14:45 | 26/03/2023
Loading...

Tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm những gì?

Xin hỏi điều kiện công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số như thế nào? - Câu hỏi của Minh Hương (Lạng Sơn).

Tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm những gì?

Căn cứ tiểu mục 2 Mục I Tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định 376/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số như sau:

I. TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TƯ VẤN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ
...
2. Đối với tổ chức tư vấn: là tổ chức thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; không đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, giải thể; thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số và phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
a) Có tối thiểu 02 cá nhân tư vấn về lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số; đang làm việc liên tục, toàn thời gian từ 12 tháng trở lên cho tổ chức tư vấn tính đến thời điểm tổ chức tư vấn đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên.
b) Đã hoặc đang thực hiện ít nhất 02 hợp đồng tư vấn cho tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số trong thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên.

Như vậy, tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm:

- Là tổ chức thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; không đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, giải thể; thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số.

- Có tối thiểu 02 cá nhân tư vấn về lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số; đang làm việc liên tục, toàn thời gian từ 12 tháng trở lên cho tổ chức tư vấn tính đến thời điểm tổ chức tư vấn đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên.

- Đã hoặc đang thực hiện ít nhất 02 hợp đồng tư vấn cho tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số trong thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên.

Tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm những gì?

Tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm những gì? (Hình từ Internet)

Hồ sơ tổ chức tư vấn đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm những giấy tờ gì?

Theo tiểu mục 2 Mục II Tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định 376/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định hồ sơ đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm:

II. ĐĂNG KÝ, CÔNG NHẬN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TƯ VẤN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ
...
1.2. Đối với tổ chức tư vấn
a) Đơn đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên (theo Biểu mẫu điện tử tương tác - 01TCTV).
b) Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức tư vấn (còn thời hạn 06 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ): theo các tiêu chí nêu tại khoản 2 Mục I (theo Biểu mẫu điện tử tương tác - 02TCTV).
c) Bản sao hợp lệ (trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ... liên quan đến các thông tin đã kê khai.

Theo đó, hồ sơ tổ chức tư vấn đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm:

+) Đơn đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên (theo Biểu mẫu điện tử tương tác - 01TCTV Tải về).

+) Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức tư vấn (còn thời hạn 06 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ): theo các tiêu chí nêu tại khoản 2 Mục I (theo Biểu mẫu điện tử tương tác - 02TCTV Tải về).

+) Bản sao hợp lệ (trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ... liên quan đến các thông tin đã kê khai.

Quyền lợi của tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số như thế nào?

Tại Mục III Tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định 376/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định quyền lợi của cá nhân tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số như sau:

III. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TƯ VẤN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cá nhân, tổ chức tham gia Mạng lưới tư vấn viên có các quyền lợi và nghĩa vụ sau:
1. Quyền lợi
a) Được ưu tiên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về lĩnh vực tư vấn CNTT, chuyển đổi số.
b) Được ưu tiên giới thiệu tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
2. Nghĩa vụ
a) Các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện hợp đồng tư vấn và quy định tại Điều 27 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Định kỳ 06 tháng cập nhật các thông tin về năng lực, kinh nghiệm và các hợp đồng tư vấn đã thực hiện cho doanh nghiệp lên Cổng thông tin điện tử mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ và đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, ký xác nhận bằng chữ ký số tuân thủ điều kiện đảm bảo an toàn theo quy định.
c) Chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện tư vấn, không có hành vi trục lợi khi thực hiện tư vấn và không tư vấn doanh nghiệp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ quy định trên, quyền lợi của tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm:

+) Được ưu tiên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về lĩnh vực tư vấn CNTT, chuyển đổi số.

+) Được ưu tiên giới thiệu tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hỗ trợ doanh nghiệp

Tạ Thị Thanh Thảo

Hỗ trợ doanh nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Hỗ trợ doanh nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Để được công nhận cá nhân tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cần có điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm những gì?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất ,chất lượng sản phẩm?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, yêu cầu với hồ sơ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc phê duyệt kết quả tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc nộp hồ sơ đánh giá thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nguyên tắc đánh giá của Hội đồng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hỗ trợ doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào