09:42 | 25/03/2022
Loading...

Chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan công đoàn

Chế độ chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan công đoàn được quy định như thế nào?

Nội dung chi, định mức chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan công đoàn

Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 5 quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 4291/QĐ-TLĐ năm 2022 nội dung chi, định mức chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan công đoàn như sau:

2.1.1. Chi cho cán bộ công đoàn chuyên trách, cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bao gồm:

a) Chi cho cán bộ công đoàn chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (áp dụng Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ).

- Cán bộ công đoàn chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nếu thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 2 ngày trở lên chi phụ cấp lưu trú theo mức 200.000 đồng/người/ngày (Thông tư 40/2017/TT-BTC). Trường hợp đi về trong ngày chi 100.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ tiền xăng, xe cho người trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nếu đi công tác có khoảng cách từ 10 km trở lên đối với các đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi chung là xã) thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và từ 15 km trở lên đối với các xã còn lại mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác (áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC).

b) Chi thù lao, bồi dưỡng cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Cấp công đoàn thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo kế hoạch và dự toán được công đoàn cấp trên phê duyệt căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị được mời cộng tác viên, tình nguyện viên để thực hiện nội dung trên nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao trong điều kiện nhân sự không đảm bảo. Cộng tác viên, tình nguyện viên phải có am hiểu về hoạt động công đoàn, có kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đơn vị thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở có thể giao nhiệm vụ cho từng cá nhân hoặc nhóm cộng tác viên, tình nguyện viên bằng kết quả, chỉ tiêu cụ thể của việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Việc chi thù lao, bồi dưỡng cho cộng tác viên, tình nguyện viên phải căn cứ vào kết quả đạt được. Cộng tác viên, tình nguyện viên phải cam kết tự chịu trách nhiệm về tài sản của cá nhân và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Việc chi thù lao, bồi dưỡng cộng tác viên, tình nguyện viên chỉ được thực hiện tại khu vực ngoài nhà nước và định mức tối đa như sau:

+ Tại các đơn vị đã có tổ chức công đoàn, việc phát triển thêm đoàn viên được chi tối đa: 20.000 đồng/đoàn viên.

+ Tại các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn chỉ chi nội dung thành lập công đoàn cơ sở (không chi hỗ trợ phát triển đoàn viên cho số đoàn viên công đoàn tại thời điểm thành lập):

* Đơn vị thành lập có dưới 50 đoàn viên chi tối đa 2.000.000 đồng/đơn vị;

* Đơn vị thành lập có từ 50 đến dưới 100 đoàn viên chi tối đa 3.000.000 đồng/đơn vị;

* Đơn vị thành lập có từ 100 đoàn viên đến dưới 500 đoàn viên chi tối đa 5.000.000 đồng/đơn vị;

* Đơn vị thành lập có trên 500 đoàn viên chi tối đa 10.000.000 đồng/đơn vị;

c) Chi phí phát sinh khác cho cán bộ công đoàn, cộng tác viên, tình nguyện viên khi thực hiện nhiệm vụ vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở thì đơn vị chi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

2.1.2. Chi cho công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở bao gồm:

a) Chi cho hoạt động tuyên truyền bao gồm: Tài liệu tuyên truyền, thuê thiết bị hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động (âm thanh, đèn chiếu...) thanh toán theo thực tế phát sinh;

b) Bồi dưỡng báo cáo viên mức chi tối đa 500.000 đồng/người/buổi;

c) Nước uống cho người lao động mức chi tối đa 20.000đ/người/cuộc.

2.1.3. Chi hỗ trợ đại hội thành lập công đoàn cơ sở, chi phí hỗ trợ ban đầu cho công đoàn cơ sở mới thành lập:

a) Chi đại hội, lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt công đoàn cơ sở mới thành lập bao gồm: Khánh tiết; văn phòng phẩm... chi theo thực tế và quy định chi tiêu nội bộ của đơn vị;

Ngoài các nội dung nêu trên, các nội dung chi khác chỉ thực hiện khi có nguồn kinh phí xã hội hóa hoặc do doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ.

b) Chi phí hỗ trợ ban đầu cho công đoàn cơ sở mới thành lập bao gồm:

- Chi phí cập nhật thông tin đoàn viên, phát thẻ đoàn viên tối đa 50.000 đồng/đoàn viên.

- Chi phí làm con dấu của công đoàn cơ sở thanh toán theo thực tế phát sinh.

- Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở mới thành lập chi theo chế độ hội nghị.

Các chế độ thanh toán thực hiện theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

2.1.4. Chi khen thưởng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở bao gồm:

Chi khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chi thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở do đơn vị tổ chức giao chỉ tiêu, kế hoạch; giao nhiệm vụ thực hiện hình thức khen thưởng và mức thưởng đơn vị được vận dụng và không cao hơn quy định về khen thưởng do Tổng Liên đoàn quyết định.

Nguồn chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan công đoàn

Căn cứ Điểm 2.2 Khoản 2 Điều này nguồn chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan công đoàn như sau:

Kinh phí chi cho hoạt động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chi từ nguồn tài chính của các công đoàn cấp trên.

Dự toán, quyết toán chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan công đoàn

Căn cứ Điểm 2.3 Khoản 2 Điều này dự toán, quyết toán chi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan công đoàn quy định như sau:

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, các đơn vị xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ có chi tiết các nội dung hoạt động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đảm bảo trong nguồn kinh phí của đơn vị. Hàng năm các đơn vị phải lập, trình công đoàn cấp trên phê duyệt Kế hoạch và dự toán chi tiết cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Việc thanh quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

Trân trọng!

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào