10:08 | 18/10/2022
Loading...

Việc quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được quy định như thế nào?

Quy định về quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã? Nguyên tắc ghi nhận doanh thu của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là gì? Doanh thu của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm những gì? Cho hỏi các vấn đề như trên!

Quy định về quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

Tại Điều 3 Thông tư 52/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như sau:

1. Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:
a) Giới hạn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 38 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP;
b) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan khác đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, khấu hao, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượng bán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định của Quỹ áp dụng theo quy định của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Quỹ.
2. Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã:
Giới hạn đầu tư xây dựng, mua sắm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan khác đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, khấu hao, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượng bán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định của Quỹ áp dụng theo quy định của pháp luật đối với hợp tác xã, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Quỹ.

Theo đó, việc quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 52/2022/TT-BTC.

hợp tác xã

Quy định về quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã? (Hình từ Internet)

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là gì?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 52/2022/TT-BTC nguyên tắc ghi nhận doanh thu của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được quy định như sau:

1. Các khoản thu của Quỹ hợp tác xã phải ghi nhận và hạch toán cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ.
2. Đối với thu lãi từ hoạt động cho vay, Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm đánh giá khả năng thu hồi nợ và thực hiện phân loại nợ theo đúng quy định tại Điều 28 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và thực hiện hạch toán như sau:
a) Quỹ hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào doanh thu đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tài chính vi mô;
b) Đối với số lãi phải thu của các khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn do thực hiện chính sách của Nhà nước và số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của khoản nợ còn lại thì không hạch toán doanh thu, Quỹ thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào doanh thu.
3. Đối với thu lãi tiền gửi: là số lãi phải thu từ tiền gửi phát sinh trong kỳ.
4. Đối với các khoản phải thu đã hạch toán vào doanh thu nhưng sau đó được đánh giá không thu được hoặc đến kỳ hạn thu không thu được thì Quỹ hạch toán vào chi phí và theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu. Khi thu được thì Quỹ hạch toán vào doanh thu.
5. Đối với các khoản thu từ hoạt động khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.
6. Việc xác định doanh thu của Quỹ cho mục đích tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo đó, các khoản thu của Quỹ hợp tác xã phải ghi nhận và hạch toán cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ...

Doanh thu của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm những gì?

Theo Điều 6 Thông tư 52/2022/TT-BTC doanh thu của Quỹ là khoản phải thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:

1. Thu từ hoạt động nghiệp vụ:
a) Thu lãi cho vay;
b) Thu phí từ hợp đồng dịch vụ nhận ủy thác cho vay;
c) Thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư, tài chính liên quan đến hoạt động của Quỹ; thu từ hoạt động dịch vụ hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định của pháp luật;
d) Các khoản thu khác từ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
2. Thu từ hoạt động tài chính:
a) Thu lãi tiền gửi;
b) Thu từ chênh lệch tỷ giá (nếu có);
c) Thu từ hoạt động tài chính khác.
3. Các khoản thu khác:
a) Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản;
b) Thu từ hoạt động cho thuê tài sản;
c) Chênh lệch các khoản thu bảo hiểm được bồi thường đền bù tổn thất tài sản sau khi thực hiện bù đắp tổn thất;
d) Thu nợ đã xóa thu hồi được;
đ) Thu hoàn nhập dự phòng;
e) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, doanh thu của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm khoản thu từ hoạt động nghiệp vụ, khoản thu từ hoạt động tài chính và các khoản thu khác.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp tác xã

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hợp tác xã
Hợp tác xã
Hỏi đáp mới nhất về Hợp tác xã
Hỏi đáp pháp luật
Thành viên của hợp tác xã là hộ gia đình không có người đại diện theo pháp luật được không?
Hỏi đáp pháp luật
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã có nguyên tắc ghi nhận và quản lý chi phí như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Có cần phải góp vốn vào hợp tác xã khi trở thành thành viên của hợp tác xã không?
Hỏi đáp pháp luật
Những khoản chi nào của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã không được hạch toán vào chi phí?
Hỏi đáp pháp luật
Việc tổng hợp xếp loại Quỹ hợp tác xã được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc lập kế hoạch tài chính hằng năm của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hộ gia đình có thể là sáng lập viên hợp tác xã không?
Hỏi đáp pháp luật
Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào? 
Hỏi đáp pháp luật
Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp tác xã có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào