Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3464/TCHQ-GSQL 2021 tham gia dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP

Số hiệu: 3464/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 09/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3464/TCHQ-GSQL
V/v TGYK dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (lần 2)

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính trình Chính phủ “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan” trong tháng 9/2021 để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ) (gọi tắt là Nghị định). Nghị định sửa đổi sẽ kế thừa các nội dung Nghị định số 59/2018/NĐ-CP hiện đang thực hiện ổn định, không có vướng mắc phát sinh; bổ sung các nội dung sửa đổi Nghị định gốc là Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (bao gồm các nội dung cần sửa đổi tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP); bãi bỏ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP .

Ngày 30/10/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6988/TCHQ-GSQL và công văn số 7649/TCHQ-GSQL ngày 03/12/2020 lấy ý kiến các đơn vị đối với dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định sửa đổi. Nội dung dự thảo Nghị định hiện nay đã có một số thay đổi so với dự thảo đã gửi lấy ý kiến theo công văn số 6988/TCHQ-GSQL và công văn số 7649/TCHQ-GSQL dẫn trên. Do vậy, để tiếp tục hoàn thiện nội dung, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến lần 02 đối với dự thảo Nghị định sửa đổi. Riêng đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, đề nghị các đơn vị chủ động lấy ý kiến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đối với dự thảo Nghị định và tổng hợp gửi về Tổng cục Hải quan.

Ý kiến tham gia gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 23/7/2021, file điện tử (gồm file mềm (.doc) và file scan) gửi về địa chỉ thư điện tử: thuyltt3@customs.gov.vn).

Trân trọng./.

(Đề nghị các đơn vị khai thác tài liệu gửi kèm sau trên Hệ thống Quản lý văn bản Edoc: (i) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ; (ii) Tờ trình Chính phủ; (iii) Báo cáo rà soát pháp lý, thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung; (iv) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (v) Báo cáo tình hình thực hiện. Đầu mi liên hệ: đ/c Lưu Thị Thanh Thủy - Chuyên viên Cục GSQL, điện thoại: (024) 39440823 - 8813, di động: 0978431686)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Website TCHQ (để lấy ý kiến);
- Lưu: VT, GSQL (
03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3464/TCHQ-GSQL ngày 09/07/2021 về tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP (lần 2) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


858

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!