10:08 | 31/10/2022
Loading...

Quy định về thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thanh tra chuyên ngành như thế nào?

Thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thanh tra chuyên ngành ra sao? Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành như thế nào? Xây dựng kết luận, kết luận và công khai kết luận thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Tuấn (Hà Nam)

Thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thanh tra chuyên ngành ra sao?

Tại Điều 23 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thanh tra chuyên ngành như sau:

1. Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin, tài liệu, chứng cứ; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công.
2. Thành viên Đoàn thanh tra phải báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra; trường hợp phát hiện những vấn đề vượt quá thẩm quyền cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định.
3. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của thành viên Đoàn thanh tra; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

Như vậy, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin, tài liệu, chứng cứ; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công.

Quy định về thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thanh tra chuyên ngành như thế nào?

Quy định về thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thanh tra chuyên ngành như thế nào? (Hình từ Internet)

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành như thế nào?

Tại Điều 24 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành như sau:

1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo người ra quyết định thanh tra về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra hoặc theo yêu cầu đột xuất của người ra quyết định thanh tra.
2. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra phải được báo cáo bằng văn bản, gồm các nội dung: tiến độ thực hiện nhiệm vụ; nội dung đã hoàn thành; nội dung đang tiến hành; công việc thực hiện trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Tại Điều 25 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành như sau:

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành phải có các nội dung sau đây:
1. Khái quát về đối tượng thanh tra;
2. Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;
3. Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật của đối tượng thanh tra;
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có);
5. Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

Như vậy, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành do Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo.

Xây dựng kết luận, kết luận và công khai kết luận thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

Tại Điều 26 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về xây dựng kết luận thanh tra chuyên ngành như sau:

1. Người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra dự thảo kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, giải trình để làm rõ thêm nội dung thanh tra.
2. Trước khi kết luận chính thức, nếu thấy cần thiết thì người ra quyết định thanh tra lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn hoặc gửi dự thảo kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra. Việc giải trình của đối tượng thanh tra được thực hiện bằng văn bản và có các tài liệu chứng minh kèm theo.

Tại Điều 27 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về kết luận thanh tra chuyên ngành như sau:

1. Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có), chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra; trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Kết luận thanh tra phải có các nội dung sau đây:
a) Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;
b) Kết luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);
c) Kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có).
2. Trong quá trình ra văn bản kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục cho việc ra kết luận thanh tra.
3. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra. Việc công bố kết luận thanh tra được lập thành biên bản.
4. Việc gửi kết luận thanh tra được thực hiện như sau:
a) Đối với cuộc thanh tra do Thanh tra bộ tiến hành thì kết luận thanh tra phải gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Thanh tra Chính phủ, đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
b) Đối với cuộc thanh tra do Tổng cục, Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiến hành thì kết luận thanh tra phải gửi Thanh tra bộ, đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
c) Đối với cuộc thanh tra do Thanh tra sở tiến hành thì kết luận thanh tra phải gửi Giám đốc sở, đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
d) Đối với cuộc thanh tra do Chi cục thuộc Sở được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiến hành thì kết luận thanh tra phải gửi Thanh tra sở, đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
5. Kết luận thanh tra chuyên ngành được lưu hồ sơ thanh tra.

Tại Điều 28 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về công khai kết luận thanh tra chuyên ngành như sau:

Việc công khai kết luận thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Điều 46 của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Như vậy, người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra dự thảo kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, giải trình để làm rõ thêm nội dung thanh tra.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thanh tra chuyên ngành

Nguyễn Hữu Vi

Thanh tra chuyên ngành
Hỏi đáp mới nhất về Thanh tra chuyên ngành
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định nguyên tắc tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về Cục thuộc Tổng cục và tương đương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đoàn thanh tra chuyên ngành và xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thanh tra chuyên ngành như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về phân công Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra lại trong hoạt động thanh tra chuyên ngành như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, việc gia hạn thời hạn thanh tra được thực hiện ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ trong hoạt động thanh tra chuyên ngành là gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thanh tra chuyên ngành có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào