09:55 | 21/09/2022
Loading...

Quyết định thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy có biểu mẫu không?

Biểu mẫu quyết định thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy là gì? Mẫu quyết định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng như thế nào? Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng là gì? Nhờ anh chị Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

1. Biểu mẫu quyết định thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy là gì?

Tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định về biểu mẫu quyết định thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……..
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-UB

……….(1), ngày … tháng … năm 201…

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

xã (phường, thị trấn) ………..........…………….

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ Kế hoạch số …/KH-UB ngày … tháng … năm 201… về tổ chức cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ……………………, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy;

2. Ông (bà) ……………………, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã, Thường trực Tổ công tác cai nghiện;

3. Ông (bà)..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điều 2. Tổ trưởng, Thường trực và các thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 201… đến ngày … tháng … năm 201…

Trưởng các phòng, ban cấp xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phòng (ban) cấp xã;
- Lưu: VT Ủy ban nhân dân.

CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)

____________

1 Địa danh

2. Mẫu quyết định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng như thế nào?

Tại Phụ lục 2 Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định về mẫu quyết định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng như sau:

Mẫu 1. Mẫu Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……..
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-UB

………(1), ngày … tháng … năm 201…

QUYẾT ĐỊNH

Quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

xã (phường, thị trấn) …..........………………….

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ vào hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình của anh (chị) ………..;

- Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình cho anh (chị) ..............................................

sinh ngày …/…/…….; nơi ở hiện nay:....................................................................................

thời gian cai nghiện là 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Tổ công tác cai nghiện ma túy, Công an, Y tế xã (phường, thị trấn) phối hợp với gia đình, Tổ trưởng tổ dân phố (Trưởng thôn, ấp, bản) xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, giúp đỡ anh (chị) …................ triển khai kế hoạch cai nghiện cá nhân đã lập.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Anh chị có tên tại Điều 1, Tổ trưởng tổ công tác cai nghiện ma túy, Tổ trưởng tổ dân phố (thôn, ấp, bản) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT Ủy ban nhân dân.

CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)

____________

1 Địa danh

Mẫu 2. Quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……..
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-UB

………(1), ngày … tháng … năm 201…

QUYẾT ĐỊNH

Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

xã (phường, thị trấn) …………………….........................

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ vào hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình của anh (chị) ………..;

- Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng cho anh (chị)........................................................

sinh ngày …/…/… ….; nơi ở hiện nay:....................................................................................

thời gian cai nghiện là 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Tổ công tác cai nghiện ma túy, Công an, Y tế xã (xã, phường, thị trấn) phối hợp với gia đình, Tổ trưởng tổ dân phố (Trưởng thôn, ấp, bản) xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho anh (chị)…

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Anh chị có tên tại Điều 1, Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy, Tổ trưởng tổ dân phố (thôn, ấp, bản) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT Ủy ban nhân dân.

CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)

____________

1 Địa danh

Mẫu 3. Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……..
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-UB

………(1), ngày … tháng … năm 201…

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

xã (phường, thị trấn) …………………….

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng của anh (chị) ………..;

- Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đối với anh (chị) ......................

sinh ngày …/…/…….; nơi ở hiện nay:.....................................................................................

thời gian cai nghiện bắt buộc là … tháng kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Giao cho Tổ công tác cai nghiện ma túy, Công an, Y tế xã (xã, phường, thị trấn) phối hợp với gia đình, Tổ trưởng tổ dân phố (Trưởng thôn, ấp, bản) xây dựng và thực hiện kế hoạch áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đối với anh (chị) …

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Anh chị có tên tại Điều 1, Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy, Tổ trưởng tổ dân phố (thôn, ấp, bản) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT Ủy ban nhân dân.

CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)

____________

1 Địa danh

3. Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng là gì?

Tại Phụ lục 3 Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định về mẫu giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng như sau:

UBND: (huyện) ……..
UBND: (xã) ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………(1), ngày … tháng … năm 201…

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đã hoàn thành đợt cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn .........................................................................

Chứng nhận anh (chị)...............................................................................................................

Cư trú tại.................................................................................................................................

đã hoàn thành đợt cai nghiện ma túy tại ….(2) từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … theo Quyết định số: ……./QĐ-UB ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ……………………

 

Vào sổ cai nghiện số: ……../GCN-UB

CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú:

1 Địa danh

2 Hình thức cai nghiện

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy chứng nhận

Nguyễn Hữu Vi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
Hỏi đáp mới nhất về Giấy chứng nhận
Hỏi đáp pháp luật
Việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh có quyền và nghĩa vụ thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Phải đạt điểm kiểm tra bao nhiêu mới được xét tuyển đào tạo bổ sung đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp?
Hỏi đáp pháp luật
Biểu mẫu của tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cần đáp ứng các điều kiện nào để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế?
Hỏi đáp pháp luật
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được quy định như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyết định thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy có biểu mẫu không?
Hỏi đáp pháp luật
Có ghi tên người chết vào giấy chứng nhận khi người sử dụng đất chết trước khi được cấp giấy chứng nhận không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Giấy chứng nhận có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào