Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7381/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 22/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7381/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế trên HT QLRR

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 và công văn 3102/TCHQ-CNTT ngày 07/7/2006 về việc xử lý nợ thuế trên hệ thống QLRR; Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục hải quan các tỉnh, thành phố xử lý trên hệ thống QLRR như sau:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các tờ khai đã thanh khoản xong của doanh nghiệp nhập nguyên liệu hàng sản xuất xuất khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì xác nhận gửi về Tổng cục để xử lý trên hệ thống QLRR:

1. Do vướng mắc về cơ chế chính sách đối với các tờ khai trước ngày Thông tư 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính về loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ có hiệu lực. Khi có văn bản hướng dẫn xử lý, Chi cục ra quyết định không thu thuế các tờ khai trên thì đã phát sinh nợ thuế quá 90 ngày.

2. Doanh nghiệp đã thực xuất trong thời hạn 275 ngày, nộp hồ sơ thanh khoản chậm nhưng chưa quá 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

2.1. Do cơ quan Hải quan ra quyết định không thu chậm hoặc trong quá trình thanh khoản phải bổ sung hồ sơ nên khi có quyết định không thu thuế thì các tờ khai nhập khẩu đã phát sinh nợ thuế quá 90 ngày.

2.2. Do trong quá trình thanh khoản, doanh nghiệp còn dôi dư nguyên liệu, không đủ cấu thành sản phẩm nên xin chuyển nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu dư thừa sang tiêu thụ nội địa. Khi cơ quan hải quan đồng ý, doanh nghiệp nộp thuế thì đã quá 90 ngày. Doanh nghiệp đã nộp đủ thuế và phạt theo đúng doanh nghiệp.

2.3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản đúng hạn nhưng do vướng mắc chứng từ thanh toán nên Chi cục chưa ra quyết định không thu thuế được. Khi doanh nghiệp bổ sung đầy đủ chứng từ để Chi cục HQ ra quyết định không thu thuế thì các tờ khai này đã quá hạn 90 ngày.

Đối với các tờ khai thuộc trường hợp trên được thanh khoản từ 01/01/2007 trở đi thì không được xác nhận theo hướng dẫn tại công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006.

* Lưu ý:

- Xác nhận gửi về Tổng cục phải ghi rõ lý do đề nghị được xóa là: theo trường hợp nào của công văn hướng dẫn này và các nội dung khác của bản xác nhận phải theo hướng dẫn tại công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006 của Tổng cục Hải quan.

- Các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải chú ý trong việc thanh khoản tờ khai đúng thời gian và tuân theo các quy định tại điểm 2.1 Mục IV Phần E Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

3. Kể từ ngày 01/01/2007, các trường hợp thuộc đối tượng điểm 1 công văn 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006 do vướng chứng từ thanh toán nên chưa thanh khoản được thì không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7381/TCHQ-KTTT ngày 22/12/2006 về việc xử lý nợ thuế trên hệ thống QLRR do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!