Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2005 26/2005/PL-UBTVQH11

Số hiệu: 26/2005/PL-UBTVQH11 Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 29/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2005/PL-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005

PHÁP LỆNH

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 26/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Pháp lệnh này quy định về ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Điều 2

Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Pháp lệnh này bao gồm:

1. Người có công với cách mạng:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

e) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

g) Bệnh binh;

h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

i) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

k) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

l) Người có công giúp đỡ cách mạng;

2. Thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3

1. Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

2. Hàng năm Nhà nước dành phần ngân sách bảo đảm thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Điều 4

Người có công với cách mạng và thân nhân của họ được Nhà nước, cộng đồng quan tâm chăm sóc, giúp đỡ và tùy từng đối tượng được hưởng các chế độ ưu đãi sau đây:

1. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần.

Chính phủ quy định mức trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ bảo đảm tương ứng với mức tiêu dùng bình quân của toàn xã hội;

2. Các chế độ ưu đãi khác.

Điều 5

1. Cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có trách nhiệm vận động, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi quy định trong Pháp lệnh này.

Điều 6

1. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được xây dựng ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn bằng sự đóng góp theo trách nhiệm và tình cảm của tổ chức, cá nhân.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

3. Chính phủ quy định chế độ quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Điều 7

1. Người thuộc hai đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 trở lên được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một đối tượng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 10 và khoản 5 Điều 33 của Pháp lệnh này.

2. Người có công với cách mạng tham gia bảo hiểm xã hội khi chết thì thân nhân của họ được hưởng chế độ do Bảo hiểm xã hội chi trả, nếu tiền tuất theo chế độ bảo hiểm xã hội thấp hơn tiền tuất theo chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì còn được hưởng khoản chênh lệch do ngân sách nhà nước chi trả.

Điều 8

Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Khai man, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng;

3. Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

4. Lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật.

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Mục 1: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945

Điều 9

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đã tham gia tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

2. Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 bao gồm:

a) Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng;

b) Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;

c) Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp;

d) Được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.

3. Khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

4. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

Mục 2: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA 19 THÁNG TÁM NĂM 1945

Điều 10

1. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đứng đầu một tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã hoặc thoát ly hoạt động cách mạng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

2. Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 bao gồm:

a) Trợ cấp hàng tháng;

b) Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;

c) Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp;

d) Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương.

3. Khi người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

4. Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

5. Người đã được công nhận và hưởng các chế độ ưu đãi quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh này thì không thuộc đối tượng áp dụng của Điều này.

Mục 3: LIỆT SĨ

Điều 11

1. Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân được Nhà nước truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

b) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

c) Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;

d) Làm nghĩa vụ quốc tế;

đ) Đấu tranh chống tội phạm;

e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

g) Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

h) Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 của Pháp lệnh này chết vì vết thương tái phát.

2. Liệt sĩ được tổ chức báo tử, truy điệu, an táng. Nhà nước và nhân dân xây dựng, quản lý, chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ, bao gồm phần mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

Điều 12

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị của liệt sĩ có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gia đình liệt sĩ cư trú tổ chức trọng thể lễ truy điệu liệt sĩ.

2. Chính phủ quy định việc tìm kiếm, quy tập, quản lý, chăm sóc, giữ gìn và thăm viếng phần mộ liệt sĩ; xây dựng, quản lý nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ; thông báo cho Uỷ ban nhân dân địa phương và gia đình liệt sĩ biết về phần mộ của liệt sĩ.

Điều 13

1. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ phần mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 14

1. Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ;

b) Vợ hoặc chồng;

c) Con;

d) Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

2. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

a) Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;

b) Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; con liệt sĩ từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

c) Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ đang sống cô đơn không nơi nương tựa; con liệt sĩ mồ côi từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên;

d) Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân quy định tại khoản 1 Điều này thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;

đ) Thân nhân liệt sĩ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương;

e) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí;

g) Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

Mục 4: BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Điều 15

Các chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bao gồm:

1. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh này;

2. Phụ cấp hàng tháng;

3. Nhà nước và nhân dân tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người.

Mục 5: ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Điều 16

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh này bao gồm:

1. Người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" theo quy định của pháp luật;

2. Người được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến.

Điều 17

Các chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động bao gồm:

1. Trợ cấp hàng tháng;

2. Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;

3. Ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo;

4. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất; hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

Điều 18

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

2. Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

Mục 6: THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

Điều 19

1. Thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

b) Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;

c) Làm nghĩa vụ quốc tế;

d) Đấu tranh chống tội phạm;

đ) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

e) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Người hưởng chính sách như thương binh là người không phải là quân nhân, công an nhân dân, bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh".

3. Thương binh loại B là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên trong khi tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B quy định tại Điều này được gọi chung là thương binh.

Điều 20

Các chế độ ưu đãi đối với thương binh bao gồm:

1. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh;

2. Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

3. Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; căn cứ vào thương tật và trình độ nghề nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động; ưu đãi trong giáo dục và đào tạo;

4. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương.

Điều 21

1. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho con từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng bảo hiểm y tế vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên an dưỡng ở gia đình thì người phục vụ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế và trợ cấp hàng tháng.

3. Khi thương binh chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết do ốm đau, tai nạn thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất theo quy định của Chính phủ.

4. Con của thương binh được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

Điều 22

Cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, bệnh binh được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được miễn hoặc giảm thuế, vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Mục 7: BỆNH BINH

Điều 23

1. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận bệnh binh" thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

b) Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ba năm trở lên;

c) Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa đủ ba năm nhưng đã có đủ mười năm trở lên công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân;

d) Đã công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đủ mười lăm năm nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí;

đ) Làm nghĩa vụ quốc tế;

e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1994.

Điều 24

Các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh bao gồm:

1. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động;

2. Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ, phục hồi chức năng lao động; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

3. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn hoặc giảm nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương.

Điều 25

1. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho con từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng bảo hiểm y tế vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên an dưỡng ở gia đình thì người phục vụ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế và trợ cấp hàng tháng.

3. Khi bệnh binh chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất theo quy định của Chính phủ.

4. Con của bệnh binh được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

Mục 8: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

Điều 26

1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học, bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm:

a) Trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động;

b) Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ, phục hồi chức năng lao động; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

c) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn hoặc giảm nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương;

3. Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

4. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Điều 27

1. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Các chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm:

a) Trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt;

b) Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào tình trạng bệnh tật;

c) Ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

3. Khi con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

Mục 9: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

Điều 28

Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là người được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận trong thời gian bị tù, đày không khai báo có hại cho cách mạng, cho kháng chiến, không làm tay sai cho địch.

Điều 29

1. Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày bao gồm:

a) Tặng Kỷ niệm chương;

b) Trợ cấp một lần;

c) Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước.

2. Khi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Mục 10: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ

Điều 30

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi quy định tại Điều 31 của Pháp lệnh này là người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến.

Điều 31

Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm:

1. Trợ cấp một lần;

2. Bảo hiểm y tế;

3. Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Mục 11: NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

Điều 32

Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm, bao gồm:

1. Người được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước";

2. Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

3. Người được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến;

4. Người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.

Điều 33

1. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hưởng trợ cấp hàng tháng và các chế độ ưu đãi khác như đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Pháp lệnh này.

2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

3. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

4. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", Bằng "Có công với nước”, Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.

5. Người đã được công nhận và hưởng các chế độ ưu đãi quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 30 thì không thuộc đối tượng áp dụng của Điều này.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Điều 34

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng trong phạm vi địa phương mình; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương.

Điều 35

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp quản lý theo quy định của Pháp lệnh này.

Điều 36

Bộ Tài chính bảo đảm ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc miễn, giảm thuế đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ cơ sở vật chất, nguồn vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường, lớp dạy nghề cho thương binh, bệnh binh.

Điều 37

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi về hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh này phù hợp với khả năng của Nhà nước và địa phương.

Điều 38

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng; đất dành riêng cho các công trình ghi công liệt sĩ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh, bệnh binh, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng khác.

Điều 39

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chế độ ưu tiên, ưu đãi trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp bằng các hình thức ưu tiên giúp đỡ về giống, vật nuôi, cây trồng, thuỷ lợi phí, chế biến nông sản, lâm sản, áp dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất; ưu đãi trong khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và phát triển ngành nghề ở nông thôn đối với người có công với cách mạng.

Điều 40

Bộ Y tế hướng dẫn các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chế chuyên môn, kỹ thuật bảo đảm việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng.

Điều 41

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chương 4:

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 42

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại; cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm quy định của Pháp lệnh này theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

Điều 43

1. Người giả mạo giấy tờ để được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Người khai man giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận do khai man; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Người chứng nhận sai sự thật hoặc làm giả giấy tờ cho người khác, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Người lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 44

1. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, bị phạt tù có thời hạn nhưng không được hưởng án treo thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

2. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân thì vĩnh viễn bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

3. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà xuất cảnh trái phép thì trong thời gian định cư ở nước ngoài bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

4. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

Điều 45

Việc quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi, quyết định hoàn trả số tiền đã nhận quy định tại Điều 43 và Điều 44 của Pháp lệnh này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 46

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005.

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994; Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 14 tháng 2 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 04 tháng 10 năm 2002.

Điều 47

Chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh này được áp dụng đối với người có công với cách mạng đang hưởng chế độ trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực và những người được tiếp tục xem xét công nhận sau ngày Pháp lệnh có hiệu lực.

Điều 48

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.26/2005/PL-UBTVQH11

Hanoi, June 29, 2005

 

ORDINANCE

ON PREFERENTIAL TREATMENT GIVEN TO PEOPLE WITH MERITORIOUS SERVICES TO THE REVOLUTION OF STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY NO. 26/2005/PL-UBTVQH11 DATED JUEN 29, 2005

Pursuant to Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 1992 amended by 1992 Resolution No.51/2001/QH10 dated December 25, 2001 of the 10th National Assembly in the 10th meeting;
This Ordinance provides for preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution.

Chapter 1:

GENERAL PROVISIONS

Article 1

This Ordinance provides for regulated entities, scope, conditions, standards and preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution and their families; responsibilities for providing preferential treatment for people with meritorious services to the revolution and families thereof of agencies, organizations and individuals.

Article 2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. People with meritorious services to the revolution, including:

a) Participants in revolutions before January 01, 1945;

b) Participants in revolutions from January 01, 1945 to before the August General Uprising;

c) Revolutionary martyrs;

d) Persons awarded the “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” title;

dd) Persons awarded the “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” title, “Anh hùng Lao động” title;

e) War invalids and persons entitled to incentive policies like war invalids;

g) Sick soldiers;

h) Resistance members infected with toxic chemicals;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.k) Participants in resistance, national defense and fulfillment of international duties;

l) Contributors to the revolution;

2. Families of people with meritorious services to the revolution specified in Clause 1 this Article.

Article 3

1. Preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution and their families shall be adjusted to be suitable for socio-economic conditions of the country in each period.

2. The State shall allocate annual budget for provision of preferential treatment for people with meritorious services to the revolution and their families.

Article 4

People with meritorious services to the revolution and their families shall receive care and help from the State and community and shall be given the following preferential treatment depending on each specific case:

1. Provision of monthly benefits and monthly allowances and one off benefits

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Other preferential treatments

Article 5

1. Regulatory agencies, Vietnamese Fatherland Front and affiliated entities thereof, economic organizations, social organizations, people's armed forces and individuals shall take responsibility to promote, care and help people with meritorious services to the revolution and their families in multiple forms by practical activities.

2. The Vietnamese Fatherland Front and its affiliated organizations shall supervise the implementation and send proposal of full provision of preferential treatment specified herein to the competent regulatory agencies.

Article 6

1. The Gratitude Fund shall be established in central authority, centrally-affiliated provinces and cities; provincially-affiliated districts; communes, commune-level towns by contributions as required or voluntary contributions by organizations and individuals.

2. The Vietnamese Fatherland Front shall preside over establishment of the Gratitude Fund.

3. The Government shall specify mechanism for management and use of the Gratitude Fund.

Article 7

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. If people with meritorious services to the revolution who participate in the social insurance program die, their family shall enjoy social insurance benefits; in case the death benefit paid by social insurance is lower than that included in the preferential program for people with meritorious services to the revolution, such family shall also receive the difference paid by state budget.

Article 8

Prohibited acts include:

1. Falsification of documents for claiming preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution;

2. Abuse of title and power to violate the regulations or cause harm to the State’s interest and benefits of people with meritorious services to the revolution;

3. Violation against principles for management and use of funding for provision of preferential treatment for people with meritorious services to the revolution and the Gratitude Fund;

4. Violation against law provisions by taking advantage of preferential programs intended for people with meritorious services to the revolution.

Chapter 2:

CONDITIONS, STANDARDS AND PREFERENTIAL TREATMENT

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 9

1. Participants in revolutions before January 01, 1945 are persons whose participation in revolutions before January 01, 1945 is recognized by a competent authority.

2. Preferential treatment given to revolutionary activists before January 01, 1945 includes:

a) Monthly benefits and monthly allowances;

b) Provision of health insurance; treatment and recovery of health; provision of necessary aid devices and orthopedic instruments;

c) Provision of Vietnam People’s Daily; participation in appropriate cultural and spiritual activities;

d) Assistance in housing renovation by the State based upon contribution and circumstance of each person

3. If the participant in revolutions before January 01, 1945 dies, the person arranging his/her funeral ceremony shall receive an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses; his/her parents, spouse and children shall enjoy monthly death benefit as regulated by the Government.

4. Children of participants in revolutions before January 01, 1945 shall be given priority in student enrollment and job creation and preferential treatment in education and training.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 10

1. Participants in revolutions from January 01, 1945 to before August General Uprising are persons whose leadership of a commune-level revolutionary mass or participation in revolutionary organizations or armed forces at province level or equivalent from January 01, 1945 to before the August General Uprising is recognized by a competent authority.

2. Preferential treatment given to participants in revolution from January 01, 1945 to before the August General Uprising includes:

a) Provision of monthly benefits;

b) Provision of health insurance; treatment and recovery of health; provision of necessary aid devices and orthopedic instruments;

c) Provision of Vietnam People’s Daily; participation in appropriate cultural and spiritual activities;

d) Assistance in housing renovation according to contributions and circumstance of each person and capacity of local government authority and the State.

3. If such participant dies, the person arranging his/her funeral ceremony shall receive an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses and his/her parents, spouse and children shall enjoy monthly death benefit as regulated by the Government.

4. Children of the aforesaid persons shall be given priority in student enrollment and job creation and preferential treatment in education and training.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Section 3: REVOLUTIONARY MARTYRS

Article 11

1. Revolutionary martyrs are persons sacrificing themselves for national liberation revolution, national defense and fulfillment of international duties or for the State’s interests and people’s benefits and awarded the “Tổ quốc ghi công” certificate who have:

a) taken part in fighting or directly served for fighting;

b) directly carried out political struggle, agitation and propaganda among enemy troops;

c) been captured and have suffered torture by the enemy during revolutions or resistance wars but not surrendering and sacrificing himself/herself during prison-break;

d) fulfilled international duties;

dd) fought against offenders;

e) bravely performed urgent and dangerous tasks serving national defense and security; saved people’s life and assets of the State and people;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.h) War invalids or persons entitled to incentive policies like war invalids specified in Clause 1 and 2 Article 19 hereof who died from illness relapse.

2. Revolutionary martyrs shall have their death notified and shall be buried and commemorated. The State and people shall construct, manage and maintain citation works for revolutionary martyrs such as graves, graveyards and monuments.

Article 12

1. Revolutionary martyr organizations shall cooperate with the commune-level People’s Committee of the residence place of the martyr in organizing commemoration ceremony for revolutionary martyrs.

2. The Government shall provide regulations on searching for, gathering, management, maintenance of and visit to revolutionary martyrs’ graves; construct and manage martyrs’ graveyards and monuments and notify the martyrs' graves to the local People's Committee and the martyrs' families.

Article 13

1. Investment in construction, improvement and repair of the martyrs' graves, graveyards and monuments shall be funded by state budget and people’s contributions.

2. Various-level People's Committees shall take charge of managing citation works for revolutionary martyrs.

Article 14

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The martyr’s parents;

b) The martyr’s spouse;

c) The martyr’s children;

d) The martyr’s fosterer

2. Preferential treatment given to relatives of revolutionary martyrs includes:

a) Provision of one off death benefit on the date of death notice;

b) Provision of monthly death benefit for the martyr’s parents, spouse and fosterer; martyr's children who are aged 18 and under or over18 but still in school or who suffer from severe illness at the early age and suffer at least 61% work capacity reduction upon expiration of the time limit for receiving death benefit.

b) Provision of monthly nurture benefit for the martyr’s parents and spouse, martyr's fosterer who lives alone; children of orphaned martyr who are aged 18 and under or over 18 but still in school or who suffer from severe illness at the early age and suffer from at least 61% work capacity reduction upon the expiration of the time limit for receiving nurture benefit; relatives of two or more than two martyrs

d) The inherit of the martyr granted the “Tổ quốc ghi công” certificate but who does not have any of the relatives specified in Clause 1 this Article is entitled to the same one off death benefit as that of the martyr's relatives on the date of death notice.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) The martyr's relatives enjoying monthly death benefit and nurture benefit shall be provided with health insurance by the State; treatment and recovery of health; necessary aid devices and orthopedic instruments depending on specific circumstance of each person and the State's ability; the person in charge of funeral ceremony for dead martyrs shall receive an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses;

g) The martyr’s children shall be given priority in student enrollment and job creation and preferential treatment in education and training.

Section 4: VIETNAMESE HEROIC MOTHERS

Article 15

Preferential treatment given to persons awarded the “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” title includes:

1. Preferential treatment given to relatives of revolutionary martyrs specified in Article 14 hereof;

2. Provision of monthly allowances;

3. Provision of house of gratitude or assistance in housing renovation by the State or community depending on specific circumstance of each person.

Section 5: HERO OF PEOPLE’S ARMED FORCES AND HERO OF LABOR

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Persons awarded the “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” title or the “Anh hùng Lao động” title entitled to preferential treatment specified herein include:

1. Persons awarded the “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” title by the State as per law provisions;

2. Persons awarded the “Anh hùng Lao động” title for outstanding achievements in labor and production serving resistance wars.

Article 17

Preferential treatment given to persons awarded the “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” title and the “Anh hùng Lao động” title includes:

1. Provision of monthly benefits;

2. Provision of health insurance; treatment and recovery of health; provision of necessary aid devices and orthopedic instruments;

3. Priority in student enrollment and job creation and preferential treatment in education and training;

4. Priority in allocation or lease of land, water surface, sea water surface, grant of concessional loans; assistance in housing renovation depending on specific circumstance of each person and capacity of the local government authority and the State; if such persons die, the person arranging their funeral ceremony shall receive an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The relatives of persons awarded the “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” title or the “Anh hùng Lao động” title died before January 01, 1955 shall receive one off benefits.

2. Children of the aforesaid persons shall be given priority in student enrollment and job creation and preferential treatment in education and training.

Section 6: WAR INVALIDS AND PERSONS ENTITLED TO INCENTIVE POLICIES LIKE WAR INVALIDS

Article 19

1. War invalids are soldiers or people's public security who suffer from at least 21% work capability reduction due to injury and are granted the certificate of war invalids (“Giấy chứng nhận thương binh”) and the medal of war invalids (“Huy hiệu thương binh”) medal by a competent authority for having :

a) taken part in fighting or directly served for fighting; or

b) been captured and suffered torture by the enemy but not surrendered which results in their injuries; or

c) fulfilled international duties; or

dd) fought against offenders; or

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) fulfilled national defense and security tasks in the area with severely poor socio-economic conditions

2. Persons entitled to incentive policies like war invalids are those not soldiers, people's public security suffering from at least 21% work capability reduction due to injuries falling into one of the cases specified in Clause 1 this Article granted a certificate of persons entitled to incentive policies like war invalids (“Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”).

3. Level B war invalids refers to soldiers or people’s public security who suffer from at least 21% work capability reduction due to injuries during practice and performance of their duties granted a certificate by the competent authority before December 31, 1993.

War invalids and persons entitled to incentive policies like war invalids and Level B war invalids specified in this Article are called war invalids.

Article 20

Preferential treatment given to war invalids includes:

1. Provision of monthly benefits and monthly allowances depending on the reduction in work capability and type of war invalids;

2. Provision of health insurance, treatment and recovery of health, occupational health rehabilitation and provision of aid devices and orthopedic instruments upon consideration of the disability of each person and State's capacity;

3. Priority in student enrollment and job creation and provision of job in regulatory agencies or enterprises depending on the disability and level of vocational education as per law provision on labor and preferential treatment in education and training;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 21

1. Children of war invalid who suffer at least 81% work capability reduction who are aged under or over 18 but still in school or who suffer from severe disability or disease at the early age and suffer at least 61% work capability reduction on the expiry date of the health insurance policy shall be still provided with health insurance by the State.

2. The attendant of the war invalid who suffers at least 81% work capability reduction and stays at home in convalescence shall be provided with health insurance and monthly benefits by the State.

3. If the war invalid dies, the person arranging funeral ceremony for such person shall receive an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses.

The family members of the war invalid who suffers at least 61% work capability reduction due to illness or accidents shall receive a death benefit as regulated by the Government.

4. The war invalid's children shall be given student enrollment and job creation and preferential treatment in education and training.

Article 22

Producing and trading establishments for war invalids and sick soldiers that are provided with the first material facilities by the State, including factories, classrooms, schools and equipment may be entitled to tax remission and may apply for concessional loans as per law provisions.

Section 7: SICK SOLDIERS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Sick soldiers are soldiers and people's public security who suffer at least 61% work capability reduction due to sickness that are granted a certificate of sick soldiers (“Giấy chứng nhận bệnh binh”) by a competent authority after returning from military services and have:

a) taken part in fighting or directly served for fighting; or

b) fulfilled their duties in the area with severely poor socio-economic conditions for 3 years and more; or

c) fulfilled their duties in the area with severely poor socio-economic conditions for less than 3 years but have served for the people’s military and people’s public security for 10 years or more; or

d) served in People's military and People’s public security for 15 years but not eligible to claim retirement pension; or

dd) fulfilled international duties; or

e) bravely performed urgent and dangerous tasks serving national defense and security.

2. Sick soldiers are soldiers and people’s public security who are claimed to suffer work from 41% to 60% work capability reduction due to sickness by a competent authority before December 31, 1994.

Article 24

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Provision of monthly benefits and monthly allowances depending on the reduction in work capability;

2. Provision of health insurance, treatment and recovery of health, occupational health rehabilitation and provision of aid devices and orthopedic instruments upon consideration of illness of each person and State's capacity;

3. Priority in allocation or lease of land, water surface, sea water surface or grant of concessional loans for production purpose, tax remission, exemption from public service duties as per law provisions and assistance in housing renovation depending on specific circumstance of each person and capacity of the State and local government authority;

Article 25

1. Children of sick soldiers who suffer at least 81% work capability reduction who are aged under 18 or over 18 but still in school or who suffer from severe disability or disease at the early age and suffer at least 61% work capability reduction on the expiry date of the health insurance policy shall be still provided with health insurance by the State.

2. The attendant of the sick soldier who suffers at least 81% work capability reduction and stays at home in convalescence shall be provided with health insurance and monthly benefits by the State.

3. If the sick soldier dies, the person arranging funeral ceremony for such person shall receive an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses.

The relatives of the sick soldier who suffer at least 61% work capability reduction shall receive a death benefit as regulated by the Government.

4. The sick soldier’s children shall be given priority in student enrollment and job creation and preferential treatment in education and training.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 26

1. Resistance members infected with toxic chemicals are persons certified to have participated in public services, fighting or have served for fighting in areas sprayed with toxic chemicals by the American military, have suffered from disease which results in work capability reduction or have children with deformity or malformation or not be able to have babies due to consequences of the toxic chemicals by a competent authority.

2. Preferential treatment given to resistance members infected with toxic chemicals includes:

a) Provision of monthly benefits depending on the reduction in work capability;

b) Provision of health insurance, treatment and recovery of health, occupational health rehabilitation and provision of aid devices and orthopedic instruments upon consideration of illness of each person and State's capacity;

c) Priority in allocation or lease of land, water surface, sea water surface or grant of concessional loans for production purpose, tax remission, exemption from public service duties as per law provisions and assistance in housing renovation depending on specific circumstance of each person and capacity of the State and local government authority;

3. If the resistance member infected with toxic chemicals dies, the person who takes charge of arranging his/her funeral ceremony is entitled to an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses.

4. The Government shall regulated specific conditions, standards and preferential treatment given to resistance members infected with toxic chemicals.

Article 27

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Preferential treatment given to children of resistance members infected with toxic chemicals includes:

a) Provision of monthly benefits depending on the reduction in capability to do daily activities;

b) Provision of health insurance; necessary aid devices and orthopedic instruments depending on the disability;

c) Priority in student enrollment and job creation and preferential treatment in education and training;

3. If the child of the resistance member infected with toxic chemicals who is entitled to enjoy monthly benefits dies, the person arranging his/her funeral ceremony shall receive an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses.

Section 9: PARTICIPANTS IN REVOLUTIONS OR RESISTANCE WARS IMPRISONED OR EXILED BY THE ENEMY

Article 28

Participants in revolutions or resistance wars who had been imprisoned or exiled by the enemy are persons certified not to have made any statement harmful to the revolution, resistance war and not become a lackey for the enemy during the period of imprisonment or exile by the competent authority.

Article 29

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Award of campaign medal;

b) Provision of one off benefits;

c) Provision of health insurance, treatment and recovery of health, and provision of aid devices and orthopedic instruments upon consideration of the illness of each person and State's capacity;

2. The person in charge of arranging funeral ceremony for the participant in revolutions or resistance wars who had been imprisoned or exiled by the enemy shall be entitled to reimbursement for funeral expenses.

Section 10: PARTICIPANTS IN RESISTANCE, NATIONAL DEFENSE AND FULLFILLMENT OF INTERNATIONAL DUTIES

Article 30

Participants in resistance, national defense and fulfillment of international duties entitled to preferential treatment specified in Article 31 hereof are persons who have participated in resistance wars and have been awarded the Resistance Order or the Resistance Medal by the State.

Article 31

Preferential treatment given to participants in resistance, national defense and fulfillment of international duties includes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Provision of health insurance;

3. If the aforesaid persons die, the person arranging their funeral ceremonies shall be entitled to an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses.

Section 11: CONTRIBUTORS TO REVOLUTION

Article 32

Contributors to the revolution are persons with considerable contributions to the revolution during the tough time, including:

1. people awarded the “Tổ quốc ghi công” medal or the “Có công với nước” certificate;

2. people in families awarded the “Tổ quốc ghi công” medal or the “Có công với nước” certificate before the August General Uprising;

3. people awarded a Resistance Order or Resistance Medal;

4. people in families awarded the Resistance Order or Resistance Medal;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Contributors to the revolution awarded the “Tổ quốc ghi công” medal or the “Có công với nước” certificate and contributors to the revolution in families awarded the “Tổ quốc ghi công” medal or the “Có công với nước” certificate shall be entitled to monthly benefits and other preferential treatments like the relatives of the revolutionary martyr specified herein.

2. Contributors to the revolution awarded the Resistance Order and contributors to the revolution in families awarded the Resistance Order shall be provided with monthly benefits; health insurance by the State and the person in charge of funeral ceremonies of such people shall be entitled to an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses.

3. Contributors to the revolution awarded the Resistance Medal and contributors to the revolution in families awarded the Resistance Medal shall be provided with one off benefits and health insurance by the State, and the person in charge of funeral ceremonies of such people shall be entitled to an amount of benefit and reimbursement for funeral expenses.

4. The Government shall specify particular conditions for preferential treatment given to contributors to the revolution in families awarded the “Tổ quốc ghi công” medal or the “Có công với nước” certificate or the Resistance Medal or Resistance Order.

5. Persons who have been certified and offered preferential treatment specified in Article 9, 10 or 30 shall not be regulated by this Article.

Chapter 3:

RESPONSIBILITIES FOR OFFERING PREFERENTIAL TREATMENT TO PEOPLE WITH MERITORIOUS SERVICES TO THE REVOLUTION ASSIGNED TO STATE MANAGEMENT AGENCIES

Article 34

1. The Government shall ensure consistency in state management in preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Relevant ministries shall, as authorized and assigned, perform the task of state management in preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution.

4. Various-level People’s Committees shall perform state management in preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution in the areas under their management; local agencies in charge of labor-war invalids and social affairs shall assist the People’s Committee of the same level in performing state management in preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution.

Article 35

The Ministry of National Defense and Ministry of Public Security shall provide guidelines for offering preferential treatment to people with meritorious services to the revolution under management as regulated herein.

Article 36

The Ministry of Finance shall allocate funding for provision of preferential treatment for people with meritorious services to the revolution, provide guidelines for and check the use of such funding; provide instructions on tax remission for people with meritorious services to the revolution and assistance in material facilities and capital for producing or trading establishments, vocational institutions for war invalids and sick soldiers.

Article 37

The Ministry of Construction shall provide guidelines for assistance in housing renovation given to people with meritorious services to the revolution as prescribed herein appropriate for capacity of the State and local government authority.

Article 38

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 39

The Ministry of Agriculture and Rural Development shall provide guidelines for offering preferential treatment in agriculture, forestry and salt production and trading by assistance in animal breeds, plant varieties, irrigational expenses, processing of agricultural products and forest products, application of science-technology in production; incentive programs for extension of agriculture, forestry, fishing and salt-making and development of trades and professions in rural areas for people with meritorious services to the revolution.

Article 40

The Ministry of Health shall provide guidelines for conditions, standards, professional and technical regulations to ensure healthcare services and health insurance provided for people with meritorious services to the revolution.

Article 41

The Ministry of Education and Training and Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall provide guidelines for offering preferential treatment to people with meritorious services to the revolution and their children who attend educational and training institutions and vocational training institutions included in the national education system.

Chapter 4:

COMPLAINTS, DENUNCIATIONS AND VIOLATION HANDLING

Article 42

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Competent authority and competent persons shall handle complaints and denunciations and violations against regulations on preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution as per law provisions.

Article 43

1. Any person who falsifies documents in order to be offered preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution shall be suspended from preferential programs and must return all the money received and incur penalties for administrative violations or face criminal charges depending on the nature and seriousness of the violation committed.

2. Any person who provides false information to get more benefits from the preferential program intended for people with meritorious services to the revolution shall be suspended from such preferential program and must return all the money received due to false statement and shall incur penalties for administrative violations or face criminal charges depending on the nature and seriousness of the violation committed.

3. Any person who grants certification against the truth or falsifies documents for other persons or abuses his/her power or lacks responsibility which causes harm to the State's interest and benefits of people with meritorious services to the revolution shall be disciplined or incur penalties for administrative violations or face criminal charges depending to the nature and seriousness of the violation committed and must pay compensation for damage (if any) as per law provisions.

4. Any person who violates regulations on management and use of funding for provision of preferential treatment for people with meritorious services to the revolution shall be disciplined or incur penalties for administrative violations or face criminal charges depending to the nature and seriousness of the violation committed and must pay compensation for damage (if any) as per law provisions.

5. Any person who makes use of preferential programs for people with meritorious services to the revolution to commit violations against laws shall incur penalties for administrative violations or face criminal charges depending on the nature and seriousness of the violation committed.

Article 44

1. People with meritorious services to the revolution who commit violations that are not national security breach or are given a non-suspended imprisonment sentence during receipt of preferential treatment shall be suspended from the preferential treatment when serving such sentence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. People with meritorious services to the revolution who illegally leave Vietnam during receipt of preferential treatment shall be temporarily suspended from such preferential treatment when residing overseas.

4. People with meritorious services to the revolution who are claimed missed during receipt of preferential treatment shall be temporarily suspended from such preferential treatment.

Article 45

Decisions on suspension and temporary suspension from preferential treatment and decisions on return of money received specified in Article 43 and 44 hereof shall comply with the Government's regulations.

Chapter 5: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 46

This Ordinance comes into force from October 01, 2005.

This Ordinance will replace the Ordinance dated August 29, 1994 providing for preferential treatment given to revolutionary activists, martyrs and relatives thereof, war invalids, sick soldiers, resistance members and contributors to the revolution; Ordinance dated February 14, 2000 amending Article 21 of the aforesaid Ordinance and Ordinance dated October 04, 2002 amending Article 22 and 23 of the Ordinance dated August 29, 1994.

Article 47

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 48

The Government shall provide instruction for implementation of this Ordinance.

 

 

Nguyen Van An

(Signed)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


100.143

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!