13:46 | 22/11/2022
Loading...

Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ, quyền hạn gì về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công?

Tại khoản 10 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hợp tác quốc tế, như sau:

10. Về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công
a) Lập dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phân bổ chi tiết ngân sách hàng năm của bộ; thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quá trình tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, quyết toán ngân sách hằng năm thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
b) Ban hành, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý hoặc phân cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; hướng dẫn quy trình và xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý; hướng dẫn phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục và đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công khai và thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;
c) Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của bộ, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công; quản lý, triển khai các dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của bộ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định. Báo cáo tình hình giải ngân, quyết toán nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định;
d) Đề xuất danh mục, chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, công dân nước ngoài dành cho Việt Nam theo quy định của pháp luật; quản lý việc theo dõi, giám sát tình hình thực hiện; thực hiện chức năng chủ quản chương trình dự án đối với chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, công dân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;
đ) Thẩm định về nội dung các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;
e) Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công gồm:

- Lập dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban hành, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý hoặc phân cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; hướng dẫn quy trình và xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý;

- Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của bộ, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

- Đề xuất danh mục, chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, công dân nước ngoài dành cho Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định về nội dung các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

- Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường?

Theo khoản 15 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, theo đó:

15. Về hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường
a) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục;
b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường gồm ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục?

Căn cứ khoản 16 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

16. Về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
a) Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; quy định công tác thi đua, khen thưởng của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của bộ;
b) Trình Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;
c) Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục gồm quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; công tác thi đua, khen thưởng của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của bộ; Trình Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỏi đáp mới nhất về Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỏi đáp pháp luật
Quyết định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỏi đáp pháp luật
Xác định, đặt hàng nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỏi đáp pháp luật
Tổng biên chế công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 là bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ của chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đề án tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
Hỏi đáp pháp luật
Trong hoạt động của dân quân tự, vệ Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho viên chức đến 2030
Hỏi đáp pháp luật
Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm gì trong việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gì trong kỳ thi THPT 2020
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào