Phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024 và cách viết?

Cho tôi hỏi: Phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024 có mẫu như thế nào? Hướng dẫn tôi cách điền chi tiết? Mong được giải đáp!

Phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024 và cách viết?

Phiếu đánh giá xếp loại công chức năm 2024 được sử dụng theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP, mẫu có dạng như sau:

Tải Phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024 Tại đây

Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024, như sau:

Cách viết phiếu đánh giá, xếp loại công chức có thể tham khảo dưới đây:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm 2024

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức vụ, chức danh: Thẩm phán, Giáo viên,.........................................

Đơn vị công tác: Tòa án nhân dân..........................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

- Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.

- Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

- Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống:

- Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền.

- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành sự phân công của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

- Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

- Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

Trong thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ,chấp hành thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn thể hiện tính trách nhiệm, tích cực tận tụy với công việc.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

Đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC (VIÊN CHỨC) LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

........................................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

........................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

........................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

Về ưu điểm

Luôn giữ vững quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống.

Luôn bình tĩnh để cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Không đùn đẩy né tránh, có sáng tạo trong công việc.

Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, khiêm tốn, học hỏi trong công việc để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ .

Có ý thức tổ chức kỷ luật, thẳng thắn, trung thực.

Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Về nhược điểm:

Lưu ý: Ghi rõ những vấn đề mình mắc phải, không hoàn thành và cần phải cố gắng.

2. Tự xếp loại chất lượng:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ).

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị công tác)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (VIÊN CHỨC) (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

........................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

........................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

Phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024 và cách viết?

Phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024 và cách viết? (Hình từ Internet)

Việc xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện khi nào?

Tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP bị bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định về việc xếp loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
...
2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;
...

Theo đó, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ khi:

- Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

- Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Cơ quan nào có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2024?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
1. Đối với cán bộ
Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.
2. Đối với công chức
a) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện;
b) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện
...

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức thuộc thẩm quyền:

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hiền

Công chức
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào không cần điều tra, xác minh lại trong quá trình xử lý kỷ luật công chức viên chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ thì có áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiền lương trung bình của công chức viên chức tăng khoảng 30% từ ngày 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Khai bút đầu năm là gì? Khi nào thì công chức nhà nước đi làm lại sau tết âm lịch 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024 và cách viết?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, công chức có nghĩa vụ gì trong thi hành công vụ?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Lương công chức năm 2024 là bao nhiêu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chức
184 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công chức
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào