Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2609/TCT-QLN triển khai quy trình quản lý nợ thuế cấp Chi cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2609/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 19/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2609/TCT-QLN
V/v triển khai quy trình quản lý nợ thuế cấp Chi cục Thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 14/5/2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 752/QĐ-TCT ban hành quy trình quản lý nợ thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN do các Chi cục Thuế quản lý (sau đây gọi tắt là quy trình 752). Để triển khai thực hiện quy trình 752 này và chuẩn bị cài đặt ứng dụng quản lý nợ cấp Chi cục Thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể sau:

1. Phân công công tác quản lý nợ thuế

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các đội thuế thuộc Chi cục Thuế và các quy định tại quy trình 752, Chi cục Thuế thực hiện phân công cho các Đội thuế như sau:

- Các Đội thuế liên xã, phường, thị trấn: thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ thuế của các hộ kinh doanh và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo địa bàn quản lý.

- Đội quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác: thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ thuế của các cá nhân có liên quan đến các khoản thu về trước bạ và thu khác trên địa bàn.

- Đội thuế thu nhập cá nhân: thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ thuế của các cá nhân, nhóm cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNCN trên địa bàn (không thuộc các đối tượng đã giao cho các Đội thuế liên phường, xã quản lý).

- Đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch thu nợ; thẩm định hồ sơ gia hạn, xóa nợ, lập sổ tổng hợp, báo cáo chung về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế toàn Chi cục.

2. Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp

Theo quy định tại điểm 4, mục II, phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế thì: “Trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp”. Căn cứ quy định này, nếu sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế phát hành thông báo số 07/QLN-HKD thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp. Thông báo này do lãnh đạo Chi cục Thuế ký hoặc ủy quyền cho trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ quản lý nợ ký.

3. Các sơ đồ ban hành kèm theo quy trình

Sau khi triển khai thí điểm ứng dụng quản lý nợ cấp Chi cục Thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn chỉnh lại các sơ đồ ban hành kèm theo quy trình để phù hợp với tình hình thực tế, chi tiết tại phụ lục I và phụ lục II ban hành kèm theo công văn này.

4. Phân tích nợ và báo cáo tổng hợp phân loại nợ thuế

Trong thời gian Tổng cục Thuế chưa triển khai ứng dụng quản lý thu nợ cấp Chi cục Thuế, đề nghị các Chi cục Thuế tạm thời phân tích nợ và báo cáo tổng hợp phân loại nợ theo mẫu 08/QTR-QLN tại Quy trình quản lý thu nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-TCT ngày 15/5/2008 và Quyết định số 752/QĐ-TCT ban hành ngày 14/05/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Sau khi Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng Quản lý thu nợ cấp Chi cục yêu cầu Chi cục Thuế thực hiện phân tích nợ trên ứng dụng và tổng hợp báo cáo định kỳ từ ứng dụng gửi Cục thuế tổng hợp, báo cáo này là báo cáo hợp nhất của cả hai quy trình quản lý nợ 477 và 752 đã được thiết kế trên ứng dụng.

5. Rà soát và xác định nợ

Để triển khai kịp thời, hiệu quả ứng dụng QTNCC, từ nay đến ngày 31/7/2010 đề nghị các Chi cục Thuế hoàn thành việc rà soát, đối chiếu và xác định chính xác nợ của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh kỳ báo cáo tháng 6/2010. Cụ thể như sau:

- Các Chi cục Thuế đã triển khai các ứng dụng mô hình Cục tiến hành rà soát, đối chiếu số liệu nợ của hộ kinh doanh trên hệ thống ứng dụng Quản lý hộ cá thể (QCT).

- Các Chi cục Thuế còn lại tiến hành rà soát, đối chiếu số liệu nợ của cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên hệ thống ứng dụng Quản lý thuế Chi cục (VATCC), đảm bảo toàn bộ số liệu theo dõi thu nộp thuế của tất cả các người nộp thuế đều được quản lý đầy đủ, chính xác trên hệ thống ứng dụng tương ứng, tập trung xử lý nhanh chóng, chính xác tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế và các số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, hoàn thành trước thời điểm khóa sổ thuế tháng 7/2010 (ngày 10/7/2010).

Trong quá trình triển khai thí điểm ứng dụng QTNCC, Tổng cục Thuế thấy rằng: có trường hợp ủy nhiệm thu thuế bằng biên lai nhưng không ghi mã số thuế của người nộp thuế trên biên lai, vì vậy bộ phận Kê khai không chấm bộ chính xác được (chấm vào thu vãng lai), dẫn đến trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhưng trên ứng dụng vẫn còn số nợ tiền thuế. Vì vậy, đề nghị các Chi cục Thuế hướng dẫn cho cán bộ ủy nhiệm thu, khi thu bằng biên lai phải ghi đầy đủ các thông tin trên biên lai thu tiền.

6. Rà soát trình độ sử dụng tin học cơ bản và trình độ khai thác, thông tin trên các ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế

Việc triển khai ứng dụng QTN yêu cầu tất cả các cán bộ làm công tác quản lý nợ ở Chi cục Thuế phải sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Để thực hiện tốt các quy định của quy trình Quản lý nợ thuể, yêu cầu đối với từng vị trí như sau:

- Cán bộ phụ trách: thực hiện phân công, giao việc và theo dõi kết quả thực hiện của từng cán bộ trên hệ thống máy tính qua các chức năng của ứng dụng QTN; theo dõi tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý thu nợ thuế trên hệ thống báo cáo khai thác từ ứng dụng QTN.

- Cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nợ phải sử dụng tất các các chức năng của ứng dụng QTN để lập sổ theo dõi nợ thuế, phân loại nợ, thông báo đôn đốc nợ, phạt nộp chậm tiền thuế, thực hiện các biện pháp thu nợ thuế, báo cáo kết quả công việc… đối với người nộp thuế được phân công trên hệ thống máy tính.

Vì vậy, Cục Thuế/Chi cục Thuế phải thực hiện rà soát trình độ sử dụng các ứng dụng tin học đối với cán bộ thuộc đơn vị, theo đó, tổ chức, tham gia tập huấn các ứng dụng này do Tổng cục Thuế/Cục Thuế tổ chức, nhằm đảm bảo mỗi cán bộ đáp ứng các yêu cầu:

- Sử dụng thành thạo các bảng biểu của phần mềm ứng dụng tin học văn phòng như Excel, Acrobat (vì các báo cáo của ứng dụng QTN hầu hết được kết xuất ra Excel hoặc Acrobat để hỗ trợ cán bộ chủ động lập thêm các báo cáo khác theo yêu cầu đột xuất).

- Sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm Quản lý thuế, Đăng ký thuế… để đối chiếu, tham khảo thông tin về người nộp thuế phục vụ công tác quản lý thu nợ thuế.

- Hiểu rõ và đầy đủ các quy định về xử lý nghiệp vụ và các nguyên tắc hạch toán sổ theo dõi thu nộp thuế trong ứng dụng Quản lý thuế của ngành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế kịp thời phản ánh về Tổng cục Thuế để phối hợp giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế/Chi cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Các Chi cục Thuế;
-Vụ TCCB, KK, Cục CNTT (để phối hợp thực hiện)
- Lưu: VT, QLN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 


Phụ lục I

SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ TỔNG THỂ QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ HỘ KINH DOANH
(Thay thế Sơ đồ 1 ban hành kèm theo quy trình 752)

 

Phụ lục II

SƠ ĐỒ 4: SƠ ĐỒ MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐÔN ĐỐC NỢ CÓ KHẢ NĂNG THU
(Thay thế Sơ đồ 4 ban hành kèm theo quy trình 752)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2609/TCT-QLN triển khai quy trình quản lý nợ thuế cấp Chi cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.867
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5