11:13 | 17/10/2022
Loading...

Bị xử lý như thế nào nếu vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn?

Vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn bị xử lý ra sao? Vi phạm các quy định về bầu cử đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn bị xử lý như thế nào? Vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Công đoàn, các loại quỹ xã hội do công đoàn quản lý trong tổ chức công đoàn bị xử lý ra sao? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

Vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn bị xử lý ra sao?

Tại Điều 29 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác tổ chức - cán bộ.
b) Thiếu trách nhiệm dẫn đến xem xét, quyết định quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đúng quy định; không thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục.
c) Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức - cán bộ thuộc thẩm quyền.
2. Vi phạm một trong những trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:
a) Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm.
b) Cố ý ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức - cán bộ trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn và để xảy ra hậu quả.

Theo quy định nêu trên, hành vi vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn có thể bị xử lý bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn bị xử lý ra sao?

Vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn bị xử lý ra sao? (Hình từ Internet)

Vi phạm các quy định về bầu cử đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn bị xử lý như thế nào?

Tại Điều 30 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về vi phạm các quy định về bầu cử đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử hoặc thẩm định hồ sơ lý lịch, xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử, dẫn đến vi phạm trong quá trình bầu cử.
b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục về bầu cử dẫn đến sai sót, vi phạm, gian lận trong quá trình bầu cử.
c) Buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác bảo vệ bầu cử theo quy định, để xảy ra các hành vi gây rối hoặc ngăn cản, phá hoại làm mất an ninh, trật tự nơi bầu cử.
d) Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức xét duyệt nhân sự, để người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các chức danh lãnh đạo.
đ) Phát hiện có thành viên trong tổ chức công đoàn có hành vi mua chuộc, xúi giục, cưỡng ép người khác hoặc vận động bầu cử trái với sự lãnh đạo của công đoàn nhưng không ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo cấp trên.
2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Hành vi vi phạm trong quy định về bầu cử đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn có thể bị xử lý bằng hình thức khiển trách nếu gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm.

Vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Công đoàn, các loại quỹ xã hội do công đoàn quản lý trong tổ chức công đoàn bị xử lý ra sao?

Tại Điều 31 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Công đoàn, các loại quỹ xã hội do công đoàn quản lý trong tổ chức công đoàn như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về quy định, quy trình, định mức trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản trái quy định của Công đoàn và Nhà nước.
b) Buông lỏng việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên để cấp dưới thực hiện không đúng dẫn đến vi phạm các quy định về việc thực hiện thu, chi, sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.
c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện trái nguyên tắc, chế độ, quy định về thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn.
2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo quy định nêu trên, hành vi vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

- Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về quy định, quy trình, định mức trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản trái quy định của Công đoàn và Nhà nước.

- Buông lỏng việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên để cấp dưới thực hiện không đúng dẫn đến vi phạm các quy định về việc thực hiện thu, chi, sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện trái nguyên tắc, chế độ, quy định về thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn.

Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổ chức công đoàn

Nguyễn Hữu Vi

Tổ chức công đoàn
Hỏi đáp mới nhất về Tổ chức công đoàn
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong tổ chức công đoàn quy định về thẩm quyền đề nghị xử lý kỷ luật như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc kỷ luật trong tổ chức công đoàn quy định về những tình tiết tăng nặng nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trong tổ chức công đoàn thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ khi vi phạm trong hoạt động kiểm tra, giám sát trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về hồ sơ xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về vi phạm các quy định về bầu cử trong tổ chức công đoàn như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khi vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Hình thức xử phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; các loại quỹ xã hội do công đoàn quản lý trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khi vi phạm trong công tác lãnh đạo, điều hành trong tổ chức công đoàn?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tổ chức công đoàn có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào