Phấn đấu năm 2025: 100% huyện của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới? Các điều kiện để huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới?

Cho phải TP Hà Nội đang phấn đấu năm 2025 100% huyện của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới? Câu hỏi của anh Khoa (Bình Dương)

Các điều kiện để huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới?

Tại Điều 4 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định 18/2022/QĐ-TTg có quy định về điều kiện công nhận, thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới như sau:

Điều kiện công nhận, thu hồi quyết định công nhận
....
2. Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM khi:
a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện NTM); Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện NTM nâng cao); quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đối với thị xã, thành phố);
b) Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn;
c) Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của cấp huyện đáp ứng yêu cầu theo quy định.
.....

Như vậy, để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, huyện cần đáp ứng các điều kiện như sau:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn;

- Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của cấp huyện đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Phấn đấu năm 2025: 100% huyện của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới?

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2023 Thành phố Hà Nội về tổ chức thực hiện phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đến năm 2025, cụ thể các mục tiêu của kế hoạch như sau:

- Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt các chỉ tiêu cụ thể sau:
+ Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 20% huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
+ 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
+ Thành phố đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm OCOP trở lên.
+ Mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 01 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.
+ Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm: tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; cơ bản không còn hộ nghèo và không có hộ tái nghèo, tải cận nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên.
+ Tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa đạt 65%; Tỷ lệ trưởng công lập đạt chuẩn quốc gia đạt từ 80-85%; duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính đạt 100%. Kịp thời phát hiện, khen thường, biểu dương các mô hình mới, cách làm hay, các giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện và
+ Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%
.....

Như vậy, một trong các mục tiêu trong Kế hoạch Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội đặt ra là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 20% huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phấn đấu năm 2025 100% huyện của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới?

Phấn đấu năm 2025 100% huyện của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới? (Hình từ Internet)

Yêu cầu của Kế hoạch Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội?

Theo tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2023 Thành phố Hà Nội, yêu cầu của Kế hoạch Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

- Triển khai sâu rộng, hiệu quả Phong trào thi đua từ Thành phố đến cơ sở trên địa bàn toàn Thành phố; xác định là phong trào thi đua trọng tâm trong các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố và đơn vị, cơ sở nhằm huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước, địa phương cũng như toàn xã hội trong xây dựng Nông thôn mới.

- Gắn triển khai Phong trào thi đua với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô và các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố và các ngành, các cấp phát động tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả Phong trào thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

- Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng phải thực chất, khách quan, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương, có phạm vi ảnh hưởng, có sức lan toả trong ngành, lĩnh vực, địa phương, Thành phố và trên toàn quốc.

- Công tác bình chọn, xét khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Trân trọng!

Xây dựng nông thôn mới
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Xây dựng nông thôn mới
Hỏi đáp Pháp luật
Phấn đấu năm 2025: 100% huyện của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới? Các điều kiện để huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới?
Hỏi đáp pháp luật
Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?
Hỏi đáp pháp luật
Trong phạm vi BNNPTNT, việc thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư xây dựng các trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Xây dựng nông thôn mới
600 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Xây dựng nông thôn mới
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào