13:47 | 22/11/2022
Loading...

Để cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng cần điều kiện và tiêu chuẩn gì?

Điều kiện và tiêu chuẩn cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng là gì? Cơ sở xét chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện như thế nào?

Điều kiện và tiêu chuẩn cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng là gì?

Căn cứ Điều 6 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về điều kiện và tiêu chuẩn cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, yêu cầu của chương trình hợp tác, của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của Đảng, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, yêu cầu của chương trình hợp tác, của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Điều kiện và tiêu chuẩn cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng (Hình từ Internet)

Cơ sở xét chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp được quy định như thế nào?

Theo Điều 7 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về cơ sở xét chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

1. Việc chọn, cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng phải dựa trên các nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
2. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về số lượng công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và cam kết đảm bảo việc cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn tại đơn vị.
3. Trường hợp số lượng công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi học nhiều hơn số chỉ tiêu được cử đi học thì sẽ thực hiện xét theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Công chức, viên chức được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; (2) Lĩnh vực Bộ, ngành đang ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng; (3) Chức vụ; (4) Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo; (5) Thời gian giữ ngạch công chức hoặc viên chức; (6) công chức, viên chức là nữ; (7) công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; (8) công chức, viên chức được cử đi dự tuyển lần đầu hoặc chưa được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.
4. Các trường hợp không đủ điều kiện được cử đi dự tuyển hoặc đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước theo quy định nhưng có nguyện vọng đi học, tự chi trả kinh phí học tập và học ngoài giờ hành chính sẽ được hỗ trợ về các thủ tục liên quan (nếu có đề nghị) sau khi có báo cáo và được Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý.
5. Công chức, viên chức được cử đi dự tuyển nhưng không dự thi hoặc trúng tuyển nhưng không đi học (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được cấp có thẩm quyền chấp thuận), ý thức chấp hành kỷ luật học tập kém sẽ không được cử đi dự tuyển các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tối thiểu 01 năm.

Cơ sở xét chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo nguyên tắc:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện và có phân công, phân cấp đối với các đơn vị thuộc Bộ.

- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; yêu cầu của vị trí việc làm; phù hợp với quy hoạch cán bộ, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch sử dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cần liên tục đổi mới phù hợp với tình hình chung.

- Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức; khuyến khích và tạo điều kiện cho công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; chỉ cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, uy tín, có chương trình đào tạo chuyên sâu phù hợp với các lĩnh vực chuyên môn của Bộ Tư pháp.

- Bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

- Bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Không cử công chức, viên chức đi học các khóa đào tạo, bồi dưỡng có trùng lịch học.

Quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện như thế nào?

Tại Điều 10 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học phải báo cáo kết quả học tập bằng văn bản và nộp bản sao các văn bản, chứng chỉ, bảng điểm (có chứng thực) về Vụ Tổ chức cán bộ hoặc theo thẩm quyền quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Điều 5 Quy chế này.
2. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học, công chức, viên chức phải về nước (trừ trường hợp bất khả kháng) và báo cáo kết quả học tập bằng văn bản kèm theo đề nghị tiếp nhận, ý kiến của cơ quan quản lý lưu học sinh ở nước ngoài (nếu có) và bản sao chứng chỉ/chứng nhận, bảng điểm (có chứng thực) về đơn vị nơi công chức, viên chức công tác. Đơn vị nơi công chức, viên chức công tác gửi hồ sơ kèm theo Công văn đề nghị tiếp nhận về Vụ Tổ chức cán bộ để làm thủ tục tiếp nhận, bố trí công tác theo quy định hoặc thực hiện thủ tục tiếp nhận, bố trí công tác theo thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng.
3. Trường hợp vì lý do khách quan, công chức, viên chức phải kéo dài thời gian học tập hoặc không theo hết khóa học thì phải báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) hoặc người được phân cấp chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, Thủ trưởng đơn vị và chỉ được kéo dài thời gian học tập hoặc cho thôi học sau khi có quyết định cho phép kéo dài thời gian học tập hoặc cho thôi học của người có thẩm quyền theo quy định. Hết thời hạn ghi trong quyết định cho phép kéo dài thời gian học tập, công chức, viên chức đi học phải trở về đơn vị công tác.
4. Công chức, viên chức có nguyện vọng gia hạn thời gian học tập phải chuẩn bị hồ sơ sau đây:
a) Đơn xin gia hạn thời gian học tập, nêu rõ lý do xin gia hạn, thời gian xin gia hạn, nguồn kinh phí cho việc học tập trong thời gian xin gia hạn;
b) Báo cáo kết quả học tập từ khi bắt đầu học tập đến thời điểm xin gia hạn và kế hoạch học tập trong thời gian xin gia hạn;
c) Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức;
d) Bản photo quyết định cử đi học và những quyết định gia hạn lần trước của cấp có thẩm quyền (nếu có);
đ) Văn bản của cơ sở giáo dục đồng ý để công chức, viên chức tiếp tục học tập trong thời gian xin gia hạn;
e) Ý kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại hoặc ý kiến của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quản lý học bổng của lưu học sinh ở nước ngoài về việc gia hạn đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (nếu có).
5. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận tốt nghiệp khóa học, công chức, viên chức có trách nhiệm nộp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi được công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam theo quy định hoặc bản sao (có chứng thực) văn bằng/chứng chỉ về đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ hoặc đơn vị quản lý hồ sơ công chức, viên chức để lưu hồ sơ công chức, viên chức.

- Quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học phải báo cáo kết quả học tập bằng văn bản và nộp bản sao các văn bản, chứng chỉ, bảng điểm (có chứng thực) về Vụ Tổ chức cán bộ hoặc theo thẩm quyền quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học, công chức, viên chức phải về nước (trừ trường hợp bất khả kháng) và báo cáo kết quả học tập bằng văn bản kèm theo đề nghị tiếp nhận, ý kiến của cơ quan quản lý lưu học sinh ở nước ngoài (nếu có) và bản sao chứng chỉ/chứng nhận, bảng điểm (có chứng thực) về đơn vị nơi công chức, viên chức công tác. Đơn vị nơi công chức, viên chức công tác gửi hồ sơ kèm theo Công văn đề nghị tiếp nhận về Vụ Tổ chức cán bộ để làm thủ tục tiếp nhận, bố trí công tác theo quy định hoặc thực hiện thủ tục tiếp nhận, bố trí công tác theo thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp vì lý do khách quan, công chức, viên chức phải kéo dài thời gian học tập hoặc không theo hết khóa học thì phải báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) hoặc người được phân cấp chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, Thủ trưởng đơn vị và chỉ được kéo dài thời gian học tập hoặc cho thôi học sau khi có quyết định cho phép kéo dài thời gian học tập hoặc cho thôi học của người có thẩm quyền theo quy định. Hết thời hạn ghi trong quyết định cho phép kéo dài thời gian học tập, công chức, viên chức đi học phải trở về đơn vị công tác.

- Hồ sơ gồm:

+ Đơn xin gia hạn thời gian học tập;

+ Báo cáo kết quả học tập từ khi bắt đầu học tập đến thời điểm xin gia hạn và kế hoạch học tập trong thời gian xin gia hạn;

+ Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức;

+ Bản photo quyết định cử đi học và những quyết định gia hạn lần trước của cấp có thẩm quyền (nếu có);

+ Văn bản của cơ sở giáo dục đồng ý để công chức, viên chức tiếp tục học tập trong thời gian xin gia hạn;

+ Ý kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại hoặc ý kiến của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quản lý học bổng của lưu học sinh ở nước ngoài về việc gia hạn đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (nếu có).

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận tốt nghiệp khóa học, công chức, viên chức có trách nhiệm nộp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi được công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam theo quy định hoặc bản sao (có chứng thực) văn bằng/chứng chỉ về đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ hoặc đơn vị quản lý hồ sơ công chức, viên chức để lưu hồ sơ công chức, viên chức.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chức

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công chức
Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm những nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc xác định vị trí việc làm công chức chuyên ngành Ngân hàng thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Nhiệm vụ của Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức tín dụng là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, công chức có được tham gia bán hàng đa cấp hay không? Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải có các nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Thành phần tham gia hội nghị bao gồm những ai?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức, viên chức bị buộc thôi việc có được làm Luật sư, Công chứng viên?
Hỏi đáp pháp luật
Để làm công chức tư pháp hộ tịch cấp xã thì cần trình độ từ cử nhân Luật trở lên?
Hỏi đáp pháp luật
Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được cấp cho đối tượng nào và quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức nhà nước hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa là bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn gì về cán bộ, công chức, viên chức?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức vi phạm pháp luật có bị xử lý nặng hơn?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào