Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, yêu cầu với hồ sơ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ ra sao?

Xin hỏi yêu cầu hồ sơ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm? - Câu hỏi của Văn An (Đồng Nai).

Yêu cầu hồ sơ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm?

Tại Điều 18 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN quy định về yêu cầu đối với hồ sơ được tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như sau:

- Hồ sơ được Hội đồng kiến nghị tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

+) Có trung bình cộng tổng số điểm đánh giá của các thành viên đạt tối thiểu 70 điểm, trong đó không có tiêu chí nào có quá 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt cho điểm không;

+) Có trung bình cộng số điểm đánh giá về tính khả thi đạt tối thiểu 40 điểm.

- Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký tuyển chọn của một nhiệm vụ cùng đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì hồ sơ được kiến nghị tuyển chọn là hồ sơ có trung bình cộng tổng số điểm cao nhất.

- Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện của một nhiệm vụ đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này và có trung bình cộng số điểm bằng nhau thì hồ sơ được chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:

+) Hồ sơ có trung bình cộng số điểm đánh giá về tính khả thi cao hơn;

+) Hồ sơ có trung bình cộng số điểm đánh giá về tính hiệu quả và khả năng duy trì, nhân rộng cao hơn;

+) Trong trường hợp các hồ sơ có điểm trung bình cộng của tiêu chí về tính khả thi nêu tại điểm a khoản 3 Điều này bằng nhau; đồng thời có điểm trung bình cộng của tiêu chí về tính hiệu quả và khả năng duy trì, nhân rộng tại điểm b khoản 3 Điều này bằng nhau, Chủ tịch hội đồng hoặc Phó Chủ tịch hội đồng được ủy quyền chủ trì phiên họp quyết định hồ sơ được tuyển chọn.

hồ sơ tuyển chọn

Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, yêu cầu với hồ sơ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ ra sao? (Hình từ Internet)

Chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm?

Tại Điều 19 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN quy định về chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như sau:

Việc đánh giá của chuyên gia tư vấn độc lập đối với hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 18, 19, 20 Chương IV Thông tư 08/2017/TT-BKHCN. Áp dụng cụ thể đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình như sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến của ít nhất 02 chuyên gia tư vấn độc lập trong những trường hợp sau đây:

+) Hội đồng không thống nhất về kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp;

+) Có khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động và kết luận của Hội đồng.

- Trong trường hợp phát sinh yêu cầu lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, thống nhất và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, chỉ đạo.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến chỉ đạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm chuẩn bị và gửi các tài liệu sau đây tới chuyên gia tư vấn độc lập:

+) Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ mời chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp;

+) Các hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này;

- Điều kiện đối với chuyên gia tư vấn độc lập, thủ tục lấy ý kiến và trách nhiệm của chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện theo quy định tại Điều 18, khoản 2 Điều 19 và Điều 20 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp và hướng dẫn tổ chức được kiến nghị tuyển chọn, giao trực tiếp hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tư vấn độc lập (nếu có).

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại khoản 5 Điều này, tổ chức được kiến nghị chủ trì thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện và gửi hồ sơ cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm?

Tại Điều 20 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN quy định về thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như sau:

- Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ do Tổ thẩm định kinh phí thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 8 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN. Áp dụng cụ thể đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình như sau:

Tổ thẩm định kinh phí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập có 05 thành viên, gồm: Tổ trưởng là đại diện Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổ phó là đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, 01 thành viên là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoặc ủy viên phản biện của hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, 01 thành viên là Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 01 thành viên là chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ của Tổ thẩm định và trình tự làm việc của Tổ thẩm định thực hiện theo quy định tại các Điều 13, 14 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN. Biên bản thẩm định kinh phí nhiệm vụ theo Mẫu B13-BBTĐKP ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 hoặc khoản 6 Điều 19 Thông tư này. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hợp thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tổ thẩm định thông qua biên bản họp, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả thẩm định kinh phí cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ.

Trân trọng!

Hỗ trợ doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hỗ trợ doanh nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Để được công nhận cá nhân tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cần có điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm những gì?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất ,chất lượng sản phẩm?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, yêu cầu với hồ sơ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc phê duyệt kết quả tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc nộp hồ sơ đánh giá thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nguyên tắc đánh giá của Hội đồng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hỗ trợ doanh nghiệp
Huỳnh Minh Hân
457 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hỗ trợ doanh nghiệp
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào