13:44 | 27/09/2022
Loading...

Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối có vị trí, chức năng như thế nào?

Vị trí, chức năng của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối là gì? Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối ra sao? Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối là gì? Nhờ anh chị Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

1. Vị trí, chức năng của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối là gì?

Tại Điều 1 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về vị trí của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối như sau:

Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại Điều 2 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về chức năng của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối như sau:

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật. Lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của đảng ủy. Lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối ra sao?

Tại Điều 3 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối như sau:

1- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch hằng năm của doanh nghiệp. Lãnh đạo sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước trong doanh nghiệp; công tác đổi mới khoa học - công nghệ; công tác bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực; thực hiện các nhiệm vụ đối với Nhà nước; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

3- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản nhà nước và của doanh nghiệp; giữ gìn, bảo vệ bí mật theo quy định của Đảng và Nhà nước.

4- Lãnh đạo xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp; tạo điều kiện để người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

5- Tham mưu, đề xuất với cấp ủy cấp trên và các cơ quan, tổ chức có liên quan những vấn đề cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các nội dung công tác khác.

3. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối là gì?

Tại Điều 4 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối như sau:

1- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp để giải quyết hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.

2- Phổ biến, quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, vận động cổ đông, người lao động hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của doanh nghiệp.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, các hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp nhà nước

Nguyễn Hữu Vi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp nhà nước
Hỏi đáp pháp luật
Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp trong Chiến lược tài chính
Hỏi đáp pháp luật
Xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của công ty TNHH một thành viên do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Hỏi đáp pháp luật
Phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước tại công ty cổ phần
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp Nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Hỏi đáp pháp luật
Phương thức đấu giá công khai khi chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần
Hỏi đáp pháp luật
Tổ chức thực hiện đấu giá khi chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước tại công ty cổ phần
Hỏi đáp pháp luật
Lập hồ sơ đấu giá khi chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần
Hỏi đáp pháp luật
Phương thức đấu giá công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp Nhà nước tại công ty cổ phần
Hỏi đáp pháp luật
Chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước tại công ty cổ phần theo phương thức chào bán cạnh tranh
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Doanh nghiệp nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào