Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1381/TCT-TNCN 2014 Danh mục khoản phụ cấp trợ cấp thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Số hiệu: 1381/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh mục phụ cấp, trợ cấp không bị tính thuế

Tổng cục Thuế vừa tiến hành rà soát, tổng hợp danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế, và công bố danh mục này tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014.

Danh mục này liệt kê hơn 70 đối tượng hưởng với mức tính và văn bản căn cứ cụ thể với từng loại trợ cấp, phụ cấp không bị tính thuế.

Căn cứ pháp lý của một số loại phụ cấp quan trọng được liệt kê như sau:

- Phụ cấp độc hại nguy hiểm: 07/2005/TT-BNV, 04/2005/TT-BLĐTBXH, 26/2006/TT-BVHTT, 25/2013/TT-BLĐTBXH .

- Phụ cấp khu vực: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT .

- Phụ cấp thu hút:

+ Cán bộ, công chức, viên chức ở vùng đặc biệt khó khăn: 116/2010/NĐ-CP, 08/2011/TTLT-BNV-BTC, 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT .

+ Giáo viên: 61/2006/NĐ-CP, 19/2013/NĐ-CP, 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC .

+ Cán bộ viên chức y tế: 64/2009/NĐ-CP, 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC .

- Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sinh con, chế độ thai sản…: Bộ luật lao động 2012, Luật bảo hiểm xã hội, Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH .

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1381/TCT-TNCN
V/v: Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc cần xác định chi tiết, cụ thể các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) từ tiền lương, tiền công theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 và quy định tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 3 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 và quy định tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13; tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và tại khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP 27/6/2013, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã quy định, hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ, các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Căn cứ quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; để có cơ sở thực hiện thống nhất trong cả nước, hạn chế các vướng mắc phát sinh; Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính có công văn đề nghị các Bộ, ngành; cơ quan rà soát. Sau khi nhận được ý kiến tham gia của các Bộ ngành, cơ quan liên quan, Tổng cục Thuế đã tổng hợp đến tháng 3 năm 2014 Danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về thuế TNCN hiện hành (chi tiết theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 và hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013)

Trường hợp qua rà soát cụ thể hoặc phát sinh văn bản mới, văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu tại Danh mục, đề nghị các Cục Thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế (theo địa chỉ: số 123 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội) để Tổng cục Thuế tiếp tục bổ sung, tổng hợp Danh mục.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, HCSN (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHỤ CẤP, TRỢ CẤP DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, KHOẢN 2, ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP NGÀY 27/6/2013 VÀ HƯỚNG DẪN TẠI ĐIỂM B, KHOẢN 2, ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013.
(ban hành kèm theo công văn số: 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014)

1. Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công;

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

1. Người có công với cách mạng:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Thân nhân của người có công với cách mạng nêu trên.

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành.

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

3. Trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; chế độ đối với quân nhân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã phục viên, thôi việc, xuất ngũ về địa phương; đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Mức trợ cấp tùy theo từng đối tượng và tùy theo thời gian công tác, thời gian tham gia kháng chiến.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với từng đối tượng.

(Ví dụ: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP- BLĐTBXH-BTC sửa đổi thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005;...)

2. Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

Chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Mức trợ cấp theo mức chuẩn và theo thời gian tham gia kháng chiến.

1. Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

2. Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ Lao động thương binh & xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

1. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm đối với CBCNVC làm việc ở những nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm: tiếp xúc với chất độc, khí độc, làm việc ở môi trường dễ lây nhiễm,...

Từ 1/10/2004 quy định gồm 4 mức theo hệ số 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 được tính trên mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế làm việc tại nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm. Nếu làm việc dưới 4 giờ/ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc. Nếu làm việc từ 4 giờ trở đi thì được tính cả ngày làm việc.

1. Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước.

3. Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ văn hóa thông tin về chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa thông tin.

2. Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện độc hại áp dụng đối với: Công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã sau:

a) Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang (bao gồm cả lực lượng làm công tác cơ yếu);

b) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

c) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

d) Hợp tác xã;

đ) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Các tổ chức khác có sử dụng lao động.

Từ ngày 05/12/2013 bồi dưỡng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

Mức 1: 10.000 đồng

Mức 2: 15.000 đồng

Mức 3: 20.000 đồng

Mức 4: 25.000 đồng

Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

4. Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

1. Phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn như xa xôi, hẻo lánh, xa khu dân cư; chưa có mạng lưới giao thông, đi lại khó khăn; chưa có hệ thống cung cấp điện, nước sinh hoạt; nhà ở thiếu thốn; chưa có trường học, nhà trẻ, bệnh viện.

Gồm 04 mức: 20%, 30%, 50%, và 70% theo mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Thời gian hưởng được xác định trong khung thời gian từ 3 đến 5 năm.

Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/1/2005 của liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ lao động thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút.

2. Phụ cấp thu hút giáo viên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); Phụ cấp thu hút trả cho thời gian công tác thực tế của nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng thời gian được hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

1. Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Thông tư số 06/2007/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của tỉnh bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 03/11/2013).

4. Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức phụ cấp bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

1. Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 03/8/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Phụ cấp thu hút cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng và cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức hưởng 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ y tế công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 hướng dẫn Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ y tế công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Phụ cấp khu vực.

Theo các mức từ 0,1 đến 1,0 so với mức lương tối thiểu chung của từng địa bàn,

Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB & XH, Bộ Tài chính, Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

6. Hỗ trợ, trợ cấp cho đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

- Hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

- Trường hợp đội viên dự án có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ.

- Trợ cấp thêm hàng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Tiền tàu xe đi và về thăm gia đình khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng.

1. Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút tri thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

2. Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo.

3. Thông tư số 171/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo dược phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội;

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

1. Mức hưởng chế độ thai sản.

Theo chế độ quy định (vè thai sản) cho các tháng nghỉ sinh.

1. Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Bộ luật Lao động.

2. Chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp áp dụng đối với: người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; cán bộ công chức, viên chức, xã viên người học nghề, tập nghề theo Bộ Luật lao động.

1. Trường hợp không do lỗi của người lao động:

- Ít nhất bằng 1,5 lần tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

- Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

2. Trường hợp do lỗi của người lao động: ít nhất bằng 40% mức quy định tại điểm 1 mục này.

1. Điều 145 Bộ Luật lao động.

2. Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Luật BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

1. Trợ cấp 1 lần

a) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp 1 lần.

b) Mức trợ cấp 1 lần được quy định như sau:

- Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung;

- Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền trước khi nghỉ việc để điều trị.

2. Trợ cấp hàng tháng:

a) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng

b) Mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:

- Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

- Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5% sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Luật BHXH 2006

6. Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

Trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật, đặc biệt nặng ...

Trợ cấp xã hội có nhiều mức khác nhau, mức tối thiểu là 270.000 đồng.

1. Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật người khuyết tật.

3. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

Phụ cấp phục vụ, các khoản nhận được theo chế độ của lãnh đạo cấp cao.

Theo chế độ quy định

1. Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp.

2. Thông tư số 117/2005/TT-BNV ngày 04/11/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp.

3. Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ.

4. Thông tư số 214/2005/TT-BQP ngày 28/12/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ.

5. Quyết định số 344/QĐ-BQP năm 2006 về việc đính chính Thông tư số 214/2005/TT-BQP ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

8. Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

1. Hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo.

Theo chế độ quy định.

Quyết định số 34/2011/QĐ-BCĐBĐHĐ ngày 15/6/2011 của Ban chỉ đạo biển đông hải đảo.

2. Trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Trợ cấp lần đầu: 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác.

- Trợ cấp chuyển vùng: Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ.

1. Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Thông tư số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ.

3. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Trợ cấp lần đầu: 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác;

- Trợ cấp chuyển vùng: Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tàu xe, cước hành lý, trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu cho hộ gia đình đi kèm (nếu có).

1. Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

2. Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

9. Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

Phụ cấp y tế thôn bản hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp.

Theo hệ số 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản.

10. Phụ cấp đặc thù ngành nghề

STT

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

 

10.1

Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Đảng

 

a)

Phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra Đảng.

Sau đủ 5 năm làm việc được hưởng 5%, từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm công tác tăng 1%.

Hướng dẫn số 37/HD/BTCTW ngày 25/01/2010 của Ban tổ chức Trung ương.

 

b)

Phụ cấp trách nhiệm nghề kiểm tra Đảng tại điểm 2.1, khoản 2, Mục II, Hướng dẫn số 55/HD/BTCTW.

Mức 15%, 25% mức lương hiện hưởng áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Ủy ban kiểm tra Đảng từ TW đến cấp huyện trực tiếp làm công tác kiểm tra Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Hướng dẫn số 55/HD/BTCTW ngày 31/12/2005 của Ban tổ chức Trung ương.

 

c)

Phụ cấp kiêm nhiệm tại điểm 1 Phần II, Hướng dẫn số 55/HD/BTCTW.

Mức hưởng 10%.

 

d)

Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại điểm 2, phần I, Hướng dẫn số 05- HD/BTCTW.

Phụ cấp công tác Đảng đoàn thể bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Hướng dẫn số 05- HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban tổ chức Trung ương.

 

đ)

Chế độ bồi dưỡng phục vụ cấp ủy dành cho cán bộ công chức, viên chức, nhân viên làm việc trong các cơ quan đảng ở Trung ương; các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy thành ủy.

Áp dụng cho các cán bộ công chức, viên chức, nhân viên làm việc trong các cơ quan Đảng ở TW được hưởng chế độ bồi dưỡng hàng tháng 0,5 mức lương tối thiểu, làm công tác văn thư hưởng 0,2 mức lương tối thiểu, 0,3 mức lương tối thiểu ở các cơ quan thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

1. Quy định số 3114-QĐ/VPTW ngày 04/8/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Quy định số 3115-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

 

g)

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.

Phụ cấp gồm 3 mức: 15%, 20%, 25% so với mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005.

2. Thông tư liên tịch số 191/2006/TTLT- TTCP-BNV-BTC ngày 19/01/2006 của Thanh tra Chính phủ-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.

 

h)

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ chuyên trách trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp.

0,5 mức lương tối thiểu ở cấp trung ương

0,3 mức lương tối thiểu ở cấp tỉnh

0,2 mức lương tối thiểu ở cấp huyện.

Thông báo số 13-Tb/TW ngày 28/3/2011 của Bộ chính trị.

 

i)

Phụ cấp trách nhiệm đối với người làm công tác báo cáo viên các cấp

0,5 mức lương tối thiểu ở cấp TW

0,3 mức lương tối thiểu ở cấp tỉnh

0,2 mức lương tối thiểu ở cấp huyện, xã

 

k)

Phụ cấp trách nhiệm áp dụng cho cán bộ công chức của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng hiện nay là ban nội chính Trung ương, Ban nội chính các tỉnh thành phố

Phụ cấp gồm 3 mức: 20%, 25%, 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

 

l)

Phụ cấp trách nhiệm của các thành viên kiêm nhiệm tham gia các Ban chỉ đạo (Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban Chỉ đạo Đề án 165, Hội đồng lý luận trung ương, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương và một số ban chỉ đạo được thành lập theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư).

Mức phụ cấp từ 0,6 đến 1,0 mức lương tối thiểu chung

Theo quyết định thành lập các Ban chỉ đạo.

 

m)

Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp.

- 1,0 mức lương tối thiểu đối với ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng (kể cả ủy viên dự khuyết).

- 0,5 mức lương tối thiểu đối với Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh và tương đương.

- 0,4 mức lương tối thiểu đối với Ủy viên Ban chấp hành đồng bộ cấp huyện và tương đương.

- 0,5 mức lương tối thiểu đối với Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương.

Quyết định số 169-QĐ/TW ngày 24/9/2008 của Ban Bí thư.

 

10.2

Đối với ngành Giáo dục

 

a)

Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

Đủ 5 năm (60 tháng) được hưởng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

1. Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

2. Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

 

b)

Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Gồm 06 mức: 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

2. Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

 

c)

Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Gồm 02 mức 50%, 70% tính trên mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

1. Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 03/11/2013).

4. Thông tư số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ.

 

- Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;

- Phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số.

Theo chế độ quy định.

 

10.3

Đối với ngành Giao thông vận tải

 

a)

Phụ cấp thợ lặn.

Mức từ hệ số 0,1 đến 1,0 tính theo mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, áp dụng đối với thợ lặn sâu hơn 3m, tùy theo độ sâu được tính theo giờ lặn thực tế.

1. Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước.

 

b)

Phụ cấp đi biển áp dụng đối với: Công nhân, nhân viên trong những ngày thực tế làm việc trên các giàn khoan, các tàu dịch vụ vận tải dầu khí, các công trình ... nhân viên hoa tiêu làm nhiệm vụ dẫn tàu ngoài biển.

232.000 đồng/ngày

 

c)

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Mức 30%, 50% trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung (nếu có).

Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

 

10.4

Đối với ngành Tư pháp

 

a)

Chế độ giám định tư pháp đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực pháp y.

Theo mức tiền cụ thể theo ngày/vụ việc.

1. Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 7/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/5/2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 7/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

b)

Phụ cấp trách nhiệm đối với kiểm sát viên, điều tra viên và kiểm tra viên ngành kiểm sát.

Phụ cấp gồm 4 mức: 15%, 20%, 25%, 30% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Quyết định số 138/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với kiểm sát viên, điều tra viên và kiểm tra viên ngành kiểm sát.

2. Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC ngày 19/01/2006 hướng dẫn thi hành quyết định số 138/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005.

 

c)

Phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm phán, thư ký tòa án và thẩm tra viên ngành tòa án.

Phụ cấp gồm 3 mức: 15%, 20%, 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm phán, thư ký tòa án và thẩm tra viên ngành tòa án.

2. Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC ngày 06/10/2005 hướng dẫn thi hành Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ

 

d)

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án.

Phụ cấp gồm 4 mức: 15%, 20%, 25%, 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án.

 

10.5

Đi với ngành Y tế

 

a)

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch.

Theo mức tiền cụ thể theo ca trực, từng khoa của từng loại bệnh viện khác nhau.

Theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch.

 

b)

Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Gồm 05 mức: 30%, 40%, 50%, 60%, 70% tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại tác cơ sở y tế công lập.

2. Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

 

c)

Phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, công chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ.

 

- Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt.

Theo chế độ quy định

 

d)

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại một số bệnh viện.

Gồm 5 mức: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 lần lương tối thiểu chung.

Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 và Khoa A11 Viện Y học Cổ truyền Quân Đội.

 

10.6

Đối với ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

a)

Phụ cấp ưu đãi đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa thông tin.

*Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) gồm 02 mức: 20%, 15% được tính trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

*Chế độ bồi dưỡng tập luyện, bồi dưỡng biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên): Số tiền trả theo ngày luyện tập và theo buổi biểu diễn thực tế.

1. Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin.

2. Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT- BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 hướng dẫn quyết định số 180/2006/QĐ-TTg.

 

b)

Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương.

Mức tiền theo công việc cụ thể.

1. Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2011-2015.

2. Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT ngày 14/02/2012 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015.

 

10.7

Đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

a)

Chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư.

Mức 110.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển.

Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư.

 

b)

Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều.

Từ 10% đến 50% tính theo lương ngạch bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều.

2. Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 31/5/2006.

 

10.8

Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường

 

a)

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ viên chức khí tượng thủy văn.

Mức hỗ trợ, phụ cấp theo quy định.

1. Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 21/10/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

 

b)

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức chuyên môn kỹ thuật nghề khí tượng thủy văn.

Mức phụ cấp 15%, 20%, 25%, 30% trên mức lương ngạch bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg ngày 22/8/2011 của Thủ tướng Chính phù về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

 

10.9

Đối với ngành Kiểm toán nhà nước

 

 

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với kiểm toán viên nhà nước.

Phụ cấp gồm ba mức: 15%, 20%, 25% được tính trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 26/4/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước.

 

10.10

Đối với các ngành nghề khác

 

a)

Chế độ thưởng an toàn đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Phụ cấp gồm hai mức 15%, 20% tính theo lương cấp bậc, chức vụ

1. Quyết định số 43/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/10/2012 về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước.

 

b)

Phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, Kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

Đủ 5 năm (60 tháng) được hưởng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

 

c)

Phụ cấp đặc thù đối với cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.

Gồm 4 mức: 10%, 15%, 20%. 25% được tính trên mức lương cấp bậc quân hàm, ngạch bậc hiện hưởng hoặc phụ cấp quân hàm cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Quyết định số 10/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.

 

d)

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê.

Gồm 4 mức: 10%, 15%, 20%, 25% được tính trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê.

2. Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê.

 

đ)

Chế độ phụ cấp thâm niên và chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia.

- Phụ cấp thâm niên: Đủ 5 năm (60 tháng) được hưởng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

- Phụ cấp ưu đãi nghề: Gồm 02 mức 15%; 25% tính theo mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật dự trữ Quốc gia.

 

e)

Phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên, mức bồi dưỡng cho lực lượng kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Tổng cục Hải quan.

- Phụ cấp ưu đãi: gồm 04 mức: 10%, 15%, 20%, 25% tính trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Phụ cấp thâm niên Hải quan: Đủ 5 năm (60 tháng) được hưởng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%

- Mức bồi dưỡng cho lực lượng kiểm soát phòng chống ma túy gồm 02 mức: 400.000 đồng/tháng, 500.000 đồng/tháng.

1. Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức hải quan của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

2. Thông tư liên tịch số 94/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 02/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức hải quan của Tổng cục Hải Quan trực thuộc Bộ Tài chính.

3. Thông tư số 40/2003/TT-BTC ngày 05/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan.

4. Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 24/7/2009 hướng dẫn thực hiện quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

 

g)

- Phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã của cán bộ xã, phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Mức 5%, 10% tính trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

1. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

 

- Phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo chế độ quy định.

 

h)

Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp nước bạn Lào, Căm- pu-chi-a.

Từ 3 triệu đến 36 triệu đồng.

Quyết định số 57/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp nước bạn Lào và Căm-pu-chi-a.

 

i)

Trợ cấp hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Theo chế độ quy định.

1. Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và quyết định hỗ trợ kinh phí của các tổ chức: mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, ... từ các quỹ xã hội hoặc chương trình quyên góp của các tổ chức này.

2. Thông tư số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

 

k)

Khoản chi đặc thù, hỗ trợ của Ban Tôn giáo chính phủ đối với các chức sắc tôn giáo.

Theo chế độ quy định.

Quyết định số 16/2005/QĐ-TTg ngày 21/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam.

 

l)

Trợ cấp khó khăn cho người lao động do người sử dụng lao động hỗ trợ ghi trong thỏa ước lao động lập thể hoặc quy chế sử dụng quỹ phúc lợi tại doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Tối thiểu là 250.000 đồng/người.

Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 thông tư 92/2011/TT-BTC ngày 23/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

m)

Trợ cấp của công đoàn cho người lao động (khi ốm dài ngày, thiên tai, địch họa) theo Luật Công đoàn.

Theo chế độ quy định.

Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn

 

n)

Phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở.

Theo chế độ quy định.

Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp của cán bộ công đoàn.

 

11. Các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế khác:

Quy định về phụ cấp, trợ cấp và đối tượng hưởng

Mức tính

Văn bản quy định

1. Khoản tiền nhận được theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.

Theo chế độ quy định.

Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với từng đối tượng (Ví dụ: Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

2. Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.

Theo chế độ quy định.

Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với từng đối tượng (Ví dụ: Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

3. Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động Đảng, Đoàn Quốc hội hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước.

Theo chế độ quy định.

Theo các văn bản của cơ quan nhà nước.

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 1381/TCT-TNCN
Subject: General List of allowances and subsidies issued by the competent state authoritiesas a basis for determining the income subject to personal income tax from salary and remuneration

Hanoi, April 24, 2014

 

To: Department of Taxation of provinces and centrally-affiliated cities

During the implementation of the Law on personal income tax No.04/2007/QH12 dated November 21, 2007, the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on personal income tax No. 26/2012/QH13 dated November 22, 2012, the General Department of Taxation has received the feedback from the organizations and individuals on determining in detail and specifically the allowances and subsidies deducted from the income subject to the personal income tax (PIT) from salary, remuneration under the provisions in Clause 2, Article 3 of the Law on personal income tax No. 04/2007/QH12 and the provisions in Article 1 of the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on personal income tax No. 26/2012/QH13. With respect to these issues, the General Department of Taxation has the following opinions:

Based on the provisions in Clause 2 and 3 of the Law on personal income tax No. 04/2007/QH12 and the provisions in Clause 1 of the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on personal income tax No. 26/2012/QH13; the provisions in Clause 2, Article 3 of Decree No. 65/2013/ND-CP dated June 27, 2013 of the Government detailing a number of articles of the Law on personal income tax, the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on personal income tax and the provisions in Clause 2, Article 2 of the Circular No.111/2013/TT-BTC dated August 15, 2013 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the Law on personal income tax, the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on personal income tax No. 65/2013/ND-CP dated June 27, 2013 of the Government detailing a number of articles of the Law on personal income tax, the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on personal income regulating and guiding the allowances and subsidies deducted and other items not included in the income subject to personal income tax from the salary and remuneration;

Based on the regulations on the allowances and subsidies of the competent state authorities and in order to have the basis for uniform implementation throughout the country and limit the arising problems, the General Department of Taxation has made a report to the Ministry of Finance in order to send official dispatch to the Ministries, sectors and agencies for review. After receiving the opinions from the Ministries, sectors and agencies concerned, the General Department of Taxation has summarized the List of allowances and subsidies issued by the competent state authority by March 2014 as the basis for determining the income subject to the personal income tax from the salary and remuneration under the current regulations on personal income tax (provided for in detail at Point b, Clause 2, Article 3 of Decree No. 65/2013/ND-CP dated June 27, 2013 and the guidelines at Point b, Clause 2, Article 2 of Circular No.111/2013/TT-BTC dated August 15, 2013);

In case of specific review, there are new documents generated or documents replacing, modifying or supplementing the documents specified in the List, the Departments of Taxation are requested to make timely report to the General Department of Taxation (address: 123 Lo Duc – Hai Ba Trung – Hanoi) for further supplementation and summary of List;

The General Department of Taxation hereby makes an announcement to the Departments of Taxation in provinces and centrally-affiliated cities for information and guidelines for implementation

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

LIST

SUMMARY OF ALLOWANCES AND SUBSIDIES ISSUED BY THE COMPETENT STATE AUTHORITIES AS A BASIS FOR DETERMINATION TO DETERMINE THE INCOME SUBJECT TO PERSONAL INCOME TAX FROM SALARY AND REMUNERATION UNDER THE PROVISIONS AT POINT B, CLAUSE 2, ARTICLE 3 OF DECREE NO. 65/2013/ND-CP DATED JUNE 27, 2013 AND THE GUIDELINES AT POINT B, CLAUSE 2, ARTICLE 2 OF CIRCULAR NO. 111/2013/TT-BTC DATED AUGUST 15, 2013
(Issued together with official dispatch No. 1381/TCT-TNCN dated April 24, 2014)

1. Monthly and one-time subsidies and allowances under the regulations of law on preference for contributors to the revolution:

Regulation on allowances and subsidies and beneficiaries

Level of calculation

Regulatory documents

1. Contributors to the revolution

a) Revolutionary activists before January 01, 1945

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Revolutionary martyr

d) Vietnamese heroic mother

dd) Hero of People's Armed Forces

e) Labor hero during the war

g) Invalids and beneficiaries entitled to policies like invalids;

h) Sick soldier;

i) Resistance war activists contaminated with toxic chemicals;

k) Revolution or resistance activists kept in prison

l) Resistance activists for national liberation and defense and performance of international obligations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Relatives of revolution contributors mentioned above

The standard level to determine the level of subsidiary and allowance for the contributors to the revolution is issued by the Government

1. Ordinance on preference for the contributors to revolution No. 26/2005/PL-UBTVQH11 dated June 29, 2005 of the National Assembly Standing Committee.

2. Ordinance No. 04/2012/UBTVQH13 dated July 16, 2012 of the National Assembly Standing Committee amending and supplementing a number of the Ordinance on preference for the contributors to revolution

3. Decree No. 101/2013/ND-CP dated September 04, 2013 of the Government on the level of preferential subsidiaries and allowances for the contributors to revolution

3. Monthly and one-time subsidies for people directly involved in the war against the USA but not entitled to the policies of the Party and the State; benefits for servicemen, cadres and People’s police officers and soldiers involved in the war against the USA that had less than 20 years of work and have demobilized, left work and returned to localities; the subjects taking part in the war for national defense, performing international obligations in Cambodia, helping Laos people after April 30, 1975 have demobilized or left work;

The level of subsidy depends on each subject and the time of work or time involved in the resistance

The Prime Minister’s decisions regulates the benefits and policies for each subject;

 (Ex: Decision No. 290/2005/QD-TTg dated November 08, 2005 of the Prime Minister on benefits and policies for a number of subjects directly involved in the war against the USA for national defense but not entitled to the policies of the Party and State;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Joint Circular No. 21/2008/TTLT-BQP- BLDTBXH-BTC amending the Joint Circular No. 191/2005/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC dated December 07, 2005;…)

2. Month and one-time subsidies for the subjects involved in resistance for national defense, performance of international obligations and volunteer youths having completed their tasks

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

Level of calculation

Regulatory documents

Regulation on monthly and one-time subsidies for the volunteer youths having completed their tasks during the resistance.

Allowance level is based on the standard level and the time of participation in the resistance

1. Decision No. 40/2011/QD-TTg dated July 27, 2011 of the Prime Minister regulating the benefits for the volunteer youths having completed their tasks during the resistance.

2. Joint Circular No. 08/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC dated April 16, 2012 of the inter Ministries of of Labour, Invalids and Social Affairs, Home Affairs and Finance guiding the implementation of regulation on subsidies for the volunteer youths having completed their tasks during the resistance under the Decision No. 40/2011/QD-TTg dated July 27, 2011 of the Prime Minister;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

Level of calculation

Regulatory documents

1. Allowances for harzard and toxicity for professions or jobs at workplace where there are harzardous and toxic elements for the officials and staff working at places with harzardous and toxic elements: exposure to toxic substances and gas and working at the contagious environment….

 

From October 01, 2004, the regulation including 04 levels with the factors 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 calculated on the general minimum salary rate and the time of actually working at the place with toxic and harzardous elements. Working less than 4 hours/day is considered as ½ working day. Working from 04 hours or more is considered as one working day

1. Circular No. 07/2005/TT-BNV dated January 05, 2005 of the Ministry of Home Affairs guiding the regulations on allowances for toxicity for cadres, public servants and officers;

2. Circular No. 04/2005/TT-BLDTBXH dated January 05, 2005 of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs guiding the implementation of regulation on allowances for toxicity and harzard in the State-owned companies;

3. Circular No. 26/2006/TT-BVHTT dated February 21, 2006 of the Ministry of Culture and Information on regulation on allowances for toxicity and harzard and in-kind allowances for cadres, public servants and officers of sector of culture and information.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Administrative agencies, non-business units, armed forces (including the cipher work);

b) Political organizations, social - political organizations, occupational-social organization, other social organizations;

c) Enterprises of all economic sectors;

d) Cooperatives;

dd) Foreign agencies and organizations and international organizations with their head offices located in the territory of the Socialist Republic of Vietnam;

e) Other organizations using employees;

From December 05, 2013, in-kind allowances are calculated by the daily rate at the value in cash corresponding to the following levels:

Level 1: 10,000 dong

Level 2: 15,000 dong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 4: 25,000 dong

Circular No. 25/2013/TT-BLDTBH dated October 18, 2013 of the Ministry of Invalids and Social Affairs on guiding the implementation of regulation on in-kind allowances for the employees working in the conditions with toxic and hazardous conditions;

4. Incentive allowances, regional allowances

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

Level of calculation

Regulatory documents

1. Incentive allowances for officials, civil servants, and employees working in the new economic zones, the economic facilities and the outlying islands have extremely difficult living conditions as far-flung, far from residential areas; no network traffic, difficulty in traveling; no power and domestic water supply system, water; housing shortage; no school, nursery and hospital.

Including 04 levels: 20%, 30%, 50%, và 70% based on the current salary plus the allowance for leadership position and seniority allowance (if any)

The time of entitlement is determined in the time framework from 3 to 5 years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Allowances for attracting teachers for teachers and educational managers working in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

 

The level of allowance for attraction is equal to 70% of salaray rate based on the current scale and level of salary plus allowance for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any); Allowance for attraction paid for the actual working time of teachers, educational managers in the areas with extremely difficult social-economic conditions but the time entitled to the allowance for attraction not in excess of 05 years;

1. Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 of the Government concerning the policies on teachers, educational managers working at specialized school in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

2. Circular No. 06/2007/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC dated March 27, 2007 of the Ministry of Education and Traning, Home Affairs, Finance guiding the implementation of Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 of the Government concerning the policies on teachers, educational managers working at specialized school in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

3. Decree No. 19/2013/ND-CP dated February 23, 2013  of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 of the Government (effective on November 03, 2012);

4. Joint Circular No. 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC guiding the implementation of Clause 1 and 2, Article 1 of Decree No. 19/2013/ND-CP dated February 23, 2013 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 of the Government concerning the policies on teachers, educational managers working at specialized school in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

3. Allowances for attracting the cadres, public servants, and persons salaried in the armed forces in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

The level of allowance is equal to 70% of current monthly salary, including: salary rate of position, scale, level or rank and allowance for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Joint Circular No. 08/2011/TTLT-BNV-BTC dated August 03, 2011 guiding the implementation of a number of articles of Decree No. 116/2010/ND-CP dated December 24, 2010 of the Government concerning the policies on cadres, public servants and officers and salaries persons in the armed forces working in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

4. Allowances for attracting the medical cadres and officers, employees under contract and medical cadres and officers directly performing the professional medical work at the health facilities of the State in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

The level of entitlement of 70% of salary rate based on the current scale and level plus the allowance for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decree No. 64/2009/ND-CP dated July 30, 2009 of the Government concerning the policies on medical officers working in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

2. Joint Circular No. 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC dated March 22, 2010 guiding the Decree No. 64/2009/ND-CP dated July 30, 2009 of the Government concerning the policies on medical officers working in the areas with extremely difficult social-economic conditions;

5. Area allowance.

Based on the levels from 0.1 to 1,0 compared with the minimum salary rate of each area;

Joint Circular No. 11/2005/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-UBDT dated January 05, 2005 of the inter Ministries of of Labour, Invalids and Social Affairs, Home Affairs, Finance, Committee on Ethnic Minority Affairs guiding the implementation of regulations on area allowances;

6. Support and subsidy for the pioneers of Project of 600 Vice Chairmen of communes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Where the project pinoneers move with their families, they shall be given subsidies of fares and baggage charges for their members and subsidies for change of working area are equal to 10 months' general  minimum salary for a household;

- Additional monthly allowances equal to 70% of current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

- Fares for traveling to visit family upon annual leave, holidays and Tet, personal leave;

1. Decision No. 70/2009/QD-TTg dated April 27, 2009 of the Prime Minister concerning the policies on rotation and enhancement of key officials for communes of poor districts and the incentive policies on attracting young intellectuals, technical professional officers to come and participate in the working groups at the communes of 61 poor districts under the Decree No. 30a/2008/NQ-CP dated December 27, 2008 of the Government;

2. Decision No.170/QD-TTg dated January 26, 2011 of the Prime Minister approving the pilot Project to select 600 elite young intellects with university degree who shall be enhanced to work as Vice Chairmen of communes of 62 poor districts;

3. Circular No. 171/2011/TT-BTC dated November 25, 2011 of the Ministry of Finance guiding the management and use of funds to carry out the pilot Project to select 600 elite young intellects with university degree who shall be enhanced to work as Vice Chairmen of communes of 62 poor districts approved under Decision No. 170/QD-TTg dated January 26, 2011 of the Prime Minister;

5. Subsidies for unexpected difficulties, subsidies for labor accidents and occupational diseases, one-time allowance for childbirth or child adoption, benefit levels for maternity, benefit levels for convalescence, rehabilitation after maternity, subsidies due to impaired work capacity, one-time pension subsidy, monthly death benefits, severance allowance, allowance for loss of work and other allowances under the provisions of the Labor Code and social Insurance Law;

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

Level of calculation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Level of entitlement to maternity benefits

Under prescribed regulation (on maternity) for months of maternal leave

1. Law on social insurance

2. Labor Code

2. Regulations on allowances for employees suffering from labor accidents, occupational diseases are applied to: employees working under labor contract; cadres, public servants, officers, cooperative members, apprentices under the Labor Code

1. In case the fault is not due to employees:

- At least equal to 1.5 times of the monthly salary under labor contract if the work capacity is impaired from 5.0% to 10%; then, additionally increasing by 1.0% shall be added 0.4 month of salary under labor contract if the work capacity is impaired from 11% to 8%;

- At least 30 months’ salary under labor contract for the employees whose work capacity is impaired from 81% or more or for the death of employees’ relatives due to labor accidents;

2. In case the fault is due to the employees: at least equal to 40% of the level specified at Point 1 of this Section

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Circular No. 10/2003/TT-BLDTBH guiding the implementation of regulation on compensation and subsidies for the employees suffering from labor accidents and occupational diseases;

3. Benefits for labor accidents, occupational diseases under the Law on social insurance for the employees participating in mandatory social insurance, including:

a) Persons working under labor contracts without definite time or with the time of 03 months or more;

b) Cadres, public servants or officers;

c) National defense workers and police workers

d) Officers and professional servicemen of people's army; officers, non-commissioned officers, non-commissioned officers of technical profession of people’s police; person performing cipher work salaried like military people, police people; people's army, people's police;

dd) Non-commissioned officers and soldiers of the people's army, and non-commissioned officers and soldiers of the People's Police serving with definite time;

1. One-time subsidy

a) The employees whose work capacity are impaired from 5% to 30% shall be entitled to one-time subsidy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Impairment of 5% of work capacity shall be entitled to minimum five months’ salary, then, additional impairment of 1% shall be entitled to minimum 0.5  month’s salary

- In addition to the subsidy specified at Point a of this Clause, additional entitlement to the subsidy calculated by a number of years of having paid the social insurance, 01 year or less is calculated by 0.5 month, then each additional year of payment of social insurance is added 0.3 month’s salary or remuneration of paying social insurance of the month preceding the leave for treatment

2. Monthly subsidies:

a) The employee whose work capacity is impaired from 31% or more are entitled to monthly subsidies

b) The monthly allowance level is specified as follows:

- Impairment of 31% of work capacity is entitled to 30% of general  minimum salary rate, then additional impairment of 1% shall be entitled to additional 2% of general  minimum salary;

- In addition to the subsidy specified at Point a of this Clause, additional entitlement to the subsidy calculated by a number of years of having paid the social insurance, 01 year or less is calculated by 0.5 month, then each additional year of payment of social insurance is added 0.3 month’s salary or remuneration of paying social insurance of the month preceding the leave for treatment

 Law on Social Insurance 2006

6. Subsidies for the subjects entitled to the social welfare under regulations of law

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level of calculation

Regulatory documents

Social subsidies for subjects entitled to the social welfare or the subjects with particularly difficult circumstances, such as children with particularly difficult circumstances, the elderly, the persons with particularly severe disability… ….

Social subsidy with various levels, the minimum level is 270,000 dong;

1. Decree No. 06/2011/ND-CP dated January 14, 2011 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on the elderly;

2. Decree No. 28/2012/ND-CP dated April 10, 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on the persons with disabilities;

3. Decree No. 136/2013/ND-CP dated October 21, 2013 of the Government regulating the policies on social assistance for the subjects entitled to the social welfare;

7. Service allowances for senior leaders

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Regulatory documents

Service allowances and other and others received under the benefits of senior leaders

 

Under the prescribed regulations

1. Decision No. 205/2004/QD-TTg dated December 10, 2004 of the Prime Minister on implementation of a number of polices and benefits for senior officials;

2. Circular No. 117/2005/TT-BNV dated November 04, 2005 of the Ministry of Home Affairs guiding the implementation of Decision No. 205/2004/QD-TTg dated December 10, 2004 of the Prime Minister on implementing a number of policies and benefits for senior officials;

3. Decision No. 269/2005/QD-TTg dated October 31, 2005 of the Prime Minister concerning the regulations on service subsidy;

4. Circular No. 214/2005/TT-THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE dated December 28, 2005 of the Ministry of Defense guiding the Decision No. 269/2005/QD-TTg dated October 31, 2005 of the Prime Minister concerning the regulations on service subsidy;

5. Decision No. 344/QD-BQP in 2006 on correcting the Circular No. 214/2005/TT-BQP dated December 28, 2005 of the Minister of Defense;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

Level of calculation

Regulatory documents

1. One-time support for cadres and officials working on island sovereignty;

Under the prescribed regulations

Decision No. 34/2011/QD-BCDBDHD dated June 15, 2011 of the Steering Committee of the East Sea islands

2. Subsidies for the first time and subsidies for area transfer for teachers, educational managers working at specialized schools or in the areas with extremely difficult social economic conditions;

- Subsidies for the first time: 10 months' general  minimum salary for 01 person at the time of work acceptance;

- Subsidies for area transfer: in case of accompanied by families, the fares and baggage charges shall be subsidized for accompanying members and for area transfer with an amount of 12 months’ general  minimum salary for a household;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1..

Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 concerning the policies on teachers and educational managers working in the specialized schools in the areas with extremely difficult social economic conditions;

2. Circular No. 06/2007/TTLT-BGDDT-BNV-BTC dated March 27, 2007 of the inter Ministries of Education and Training and Finance guiding the implementation of Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 of the Government concerning the policies on teachers, educational managers working at specialized schools or in the areas with extremely difficult social economic conditions;

3. Decree No. 19/2013/ND-CP dated February 23, 2013 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 concerning the policies on teachers, educational managers working at specialized schools or in the areas with extremely difficult social economic conditions;

4. Joint Circular No. 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC dated September 19, 2013 guiding the implementation of Clause 1 and 2, Article 1 of Decree No. 19/2013/ND-CP dated February 23, 2013 of the Government;

3. Subsidies for the first time and subsidies for area transfer for cadres, officials and officers and the salaried persons in the armed forces working in the areas with extremely difficult social economic conditions;

 

- Subsidies for the first time: 10 months' general  minimum salary for 01 person at the time of work acceptance;

- Subsidies for area transfer: in case of accompanied by families, the fares and baggage charges shall be subsidized for accompanying members and for area transfer with an amount of 12 months’ general  minimum salary for a household (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Decree No. 116/2010/ND-CP dated December 24, 2010 of the Government concerning the policies on cadres, officials, officers and salaried persons in the armed forces working in the areas with extremely difficult social economic conditions;

2. Joint Circular No. 08/2011/TTLT-BNV-BTC dated August 31, 2011 guiding the implementation of a number of articles of Decree No. 116/2010/ND-CP dated December 24, 2010 of the Government;

9. Subsidies for medical officers at hamlets and mountain villages

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

Level of calculation

Regulatory documents

Monthly hamlet and mountain village allowances for medical officers there;

By a factor of 0.5 and 0.3 compared to the general minimum salary rate.

Decision No. 75/2009/QD-TTg dated May 11, 2009 of the Prime Minister concerning the policies on allowances for medical officers of hamlet and mountain village.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

Level of calculation

Regulatory documents

10.1

For units under the management of Party agencies

a)

Seniority allowances for Party inspection profession

Being entitled to 5% after full 5 years of working, from the 6th year onwards, each year of working shall be increased by 1%;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b)

Responsibility allowances for Party inspection profession specified at 2.1, Clause 2, Section II of Instruction No. 55/HD/BTCTW.

Level 15%, 25% of current salary rate applicable to cadres and public servants under the management of the Party inspection committee from the Central Government to district level directly performing the Party inspection under the provisions of the Party Charter

Instruction No. 55/HD/BTCTW dated December 31, 2005 of the Central Organizing Committee.

c)

Part-time allowances specified at Point 1, Part II of Instruction No.55/HD/BTCTW.

Level of allowance is 10%

d)

Allowances for work of Party, social-political organizations specified Point 2, Part I of Instruction No. 05- HD/BTCTW.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowances for work of Party and organizations equal to 30% of current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

 

Instruction No. 05- HD/BTCTW dated July 01, 2011 of the Central Organizing Committee.

dd)

Regulations on allowances in service of Party committees for cadres, officials, officers and employees working in Party agencies in the Central Government; the agencies in charge of advise and assistance of provincial or municipal Party Committee.

 

Applicable to cadres, officials, officers and employees that are working in the Central Party agencies are entitled to the monthly allowance by 0.5 of minimum salary rate, by 0.2 if performing the clerical work and 0.3 if working at the agencies of provincial or municipal Party Committee.

1. Regulation No. 3114-QD/VPTW dated August 04, 2009 of Office of the Party Central Committee.

2. Regulation No. 3115-QD/VPTW of Office of the Party Central Committee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g)

Professional responsibility allowances for inspectors.

Allowance includes 3 levels: 15%, 20% and 25% compared with the current basic salary plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decision No. 202/2005/QD-TTg dated August 09, 2005;

2. Joint Circular No. 191/2006/TTLT- TTCP-BNV-BTC dated January 19, 2006 of the Government Inspectorate, Ministry of Home Affairs, and Ministry of Finance guiding the implementation of Decision No 202/2005/QD-TTg dated August 09, 2005 of the Prime Minister on allowance for professional responsibility for inspectors.

h)

Responsibility allowances for officials directly responsible for internal political protection at all levels

 

0.5 of minimum salary rate at  Central level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.2 of minimum salary rate at district level

Announcement No. 13-Tb/TW dated March 28, 2011 of the Politburo;

i)

Responsibility allowances for reporting workers at all levels

0.5 of minimum salary rate at Central level

0.3 of minimum salary rate at provincial level

0.2 of minimum salary rate at district or communal level 

k)

Responsibility allowances for officials of Office of Central Steering Committee on Corruption prevention now as the Central Committee of Internal Affairs, Internal Affairs Committee of provinces and cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decree No. 19/2008/ND-CP dated February 14, 2008 of the Government

l)

Responsibility allowance of part-time members participating in the Steering Committee (Steering Committee for Judicial Reform, Steering Committee of Project 165, Central Theoretical Council, Central literary and artistic theoretical critic Council and a number of Steering Committees established by decision of the Politburo and the Secretariat).

Allowance level from 0.6 to 1.0 of general minimum salary rate

Under the decision on establishment of the Steering Committee;

m)

Responsibility allowances for members of Party executive committee at all levels;

- 1.0 of minimum salary rate for members of the Party Central Executive Committee (including alternate members).

- 0.5 of minimum salary rate for the party executive committee member at provincial level and equivalent.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 0.5 of minimum salary rate for the party executive committee member at the communal cell and equivalent.

 

Decision No. 169-QD/TW dated September 24, 2008 of the Secretariat

10.2

For educational sector

a)

Seneriority allowances for teachers who are teaching or educating at public educational facilities and institutes, schools, centers for training and retraining under the state agencies, political organizations, social political organizations that are arranged with salary under Decree No. 204/2004/ND-CP dated December 14, 2004;

Upon 5 years (60 months) in full, 5% of current salary shall be paid plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any); from the sixth year onwards, each year (12 month in full), each year (12 months) is added 1%.

1. Decree No. 54/2011/ND-CP dated July 04, 2011 of the Government regulating the allowances for teachers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b)

Incentive allowances for teachers directly teaching in public educational facilities

Including 6 levels: 25%, 30%, 35%, 40%, 45% and 50%  calculated by the current salary scale and level plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decision No. 244/2005/QD-TTg dated October 06, 2005 of the Prime Minister concerning the regulation on incentive allowances for teachers directly teaching at the public educational facilities;

2. Joint Circular No. 01/2006/TTLT-BGDDT-BNV-BTC dated January 23, 2006 guiding the Decision No. 244/2005/QD-TTg dated October 06, 2005 of the Prime Minister concerning the regulation on incentive allowances for teachers directly teaching at the public educational facilities;

c)

Incentive allowances for teachers and educational managers that are working at specialized schools or in the areas with the extremely difficult social economic conditions.

Including 02 levels: 50% and 70% calculated by the current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 of the Government concerning the policies on teachers, educational managers working at specialized schools or in the areas with extremely difficult social economic conditions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Decree No. 19/2013/ND-CP dated February 23, 2013 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 61/2006/ND-CP dated June 20, 2006 of the Government (effective on November 03, 2013);

4. Circular No. 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC dated September 19, 2013 guiding the implementation of Clause 1 and 2, Article 1 of Decree No. 19/2013/ND-CP dated February 23, 2013 of the Government;

- Allowances for visit, learning and re-training of professional skills;

- Allowances for purchase and transport of clean and fresh water;

- Allowances for mobility

- Allowances for teaching language and script of ethnic minorities.

Under the prescribed regulations

10.3

For Transportation Sector

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowances for divers

Coefficient level from 0.1 to 1.0 calculated by the general minimum salary rate regulated and applied by the Government for divers diving more than 3 m deep, depending on the depth of the actual diving hours;

 

1. Decision No. 43/QD-TTg dated October 12, 2012 on modification of name and supplementation and modification of Article 1 of Decision No. 234/2005/QD-TTg dated September 26, 2005 of the Prime Minister on particular benefits for workers, employees and officers of a number of professions in the state-owned companies;

b)

Seafarer allowances for employees actually work on oil rig, oil and gas transport services ships, works….pilots guiding ships at sea;

232,000 dong/day

c)

Incentive allowances for maritime search and rescue forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision No. 141/2009/QD-TTg dated December 31, 2009 of the Prime Minister on salary mechanism and

10.4

For Justice sector

a)

Regulation on judicial expertise for  judicial expert, assistant of judicial expert in cases related to the field of forensics

As specified amount by day/case

1. Decision No. 74/2009/QD-TTg dated May 07, 2009 of the Prime Minister

2. Joint Circular No. 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV dated May 04, 2010 guiding the implementation of Decision No. 74/2009/QD-TTg dated May 07, 2009 of the Prime Minister;

b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowance include 4 levels: 15%, 20%, 25% and 30% of current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decision No. 138/2005/QD-TTg dated June 13, 2005 concerning the regulation on responsibility allowances for prosecutors, investigators and examiner of procuracy sector.

2. Joint Circular No. 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC dated January 19, 2006 guiding the implementation of Decision No. 138/2005/QD-TTg dated June 13, 2005;

c)

Responsibility allowances for judges, court clerks and the verifiers of court sector;

Allowance include 3 levels: 15%, 20% and 25% of current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decision No. 171/2005/QD-TTg dated July 08, 2005 concerning the regulation on responsibility allowances for judges, court clerks and the verifiers of court sector;

2. Joint Circular No. 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC dated October 06, 2005 guiding the implementation of Decision No. 171/2005/QD-TTg dated July 08, 2005 of the Prime Minister;

d)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowance include 4 levels: 15%, 20%, 25% and 30% of current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

Decision No. 27/2012/QD-TTg dated June 11, 2012 of the Prime Minister concerning the regulation on professional responsibility allowances for bailiffs, notaries, verifiers and case enforcement clerks

10.5

For health sector

a)

Regulation on particular benefits for officials and officers and employees working at public medical facilities and allowances for epidemic prevention.

As specified amount under shifts, each department of each different type of hospital.

Under Decision No. 73/2011/QD-TTg dated December 28, 2011 of the Prime Minister on regulating a number of particular allowances for officials, officers and employees working in public medical facilities and employees working at public medical facilities and allowances for epidemic prevention.

b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Including 5 levels: 30%, 40%, 50%, 60% and 70% calculated by the current salary scale and level plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decree No. 56/2011/ND-CP dated July 04, 2011 of the Government on incentive professional allowances  for officials and officers working at public medical facilities;

2. Joint Circular No. 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC dated January 19, 2012 guiding the Decree No. 56/2011/ND-CP dated July 04, 2011 of the Government;

c)

Incentive allowances for medical officials and officers working in the areas with the extremely difficult social economic conditions.

 

The level of entitlement of 70% of salary rate based on the current scale and level plus the allowance for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

 

1. Decree No. 64/2009/ND-CP dated July 30, 2009 of the Government concerning the policies on medical officials and officers working in the areas with the extremely difficult social economic conditions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Allowances for visit, learning and re-training of professional skills;

- Allowances for purchase and transport of fresh water;

Under the prescribed regulations

d)

Regulation on particular allowances for officials and officers working at a number of hospitals.

Including 05 levels: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 times of general minimum salary;

Decision No. 46/2009/QD-TTg dated March 2009 of the Prime Minister on particular allowances for officials and officers working at Huu Nghi hospital, Thong Nhat hospital, C Da Nang hospital under the management of the Ministry of Health, Central Division of health protection 1, 2, 2B, 3 and 5, Department A11 of Army Central Hospital 108 and Department A11 of Military Institute of Traditional Medicine;

10.6

For Culture - Sports and Tourism sector

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a)

Incentive allowances for art performers of information and culture sector;

 

* Incentive allowance for art performers (actor/actress) includes 02 levels: 20% and 15% calculated on the current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

*Benefits for training and performance for art performers (actor/actress): amount paid by actual day of practice and performance

1. Decision No. 180/2006/QD-TTg dated August 09, 2006 of the Prime Minister on incentive professional allowances  for art performers of the culture - sports and tourism sector

2. Joint Circular No. 94/2006/TTLT- BVHTT-BNV-BTC dated December 01, 2006 guiding the Decision No. 180/2006/QD-TTg.

 

b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amount of money based on specific work

1. Decision No. 369/QD-TTg dated March 14, 2011 approving the Scheme to continue the support of creation activities of literary and artistic works and press at central level and the local Literature and Art Association; support of high quality press works at local level for period 2011-2015;

2. Joint Circular No. 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT dated February 14, 2012 guiding the management and use of funds to support high quality press works at local level for period 2011-2015;

 

10.7

For sector of agriculture and rural development

a)

Seafarer allowances for inspectors, inspection collaborator of agriculture and rural development, officers, crew and staff on fishery control boats;

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision No. 149/2008/QD-TTg dated November 20, 2008 of the Prime Minister on seafarer allowances for inspectors, inspection collaborator of agriculture and rural development, officers, crew and staff on fishery control boats;

 

b)

Incentive professional allowances for officials and officers of forest management, plant protection, animal health and dike control sector

From 10% to 50% calculated by the current salary scale and level plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decision No.  132/QD-TTg dated May 31, 2006 of the Prime Minister on incentive professional allowances for officials and officers of forest management, plant protection, animal health and dike control sector

2. Joint Circular No. 64/2006/TTLT-BNV-BTC dated August 25, 2006 of the inter Ministries of Agriculture and Rural Development, Home Affairs and Finance guiding the implementation of Decision No. 132/QD-TTg dated May 31, 2006;

10.8

For the Natural Resources and Environment sector

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Regulation on particular allowances for the hydrometeorological officers and officials

Prescribed level of support and allowances;

1. Decision No. 78/2009/QD-TTg dated May 15, 2009 of the Prime Minister regulating the particular allowances for the hydrometeorological officers and officials under the Natural Resources and Environment sector

2. Joint Circular No. 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC dated October 21, 2009 guiding the implementation of Decision No. 78/2009/QD-TTg dated May 15, 2009 of the Prime Minister regulating the particular allowances for the hydrometeorological officers and officials under the Natural Resources and Environment sector;

b)

Incentive professional allowances for the hydrometeorological technical officers

Allowance levels of 15%, 20%, 25% and 30% based on the current salary scale and level plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

Decision No. 47/2011/QD-TTg dated August 22, 2011 of the Prime Minister concerning the incentive allowances for hydrometeorological profession under the Natural Resources and Environment sector;

10.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Incentive professional allowances for state auditors;

Allowance includes 3 levels: 15%, 20% and 25% calculated on the current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

Joint Circular No. 01/2007/TTLT-BNV-BTC dated April 26, 2007 guiding the implementation of regulation on salary officials of officers of state audit;

10.10

For other professions

a)

Regulation on safety bonus for officials, officers and employees of allowances number of professions in one member limited liability companies owned by the State;

Allowance includes 02 levels: 15% and 20% calculated by salary of rank or position;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision No. 43/QD-TTg of the Prime Minister dated October 12, 2012 on amending and supplementing Article 1 of Decision No. 234/2005/QD-TTg dated September 26, 2005 of the Prime Minister on the particular benefits for employees and officers of a number of professions in the State-owned companies;

b)

Seniority allowances for officials and public servants that are salaried based on scale or  specialized title of Court, Procuracy, audit, inspection, enforcement of civil judgment and forest management;

Upon 5 years (60 months) in full, 5% of current salary shall be paid plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any); from the sixth year onwards, each year (12 month in full), each year (12 months) is added 1%.

 

Joint Circular No. 04/2009/TTLT-BNV-BTC dated December 24. 2009 of the Ministry of Home Affairs and Ministry of Finance guiding the implementation of professional seniority allowances for officials and public servants salaried by scale or title of court, procuracy, audit, inspection, civil judgment enforcement and forest management;

c)

Particular allowances for officials and soldiers  performing work in prisons, detention centers in the army;

Including 04 levels: 10%, 15%, 20%. 25% calculated on current army rank, scale or level or army rank allowances plus allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision No. 10/2013/QD-TTg dated January 24, 2013 of the Prime Minister on the particular allowances for officials and soldiers directly directly performing the execution of  criminal cases, management of execution of  criminal cases and working at prisons or detention centers in the army;

d)

Incentive professional allowances for officials and public servants doing statistical work;

Including 4 levels: 10%, 15%, 20% and 25% calculated on the current salary rate plus allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decision No. 45/2009/QD-TTg dated March 27, 2009 on the incentive professional allowances for officials and cadres performing the statistical work;

2. Joint Circular No. 06/2009/TTLT-BKHDT-BNV-BTC dated September 09, 2009 guiding the implementation of Decision No. 45/QD-TTg dated March 27, 2009 of the Prime Minister on incentive professional allowances for the officials and public servants doing statistical work;

dd)

Seniority allowances and incentive professional allowances for persons performing national clerical work;

- Seniority allowances: Upon 5 years (60 months) in full, 5% of current salary shall be paid plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any); from the sixth year onwards, each year (12 month in full), each year (12 months) is added 1%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decree No. 94/2013/ND-CP dated August 21, 2013 of the Government detailing the Law on National Reserve;

e)

Seniority allowances and incentive professional allowances and allowance levels for drug prevention and control forces under the General Department of Customs;

- Incentive allowances: including 04 levels: 10%, 15%, 20% and 25% calculated on the current salary rate of scale and level plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

- Customs seniority allowances: Upon 5 years (60 months) in full, 5% of current salary shall be paid plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any); from the sixth year onwards, each year (12 month in full), each year (12 months) is added 1%.

- Allowance for drug prevention control forces includes 02 levels: 400,000 dong/month and 500,000 dong/month

1. Decision No. 07/2007/QD-TTg dated January 12, 2007 of the Prime Minister on incentive professional allowances for the customs officers of the General Department of Customs under the Ministry of Finance;

2. Joint Circular No. 94/2007/TTLT-BTC-BNV dated August 02, 2007 guiding the implementation of Decision No. 07/2007/QD-TTg dated January 01, 2007on incentive professional allowances for customs officers of the General Department of Customs under the Ministry of Finance;  

3. Circular No. 40/2003/TT-BTC dated May 05, 2003 of the Ministry of Finance guiding the implementation of customs seniority allowances;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g)

- Allowances by type of communal administrative unit of communal officials and allowances of persons not working professionally at communal level;

 

Level of 5% and 10% calculated on the current salary rate plus the allowances for leadership position and seniority allowance exceeding the framework (if any);

1. Decree No. 92/2009/ND-CP dated October 22, 2009 of the Government on the title, amount, a number of benefits and policies on officials and public servants in towns, ward and communes and the persons not working professionally at communal level;

2. Decree No. 29/2013/ND-CP dated April 08, 2013 of the Government amending and supplementing Decree No. 92/2009/ND-CP of the Government;

- Allowances of persons not working professionally at communal level;

 

Under the prescribed regulations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

One-time subsidiy for persons sent to help Laos and Cambodia as experts

From 3 to 36 million dong

Decision No. 57/2013/ND-CP dated October 14, 2013 of the Prime Minister on one-time subsidiy for persons sent to help Laos and Cambodia as experts

i)

Subsidies to support housing for poor households

Under the prescribed regulations

1. Decision No. 167/2008/QD-TTg dated December 12, 2008 of the Prime Minister concerning the policies on housing support for poor households and decision on fund support of organizations: Vietnam Fatherland Front, Trade Unions, Women's union, Youth Union, ...from social funds or donation program of such organizations.

2. Circular No. 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHDT-BNNPTNT-THE STATE BANK guiding the implementation of Decision No. 167/2008/QD-TTg dated December 12, 2008 of the Prime Minister concerning the policies on housing support for poor households;

k)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Under the prescribed regulations

Decision No. 16/2005/QD-TTg dated January 21, 2005 of the Prime Minister on fund supporting from the state budget for religious organizations and religious dignities operating in Vietnam;

l)

Subsidies for employees by the employers as specified in the collective labor contract or regulation on using corporate welfare funds in accordance with the provisions of the Labor Code.

At least 250,000 dong / person.

 

Article 1 and Clause 1 of Article 2 of Circular No.92/2011/TT-BTC dated June 23, 2011 of the Ministry of Finance guiding the implementation of subsidies for employees in enterprises under the Decision No. 471/QD-TTg dated March 30, 2011 of the Prime Minister;

m)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Under the prescribed regulations

Labor Code and Trade Union Law.

n)

Part-time allowances and responsibility allowances for officials of grassroots Trade Union and higher levels Trade Union.

 

Under the prescribed regulations

Decision No. 1439/QD-TLD dated December 14, 2011 of the Vietnam General Confederation of Labour on promulting the allowance regulation of Trade Union officials;

11. Other amounts not included in taxable income:

Regulations on allowances and subsidies and the beneficiaries

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Regulatory documents

1. Amount received under regulation related to the use means of transport in the State agencies, public non-business units and Party organizations and groups;

Under the prescribed regulations

Documents of the Prime Minister regulating the benefits and policies for each subject (Ex: Decision No. 59/2007/QD-TTg dated May 07, 2007 of the Prime Minister issuing the Regulation on standard, norm, management and use of means of transportation in the State agencies, public non-business units and State-owned companies;

2. Amounts received by the benefits of public houses stipulated by law;

 

Under the prescribed regulations

Documents of the Prime Minister regulating the benefits and policies for each subject (Ex: Decree No. 90/2006/ND-CP dated September 06, 2006 of the Government detailing and guiding the implementation of the Law on housing, Decision No. 09/2008/QD-TTg dated January 11, 2008 of the Prime Minister issuing the design principles and standard of using public houses;

3. Amounts received in addition to the salary and remuneration from participation and in service of Party and National Assembly delegation or formulation of legal normative documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on documents of state agencies;

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014 về Danh mục tổng hợp khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


108.354

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!