10:17 | 13/10/2022
Loading...

Quy định như nào về đấu thầu nội khối, đấu thầu quốc tế mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Đấu thầu nội khối, đấu thầu quốc tế mua sắm theo Hiệp định CPTPP? Nguyên tắc chung về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP là gì? Trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của một Nước thành viên Hiệp định CPTPP?

Đấu thầu nội khối, đấu thầu quốc tế mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Tại Điều 4 Nghị định 95/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 09/2022/NĐ-CP quy định đấu thầu nội khối, đấu thầu quốc tế, theo đó:

1. Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, cơ quan mua sắm phải tổ chức đấu thầu nội khối theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, trừ trường hợp người có thẩm quyền xét thấy cần tổ chức đấu thầu quốc tế để mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án, gói thầu.
2. Trường hợp tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu cung cấp dịch vụ, cơ quan mua sắm thực hiện như sau:
a) Đối với gói thầu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này, cơ quan mua sắm cho phép nhà thầu nội khối tham dự thầu;
b) Đối với gói thầu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này, cơ quan mua sắm quyết định cho phép nhà thầu nội khối tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các Nước thành viên Hiệp định CPTPP tham dự thầu;
c) Đối với gói thầu quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này, cơ quan mua sắm quyết định cho phép nhà thầu nội khối tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các Nước thành viên EU, Vương quốc Anh, Bắc Ai-len tham dự thầu;
d) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ thuộc mã CPC 75231 (các dịch vụ mạng dữ liệu), CPC 75232 (các dịch vụ thông tin và tin nhắn điện tử), CPC 84 (dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan) quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này, cơ quan mua sắm quyết định cho phép nhà thầu thuộc các Nước thành viên Hiệp định CPTPP tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu trong nước tham dự thầu.
3. Trường hợp tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, cơ quan mua sắm thực hiện như sau:
a) Đối với gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này, cơ quan mua sắm chỉ cho phép nhà thầu nội khối chào hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên tham dự thầu;
b) Đối với gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối chào hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên Hiệp định CPTPP, các Nước thành viên EU, Vương quốc Anh, Bắc Ai-len tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các Nước thành viên Hiệp định CPTPP chào hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên Hiệp định CPTPP tham dự thầu;
c) Đối với gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối chào hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên Hiệp định CPTPP, các Nước thành viên EU, Vương quốc Anh, Bắc Ai-len tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các Nước thành viên EU, Vương quốc Anh, Bắc Ai-len chào hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên EU, Vương quốc Anh, Bắc Ai-len tham dự thầu.

Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, cơ quan mua sắm phải tổ chức đấu thầu nội khối, trừ trường hợp người có thẩm quyền xét thấy cần tổ chức đấu thầu quốc tế để mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án, gói thầu.

Hiệp định CPTPP (Hình từ Internet)

Nguyên tắc chung về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP là gì?

Theo Điều 5 Nghị định 95/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 09/2022/NĐ-CP quy định nguyên tắc chung về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP, như sau:

1. Đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử
Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ:
a) Đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các Nước thành viên với hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu trong nước;
b) Đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các Nước thành viên;
c) Đối xử bình đẳng giữa các nhà thầu trong nước với nhau, không phụ thuộc vào việc nhà thầu có cổ phần, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hoặc phụ thuộc về mặt tổ chức với nước ngoài.
2. Quy tắc xuất xứ
Xuất xứ của hàng hóa trong gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này được xác định theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.
3. Biện pháp ưu đãi trong nước
Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, cơ quan mua sắm được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước theo lộ trình quy định tại các khoản 1, 1a, 1b, 2, 3 và 4 Điều 15 của Nghị định này. Sau khoảng thời gian quy định tại Điều 15 của Nghị định này, cơ quan mua sắm không được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước.

Nguyên tắc chung về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP là đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử; Quy tắc xuất xứ và biện pháp ưu đãi trong nước.

Trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của một Nước thành viên Hiệp định CPTPP?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 95/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 09/2022/NĐ-CP quy định trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của một Nước thành viên Hiệp định CPTPP, theo đó:

1. Trường hợp nhận được đề nghị của một Nước thành viên yêu cầu xem xét tính công bằng, khách quan và việc tuân thủ quy định của một gói thầu đã được tổ chức lựa chọn nhà thầu, cơ quan mua sắm có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Nước thành viên này thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đó bao gồm cả ưu thế vượt trội của hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã trúng thầu.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các Nước thành viên phù hợp với yêu cầu của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các Nước thành viên phù hợp với yêu cầu của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hiệp định CPTPP

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hiệp định CPTPP
Hiệp định CPTPP
Hỏi đáp mới nhất về Hiệp định CPTPP
Hỏi đáp pháp luật
Quy định như nào về đấu thầu nội khối, đấu thầu quốc tế mua sắm theo Hiệp định CPTPP?
Hỏi đáp pháp luật
Đăng tải thông tin về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP có nội dung như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Phải đáp ứng các điều kiện gì với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA?
Hỏi đáp pháp luật
Danh mục dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA được quy định như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong trường hợp nào bảo đảm dự thầu theo Hiệp định CPTPP không được hoàn trả?
Hỏi đáp pháp luật
Mua sắm theo Hiệp định CPTPP trong thời kỳ chuyển đổi theo biện pháp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tư cách hợp lệ của nhà thầu quốc tế mua sắm theo Hiệp định CPTPP được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Gói thầu nào không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA?
Hỏi đáp pháp luật
Ưu đãi đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP được tính như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP về danh sách cơ quan mua sắm?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hiệp định CPTPP có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào