tại phòng kiểm tra.

Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 do ai thành lập?

Theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định như sau:

Điều 19. Thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
1. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (sau đây gọi chung là Hội đồng kiểm tra) bao gồm từ 05 đến 07 thành viên do Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam quyết định thành lập. Hội đồng kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận tập thể và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng kiểm tra được sử dụng con dấu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư này.
2. Thành phần Hội đồng kiểm tra gồm có:
a) Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng kiểm tra;
b) Đại diện Ban chủ nhiệm của một số Đoàn Luật sư và luật sư là thành viên Hội đồng kiểm tra.
3. Giúp việc cho Hội đồng kiểm tra có Ban Đề thi, Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Phách, Ban Chấm thi viết, Ban Chấm thi thực hành và Ban Phúc tra (sau đây gọi chung là Ban giúp việc) do Hội đồng kiểm tra thành lập.
Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm tra làm Trưởng Ban Đề thi, Ban Phách, Ban Phúc tra. Trưởng các Ban giúp việc khác và thành viên các Ban giúp việc do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định.
...

Theo đó, Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 sẽ do Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 thành lập.

Trân trọng!

Tập sự hành nghề luật sư
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tập sự hành nghề luật sư
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư 2024? Người tập sự hành nghề luật sư phải tập sự tối thiểu bao nhiêu giờ trong 01 tuần?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban Coi thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2024 được giải thích đề thi không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian tập sự hành nghề luật sư đối với thẩm tra viên chính ngành Tòa án là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2024 vi phạm nội quy bị xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 thời gian tập sự hành nghề luật sư là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được thực hiện khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đối tượng nào được miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định hiện hành?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gồm có những gì? Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gồm có bài thi gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm sát viên muốn trở thành Luật sư thì có bắt buộc phải tham gia lớp đào tạo nghề luật sư không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tập sự hành nghề luật sư
Tạ Thị Thanh Thảo
1,473 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tập sự hành nghề luật sư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào