10:00 | 15/09/2022
Loading...

Quy định các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như thế nào?

Các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như thế nào? Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá giữa các cơ quan thuế trong nội tỉnh, thành phố như thế nào? Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế như thế nào?

Các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như thế nào?

Tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như sau:

- Điều chuyển TĐT từ cơ quan thuế còn tồn kho nhiều sang cơ quan thuế còn tồn kho ít.
- Điều chuyển do điều chỉnh địa bàn hành chính theo Quyết định của Chính phủ.

Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế trong 2 trường hợp là điều chuyển tem điện tử từ cơ quan thuế còn tồn kho nhiều sang cơ quan thuế còn tồn kho ít và điều chuyển do điều chỉnh địa bàn hành chính theo Quyết định của Chính phủ.

Tem điện tử rượu (Hình từ Internet)

Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá giữa các cơ quan thuế trong nội tỉnh, thành phố như thế nào?

Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá giữa các cơ quan thuế trong nội tỉnh, thành phố như sau:

Cơ quan thuế cấp dưới bị điều chuyển thực hiện:
- Công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất tem nộp lên cơ quan thuế cấp trên (mẫu CTT24A/TEM) trong Hệ thống QLTĐT, chọn xuất từ kho chính: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn.
- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.
Thủ kho Chi cục Thuế thực hiện:
- Thủ tục xuất kho điều chuyển thực hiện như mục 13.1.3
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi như mục 13.1.3
Cơ quan thuế cấp trên thực hiện:
- Căn cứ phiếu xuất tem của Chi cục Thuế điều chuyển (mẫu CTT24A/TEM), công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT (mẫu: CTT23/TEM).
- Công chức được giao xuất tem lập phiếu xuất tem chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn TĐT từ kho chính số tem liên quan đến việc điều chuyển cho cơ quan thuế cấp dưới được điều chuyển.
- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập và phiếu xuất tem.
Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).
- Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).
Cơ quan thuế nhận điều chuyển thực hiện:
- Căn cứ phiếu xuất tem điều chuyển của cơ quan thuế cấp trên, công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT (mẫu: CTT23/TEM).
- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập tem.
Thủ kho của cơ quan thuế nhận điều chuyển thực hiện:
Căn cứ phiếu nhập tem, thực hiện nhập kho tem, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu nhập sai lệch với thực tế số tem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao nhập tem để lập phiếu nhập mới thay thế cho phiếu đã lập.
Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).
- Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá giữa các cơ quan thuế trong nội tỉnh, thành phố được tiến hành thực hiện theo quy trình trên.

Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế như thế nào?

Tại tiểu mục 2.3 Mục 2 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quy định điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế như sau:

Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:
- Căn cứ yêu cầu điều chuyển TĐT của Tổng cục Thuế, công chức được giao xuất TĐT lập Phiếu xuất tem nộp lên cơ quan thuế cấp trên (mẫu CTT24A/TEM) trong Hệ thống QLTĐT; chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn.
- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất.
Thủ kho Cục Thuế thực hiện:
- Căn cứ phiếu xuất để xuất kho, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu xuất sai lệch với thực tế số tem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao xuất tem để lập phiếu xuất mới thay thế cho phiếu xuất đã lập.
Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:
- Căn cứ phiếu xuất tem của Cục Thuế (mẫu CTT24A/TEM), công chức được giao nhập tem tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập tem (mẫu: CTT23/TEM).
- Trình ngay Lãnh đạo Vụ TVQT phê duyệt và ký số phiếu nhập.
Thủ kho Tổng Cục Thuế thực hiện;
- Thủ kho căn cứ phiếu nhập để nhập kho, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu nhập sai lệch với thực tế số tem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao nhập tem để lập phiếu nhập mới thay thế cho phiếu nhập mới.
Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
- Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).
- Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

Tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế được điều chuyển theo quy trình nêu trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tem điện tử

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Tem điện tử
Tem điện tử
Hỏi đáp mới nhất về Tem điện tử
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ nhà in như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị mất, cháy, hỏng tại các Tổ chức, cá nhân?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tổ chức hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định quản lý vi phạm về mất, cháy, hỏng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu trong trường hợp do TCCN đề nghị sáp nhập, chia cơ quan thuế quản lý?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu trong trường hợp do cơ quan thuế đề nghị điều chuyển như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho cơ quan thuế cấp dưới như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định việc tiếp nhận và xử lý thông tin quản lý việc bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định cơ quan thuế bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho TCCN như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá chuyển kho nội bộ như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tem điện tử có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào