11:27 | 03/08/2022
Loading...

Kết thúc năm tài chính phải họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bao lâu?

Chào ban biên tập, công ty tôi mới chuyển đội loại hình sang công ty cổ phần, vừa rồi mới kết thúc năm tài chính thì chúng tôi phải thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn bao lâu? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Kết thúc năm tài chính thì phải họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
b) Báo cáo tài chính hằng năm;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
g) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Như vậy, công ty anh/chị là công ty cổ phần thì khi kết thúc năm tài chính phải họp thường niên Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Kết thúc năm tài chính phải họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bao lâu?

Kết thúc năm tài chính phải họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bao lâu? (Hình từ Internet)

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không trước khi gửi giấy mời bao nhiêu ngày?

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.
3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo đó, danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Phan Hồng Công Minh

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Hỏi đáp mới nhất về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến có được không?
Hỏi đáp pháp luật
Mỗi năm có được họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 lần không?
Hỏi đáp pháp luật
Kết thúc năm tài chính phải họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông có hợp pháp?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ?
Hỏi đáp pháp luật
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Có bắt buộc công bố thông tin cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên trên sở giao dịch chứng khoán không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào