09:15 | 10/06/2023
Loading...

Sửa đổi 03 trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Xin hỏi: Đơn vị đăng kiểm vi phạm những trường hợp nào sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong vòng 01 tháng?- Câu hỏi của anh Khoa (Tp.HCM).

Sửa đổi 03 trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Ngày 08/06/2023, Chính phủ có ban hành Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP có quy định tạm đình 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới như sau:

Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
1. Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ từng dây chuyền kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:
a) Không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;
b) Có 02 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục;
c) Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung giấy chứng nhận đăng kiểm viên.
...

Tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 30/2023/NĐ-CP có sửa đổi trường hợp tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới như sau:

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:
1. Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:
a) Không bảo đảm một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;
b) Có 02 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trong thời gian 12 tháng liên tục;
c) Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.”.
...

Như vậy, có 03 trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới được sửa đổi bao gồm:

- Không bảo đảm một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;

- Có 02 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt do làm sai lệch kết quả kiểm định hoặc không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định trong thời gian 12 tháng liên tục;

- Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

Sửa đổi 03 trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Sửa đổi 03 trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới? (Hình từ Internet)

Sửa đổi 04 trường hợp tạm đình chỉ 03 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP có quy định đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới từ 01 tháng đến 03 tháng như sau:

Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
2. Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới từ 01 tháng đến 03 tháng một trong các trường hợp sau:
a) Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, thẩm quyền;
b) Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị tạm đình chỉ hoặc từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục;
c) Có từ 02 lượt dây chuyền bị tạm đình chỉ trở lên trong thời gian 12 tháng liên tục;
d) Thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị kiểm tra đã bị hư hỏng, không bảo đảm tính chính xác, chưa được kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 30/2023/NĐ-CP có sửa đổi trường hợp tạm đình chỉ 03 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới như sau:

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau:
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau:
“2. Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 03 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:
a) Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
b) Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP hoặc từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này;
c) Đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật;
d) Tiếp tục vi phạm một trong các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định này trong thời gian 12 tháng liên tục.”.

Như vậy, theo Thông tư mới thì đơn vị đăng kiểm sẽ bị đình chỉ 03 tháng nếu vi phạm 04 trường hợp sau:

- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt do làm sai lệch kết quả kiểm định hoặc không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định; hoặc

Từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên do không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên từ đủ 12 tháng liên tục trở lên.

- Đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân;

Từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật;

- Tiếp tục vi phạm một trong các trường hợp vi phạm bị tạm đình chỉ 01 tháng trong thời gian 12 tháng liên tục.

Thời hạn Sở Giao thông vận tải ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đơn vị đăng kiểm là bao nhiêu ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm?

Tại Điều 12 Nghị định 139/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 11 Điều 1 Nghị định 30/2023/NĐ-CP có quy định trình tự tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới như sau:

Trình tự tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm hoặc nhận được thông báo vi phạm của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đơn vị đăng kiểm, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và thông báo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện.
2. Đơn vị đăng kiểm phải nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới cho Sở Giao thông vận tải đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận, đồng thời dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới ngay sau khi quyết định có hiệu lực.
3. Đơn vị đăng kiểm bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới chỉ được xem xét cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sau 36 tháng kể từ ngày thu hồi.
4. Khi bị tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên trực tiếp thực hiện việc kiểm định vẫn tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định do đơn vị mình đã cấp ra còn hiệu lực.
5. Khi bị tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
6. Đơn vị đăng kiểm phải thực hiện việc khắc phục các vi phạm nêu trong quyết định tạm đình chỉ và chỉ được hoạt động trở lại khi đã hoàn thành việc khắc phục vi phạm, đồng thời thông báo về tình hình hoạt động của đơn vị đến Sở Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Như vậy, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì Sở Giao thông vận tải sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đơn vị đăng kiểm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ phát hiện.

Đồng thời sẽ thông báo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm định xe cơ giới

Lương Thị Tâm Như

Kiểm định xe cơ giới
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm định xe cơ giới
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn kiểm định xe bán tải là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi 03 trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghiên cứu chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới là gì? Làm sai lệch kết quả kiểm định xe cơ giới bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Các giấy tờ cần phải cung cấp để lập Hồ sơ phương tiện khi xe cơ giới kiểm định lần đầu theo quy định mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Ô tô nâng cấp đèn chiếu sáng vẫn có thể được đăng kiểm? Trường hợp nào xe cơ giới được phép thực hiện kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm?
Hỏi đáp Pháp luật
Cần xuất trình những giấy tờ gì khi kiểm định phương tiện cơ giới tại đơn vị đăng kiểm? Mẫu phiếu theo dõi hồ sơ được sử dụng trong hồ sơ phương tiện của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Tem kiểm định đã được cấp cho xe cơ giới thì có được tăng thời hạn đăng kiểm theo chu kỳ mới hay không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm định xe cơ giới có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào