13:53 | 22/11/2022
Loading...

Trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 2 như thế nào?

Nhiệm vụ 2 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Nhiệm vụ 3 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Nhiệm vụ 4 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?chất lượng quy hoạch

Nhiệm vụ 2 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Tại tiết b tiểu mục 2 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 2 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như sau:

Tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến trúc.
- Nội dung thực hiện: Đến năm 2025, hoàn thành rà soát, phủ kín quy hoạch chung tại các đô thị hiện có và đô thị mới; các đô thị vừa và lớn đều có quy chế quản lý kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến năm 2030, tối thiểu phủ kín quy hoạch phân khu các khu vực trung tâm, khu vực dự kiến phát triển và khu vực dự kiến thành lập mới đơn vị hành chính đô thị (quận, phường). Tiếp tục hoàn thành lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại các đô thị trên toàn quốc; quan tâm, thúc đẩy lập, phê duyệt quy hoạch không gian ngầm ít nhất tại các thành phố trực thuộc trung ương.
- Cơ quan thực hiện: Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo trách nhiệm, thẩm quyền được pháp luật quy định.

Nhiệm vụ 2 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam:

Tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến trúc với nội dung đến năm 2025, hoàn thành rà soát, phủ kín quy hoạch chung tại các đô thị hiện có và đô thị mới; các đô thị vừa và lớn đều có quy chế quản lý kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến năm 2030, tối thiểu phủ kín quy hoạch phân khu các khu vực trung tâm, khu vực dự kiến phát triển và khu vực dự kiến thành lập mới đơn vị hành chính đô thị (quận, phường).

Tiếp tục hoàn thành lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại các đô thị trên toàn quốc; quan tâm, thúc đẩy lập, phê duyệt quy hoạch không gian ngầm ít nhất tại các thành phố trực thuộc trung ương.

Trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 2 như thế nào?

Trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 2 như thế nào? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ 3 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Tại tiết c tiểu mục 2 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 3 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như sau:

Tổng kết, đánh giá mô hình Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng Thành phố Hồ Chí Minh và mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; đề xuất mô hình quản lý vùng đô thị phù hợp cho giai đoạn 2022 - 2030.
- Nội dung thực hiện: Báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá mô hình Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng Thành phố Hồ Chí Minh và mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Đề xuất mô hình quản lý vùng đô thị.
- Cơ quan thực hiện:
+ Bộ Xây dựng chủ trì tổng kết, đánh giá mô hình Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng kết mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020; đề xuất mô hình quản lý vùng đô thị giai đoạn 2022 - 2030 phù hợp với các quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhiệm vụ 3 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam là tổng kết, đánh giá mô hình Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng Thành phố Hồ Chí Minh và mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm;

Báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá mô hình Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng Thành phố Hồ Chí Minh và mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Đề xuất mô hình quản lý vùng đô thị.

Nhiệm vụ 4 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Tại tiết d tiểu mục 2 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 4 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam như sau:

Tổ chức lập Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nội dung thực hiện: Đến quý IV năm 2025, hoàn thành việc tổ chức lập Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo tính tương thích đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.
- Cơ quan thực hiện: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan.

Nhiệm vụ 4 trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam là tổ chức lập Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nội dung là đến quý IV năm 2025.

Hoàn thành việc tổ chức lập Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo tính tương thích đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phát triển đô thị

Vũ Thiên Ân

Phát triển đô thị
Hỏi đáp mới nhất về Phát triển đô thị
Hỏi đáp pháp luật
Trong nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 2 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo về tình hình phát triển đô thị mới nhất 2023? Thời hạn gửi báo cáo tình hình phát triển đô thị là khi nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Phát triển đô thị có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào