10:12 | 15/09/2022
Loading...

Quy định cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Chi cục Thuế như thế nào?

Cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Chi cục Thuế như thế nào? Cục Thuế thanh, quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Tổng cục Thuế như thế nào? Tổng cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Cục Thuế như thế nào?

Cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Chi cục Thuế như thế nào?

Tại tiểu mục 15.2 Mục 15 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Chi cục Thuế như sau:

Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:
- Tra cứu chứng từ chuyển tiền của Chi cục Thuế trên Hệ thống QLTĐT.
- Tra cứu Báo cáo quyết toán tiền bán tem (mẫu BC20/TEM) của quý thanh toán (Bản in của Chi cục Thuế).
- Xác định số tiền bán tem do Chi cục Thuế đã bán trong quý trước, số tiền bán các loại tem còn nợ kỳ trước (nếu có), số tiền bán TĐT đã nộp kỳ này, số tiền bán TĐT còn nợ cuối kỳ quyết toán.
- Bộ phận TTHT Cục Thuế tra cứu báo cáo quyết toán tiền bán TĐT hàng quý với các Chi cục Thuế theo lịch. Việc quyết toán tiền bán TĐT giữa Cục Thuế và các Chi cục Thuế phải được lập thành biên bản (mẫu BB01/TEM). Biên bản quyết toán tiền bán TĐT giữa Cục Thuế và các Chi cục Thuế được lập thành 02 bản; Bộ phận TTHT Cục Thuế lưu giữ 01 bản; Chi cục Thuế lưu giữ 01 bản.
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi Sổ Quản lý tem bán (mẫu ST11/TEM); hỗ trợ người sử dụng lập Biên bản quyết toán tiền bán tem giữa Cục Thuế và các Chi cục Thuế.
Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế thực hiện:
Cung cấp cho Bộ phận TTHT bản sao kê các chứng từ chuyển tiền bán TĐT của các Chi cục Thuế; đối chiếu và xác nhận số liệu chuyển tiền bán tem trong kỳ của các Chi cục Thuế với Bộ phận TTHT.

Cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Chi cục Thuế theo trình tự, thủ tục nêu trên.

Tem điện tử (Hình từ Internet)

Cục Thuế thanh, quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Tổng cục Thuế như thế nào?

Tại tiểu mục 15.3 Mục 15 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 cục Thuế thanh, quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Tổng cục Thuế như sau:

Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:
- Phối hợp, đối chiếu với Bộ phận quản lý ấn chỉ xác nhận số tiền bán tem thu được trong kỳ vào ngày 05 tháng liền kề, đề nghị Bộ phận quản lý ấn chỉ chuyển toàn bộ tiền bán TĐT về Tổng cục Thuế.
- Nhận/Nhập chứng từ chuyển tiền Cục Thuế bán tem vào Hệ thống QLTĐT.
- Hàng quý ngày 25 của tháng đầu quý liền kề hệ thống hỗ trợ lập Báo cáo quyết toán tiền bán tem (mẫu BC20/TEM). Hệ thống hỗ trợ xác nhận số tiền bán tem Cục Thuế phải nộp, số đã nộp và số còn phải nộp trong kỳ, Cục Thuế gửi và truyền Báo cáo về Tổng cục Thuế (kèm theo bản photocopy các chứng từ chuyển tiền thanh toán).
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi Sổ Quản lý TĐT bán (mẫu ST11/TEM).
- Chậm nhất là ngày 25/01 của năm tiếp theo, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập Báo cáo quyết toán tiền bán tem theo năm (mẫu BC20/TEM) về Tổng cục Thuế (kèm theo bản photocopy các chứng từ chuyển tiền thanh toán).
- Thực hiện quyết toán tiền bán TĐT với Tổng cục Thuế hàng năm theo lịch.
Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế thực hiện:
- Hàng tháng thực hiện chuyển tiền bán tem về tài khoản theo dõi tiền bán TĐT của Tổng cục Thuế chậm nhất là ngày 15 tháng liền kề.
- Cung cấp cho Bộ phận TTHT bản sao kê các chứng từ chuyển tiền bán tem của Cục Thuế về tài khoản theo dõi tiền bán TĐT của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế thanh, quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Tổng cục Thuế theo quy trình nêu trên.

Tổng cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Cục Thuế như thế nào?

Tại tiểu mục 15.4 Mục 15 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 tổng cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Cục Thuế như sau:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:
- Tra cứu chứng từ chuyển tiền của Cục Thuế và Chi Cục Thuế trên Hệ thống QLTĐT.
- Đối chiếu Báo cáo quyết toán tiền bán tem (mẫu BC20/TEM) của quý thanh toán (Bản in của Cục Thuế) với Báo cáo quyết toán tiền bán tem (mẫu BC20/TEM) trong Hệ thống QLTĐT.
Trường hợp số liệu có sai lệch, đề nghị Cục Thuế đối chiếu và điều chỉnh số liệu. Trường hợp cần thiết Tổng cục Thuế có công văn mời Cục Thuế về thanh quyết toán trực tiếp.
- Đối chiếu số liệu Báo cáo quyết toán tiền bán tem. Trường hợp số liệu có sai lệch, đề nghị Cục Thuế điều chỉnh số liệu trước khi thanh, quyết toán.
- Quyết toán số tiền bán tem hàng năm với các Cục Thuế theo lịch.
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ xác định số tiền bán tem của Cục Thuế trong quý, số tiền bán tem còn nợ kỳ trước (nếu có), số tiền bán tem đã nộp kỳ này, số tiền bán tem còn nợ cuối kỳ quyết toán.
- Việc quyết toán số tiền bán tem giữa Tổng cục Thuế và các Cục Thuế phải được lập thành Biên bản (mẫu BB01/TEM). Biên bản quyết toán số tiền bán tem giữa Tổng cục Thuế với Cục Thuế được lập thành 02 bản; Vụ Tài vụ Quản trị Tổng cục Thuế lưu giữ 01 bản; Cục Thuế lưu giữ 01 bản.
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi Sổ Quản lý TĐT bán (mẫu ST11/TEM); hỗ trợ người sử dụng lập Biên bản quyết toán số tiền bán TĐT giữa Tổng cục Thuế và Cục Thuế.
- Vụ TVQT - Tổng cục Thuế nhận Báo cáo quyết toán tiền bán tem, thanh toán, quyết toán trực tiếp tiền bán tem của Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Cục Thuế theo quy định này của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tem điện tử

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Tem điện tử
Tem điện tử
Hỏi đáp mới nhất về Tem điện tử
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ nhà in như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị mất, cháy, hỏng tại các Tổ chức, cá nhân?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tổ chức hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định quản lý vi phạm về mất, cháy, hỏng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu trong trường hợp do TCCN đề nghị sáp nhập, chia cơ quan thuế quản lý?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu trong trường hợp do cơ quan thuế đề nghị điều chuyển như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho cơ quan thuế cấp dưới như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định việc tiếp nhận và xử lý thông tin quản lý việc bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định cơ quan thuế bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho TCCN như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá chuyển kho nội bộ như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tem điện tử có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào