09:19 | 24/10/2022
Loading...

Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ như thế nào?

Việc tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm? Việc tổ chức thực hiện của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm? Việc tổ chức thực hiện của Ban Chủ nhiệm Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm? Nhờ anh chị tư vấn theo quy định mới nhất, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Việc tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm?

Tại khoản 1 Điều 41 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ ngày 01/12/2022) quy định về việc tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như sau:

+) Chủ trì, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình và thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại khoản 1 Mục IV Điều 1 Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+) Tổ chức triển khai các hoạt động chung của Chương trình. Tổ chức quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình.

+) Tổng hợp dự toán kinh phí của Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý để cân đối trong tổng dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học hằng năm; giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, dự toán kinh phí thực hiện “nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao” của Chương trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+) Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng.

+) Đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết Chương trình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình.

bộ khoa học và công nghệ

Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ thế nào? (Hình từ Internet)

Việc tổ chức thực hiện của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm?

Tại khoản 2 Điều 41 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ ngày 01/12/2022) quy định về việc tổ chức thực hiện của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như sau:

+) Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Chương trình, tổ chức triển khai hoạt động chung của Chương trình; quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình và thực hiện các “nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao” của Chương trình trong phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, cụ thể:

++) Tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ, tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ; tổ chức thực hiện xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, thẩm định kinh phí; ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; điều chỉnh, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ; phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản bằng nguồn kinh phí ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình theo quy định pháp luật;

++) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí quản lý nhiệm vụ thuộc Chương trình; thống nhất với đơn vị liên quan điều chỉnh nội dung, kinh phí trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định; thực hiện kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình theo quy định tại Thông tư này và theo quy định pháp luật;

++) Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chương trình;

++) Xây dựng báo cáo định kỳ, sơ kết giữa kỳ, báo cáo đánh giá và tổng kết việc thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Chương trình;

++) Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hình thức tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng;

++) Xây dựng, duy trì, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ trên trang tin điện tử của Chương trình; thông tin tuyên truyền về hoạt động của Chương trình; phổ biến kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình;

++) Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

+) Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định đơn vị quản lý kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình được giao cho các tổ chức không thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Việc tổ chức thực hiện của Ban Chủ nhiệm Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm?

Tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ ngày 01/12/2022) quy định về việc tổ chức thực hiện của Ban Chủ nhiệm Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như sau:

- Ban Chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai, quản lý Chương trình.

- Ban Chủ nhiệm Chương trình có từ 07 đến 09 thành viên gồm đại diện cơ quan quản lý Chương trình, các chuyên gia trong lĩnh vực năng suất chất lượng và một số chuyên gia khác thuộc các ngành, lĩnh vực có liên quan.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hỗ trợ doanh nghiệp

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỗ trợ doanh nghiệp
Hỗ trợ doanh nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Hỗ trợ doanh nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Để được công nhận cá nhân tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cần có điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chí công nhân tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm những gì?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất ,chất lượng sản phẩm?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, yêu cầu với hồ sơ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc phê duyệt kết quả tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc nộp hồ sơ đánh giá thực hiện nhiệm vụ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nguyên tắc đánh giá của Hội đồng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, việc tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hỗ trợ doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào