Quy định tổ chức hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?

Tổ chức hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào? Thông báo kết quả hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào? Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị hỏng tại kho của cơ quan thuế như thế nào? Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị mất, cháy tại kho của cơ quan thuế như thế nào?

Tổ chức hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?

Tại Mục 5 Phần III Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 tổ chức hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như sau:

Tổng cục Thuế/Cục Thuế thực hiện:
- Phương pháp hủy TĐT: Hội đồng hủy thực hiện hủy như sau:
+ Đốt toàn bộ số TĐT cần hủy dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng thanh hủy.
- Lập Biên bản thanh hủy kèm Bảng kê chi tiết các loại tem thực hủy để lưu trữ, gửi cho các cơ quan có đại diện là thành viên tham gia Hội đồng thanh hủy tem.

Tổng cục Thuế/Cục Thuế thực hiện: Phương pháp hủy tem điện tử: Hội đồng hủy thực hiện hủy như sau: Đốt toàn bộ số tem điện tử cần hủy dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng thanh hủy. Lập Biên bản thanh hủy kèm Bảng kê chi tiết các loại tem thực hủy để lưu trữ, gửi cho các cơ quan có đại diện là thành viên tham gia Hội đồng thanh hủy tem.

Hủy tem điện tử (Hình từ Internet)

Thông báo kết quả hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?

Tại Mục 6 Phần III Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 thông báo kết quả hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như sau:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:
- Nhập các thông tin của tem đã hủy vào Hệ thống QLTĐT. Hệ thống hỗ trợ lập Thông báo kết quả hủy TĐT theo Mẫu 04/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính, đảm bảo dữ liệu TĐT đúng thực tế cơ quan thuế đang theo dõi.
- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu 04/TEM.
- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu 04/TEM.
- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận Mẫu: 04/TEM, công chức được phân công đưa Mẫu: 04/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.
Trường hợp không chấp nhận, cần nêu rõ lý do không chấp nhận, công chức được phân công hoàn thiện và trình lại Phụ trách Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị theo quy định.
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
+ Sổ Quản lý TĐT (mẫu ST10/TEM).
+ Tổng hợp TĐT không còn giá trị sử dụng theo mẫu ST26/TEM.

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận TTHT Cục Thuế nhập các thông tin của tem đã hủy vào Hệ thống quản lý tem điện tử. Hệ thống hỗ trợ lập Thông báo kết quả hủy tem điện tử, đảm bảo dữ liệu tem điện tử đúng thực tế cơ quan thuế đang theo dõi. Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu, Căn cứ kết quả phê duyệt, công chức được phân công đưa lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị hỏng tại kho của cơ quan thuế như thế nào?

Tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Phần IV Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị hỏng tại kho của cơ quan thuế như sau:

Thủ kho Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế thực hiện:
- Lập chi tiết tên loại TĐT; Ký hiệu mẫu; Ký hiệu tem; số lượng TĐT hỏng theo Mẫu số 04/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính và báo cáo ngay Lãnh đạo cơ quan thuế xem xét, quyết định.
- Trường hợp Lãnh đạo cơ quan thuế chấp nhận cho hủy số TĐT này và Bộ phận được giao thanh hủy đã hủy TĐT theo quy định, chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hủy TĐT hỏng, thực hiện như Điểm 6 Mục III quy trình này.

Thủ kho Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế lập chi tiết tên loại tem điện tử, Ký hiệu mẫu; Ký hiệu tem; số lượng tem điện tử hỏng và báo cáo ngay Lãnh đạo cơ quan thuế xem xét, quyết định. Trường hợp Lãnh đạo cơ quan thuế chấp nhận cho hủy số tem điện tử này và Bộ phận được giao thanh hủy đã hủy tem điện tử theo quy định, chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hủy tem điện tử hỏng.

Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị mất, cháy tại kho của cơ quan thuế như thế nào?

Tại tiểu mục 1.2 Mục 1 Phần IV Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị mất, cháy tại kho của cơ quan thuế như sau:

Thủ kho của Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận quản lý ấn chỉ thực hiện:
- Báo cáo ngay Lãnh đạo cơ quan thuế xem xét, quyết định.
- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy TĐT:
+ Lập báo cáo mất, cháy TĐT trên Hệ thống QLTĐT theo Mẫu số 05/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính.
- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu số 05/TEM.
- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu số 05/TEM.
- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận Mẫu số 05/TEM, công chức được phân công gửi Mẫu số 05/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.
Trường hợp không chấp nhận, cần nêu rõ lý do không chấp nhận, công chức được phân công hoàn thiện và trình lại Phụ trách Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị theo quy định.
- Trường hợp cơ quan thuế xác định do công chức thuế làm mất, cháy, hỏng TĐT tại kho thì xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
- Nhập quyết định xử lý vào Hệ thống QLTĐT.
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
+ Sổ Quản lý mất, cháy, hỏng TĐT và kết quả xử lý (mẫu: ST21/TEM).
+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/THM và ST12A/TEM).
+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).
- Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo mất tem theo quy định sau đó tìm lại được tem đã mất phải thực hiện hủy tem theo quy định.

Tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị mất, cháy tại kho của cơ quan thuế thì Thủ kho của Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận quản lý ấn chỉ thực hiện báo cáo ngay Lãnh đạo cơ quan thuế xem xét, quyết định. Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy tem điện tử.

Trân trọng!

Tem điện tử
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tem điện tử
Hỏi đáp pháp luật
Quy định xử lý thông tin Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá gửi cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định quản lý tồn kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Chi cục Thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định thông báo tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá không còn giá trị sử dụng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ nhà in như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị mất, cháy, hỏng tại các Tổ chức, cá nhân?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tổ chức hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định quản lý vi phạm về mất, cháy, hỏng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu trong trường hợp do TCCN đề nghị sáp nhập, chia cơ quan thuế quản lý?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tem điện tử
932 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tem điện tử
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào