Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5378/BYT-KHTC 2021 mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID 19

Số hiệu: 5378/BYT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 07/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm nhanh Covid-19

Bộ Y tế ban hành Công văn 5378/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Theo đó, mức giá xét nghiệm nhanh thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI Công văn 4356 như sau:

- Trước ngày 01/7/2021:

+ Đối tượng BHYT: Thực hiện theo mức giá 238.000 đồng theo hướng dẫn tại Công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020.

+ Đối tượng không thanh toán BHYT: Thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng theo Công văn 5834 ngày 27/10/2020.

- Từ ngày 01/7/2021 thực hiện thực thanh thực chi, cụ thể:

+ Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công… cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

+ Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: Chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua theo kết quả đấu thầu.

Ví dụ: Đơn vị được phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test.

Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí KCB thì được Quỹ BHYT chi trả một lần xét nghiệm nhanh là 135.000 đồng x 80% = 108.000 đồng.

Phần đồng chi trả 27.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm do ngân sách chi trả theo phân cấp hiện hành.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5378/BYT-KHTC
V/v hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc TW
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương
- Các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế
- Y tế các Bộ/Ngành

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chú trọng công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp mang virus SARS-CoV-2 để kịp thời cách ly, điều trị. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản chỉ đạo về công tác xét nghiệm như: Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 về việc nâng mức cảnh báo chng dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện; Công điện số 628/CĐ-BYT ngày 10/5/2021 về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế:

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác xét nghiệm, kịp thời phát hiện các ca dương tính để thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định, thực hiện thu và thanh toán đối với từng đối tượng theo pháp luật giá hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Bộ Y tế đã ban hành công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19. Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số đơn vị địa phương và phản ánh của báo chí về việc thực hiện mức thu xét nghiệm tại các cơ sở y tế; theo đó Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể như sau:

2.1. Mức giá xét nghiệm nhanh: thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 nêu trên, cụ thể như sau:

a) Trước ngày 01/7/2021:

- Đối tượng BHYT: thực hiện theo mức giá 238.000 đồng theo hướng dẫn tại công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020.

- Đối tượng không thanh toán BHYT: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng theo công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020.

b) Từ ngày 1/7/2021 thực hiện thực thanh thực chi, cụ thể:

- Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

- Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Ví dụ đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí KCB thì được Quỹ BHYT chi trả theo phạm vi được hưng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 135.000 đồng x 80% = 108.000 đồng. Phần đồng chi trả 27.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp hiện hành.

2.2. Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch:

- Trường hợp phải thực hiện quy trình lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm tương tự như đối với trường hợp lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm đối với xét nghiệm Real-time PCR thì tạm thời thu và thanh toán chi phí dịch vụ “lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm” theo mức giá 100.000 đồng/mu.

- Chi phí thực hiện xét nghiệm tạm thời thực hiện thực thanh thực chi; cụ thể: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu.

- Các chi phí về vật tư, hóa chất, điện, nước, nhân công liên quan đến quá trình thực hiện xét nghiệm: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

2.3. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Y tế về thanh toán chi phí xét nghiệm trong một số trường hợp. Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trư
ng (để p/h);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, BHXHVN;
- C
ác Vụ/ Cục: YTDP, KCB, PC, BHYT;
- Lưu: VT, KH-TC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

MINISTRY OF HEALTH

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 5378/BYT-KHTC
Re: guidelines for payment of COVID-19 testing costs

Hanoi, July 07, 2021

 

To:

- People's Committees of provinces and central-affiliated cities

Implementing directions of the Prime Minister and National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control (hereinafter referred to as “National Steering Committee”) on enhancement of COVID-19 control measures, with a focus on confirmatory testing for timely isolation and treatment, National Steering Committee and Ministry of Health have promulgated some instructional documents on testing such as Official Telegram No. 615/CD-BYT dated 07/5/2021 on raising COVID-19 control alert to the highest level and proactive COVID-19 testing in hospitals; and Official Telegram No. 628/CD-BYT dated 10/5/2021 on urgent distancing and enhancing testing in hospitals affiliated to the Ministry of Health and universities and tertiary hospitals. The Ministry of Health requests healthcare facilities to perform the following tasks:

1. Properly follow directions and guidelines on testing from the Ministry of Health, promptly detect confirmed cases for isolation and treatment as per regulations, and collect and make payment for each person according to existing law on price and guiding documents thereof.

2. The Ministry of Health has promulgated Official Dispatch No. 5028/BYT-KHTC dated 23/6/2021 on guidelines on funding sources for SARS-CoV-2 testing upon enhancement of testing in healthcare facilities; and Official Dispatch No. 4356/BYT-KH-TC dated 28/5/2021 on guidance on payout limits for COVID-19 testing costs. The Ministry of Health has received opinions from some local units and the press on testing costs in healthcare facilities; therefore, the Ministry of Health provides the following guidance:

2.1. Price of rapid testing: apply guidelines in Section VI Official Dispatch No. 4356/BYT-KH-TC dated 28/5/2021. To be specific:

a) Before 01/7/2021:

- A price of VND 238.000 is applicable to health insurance beneficiaries according to guidelines in Official Dispatch No. 4068/BYT-KHTC dated 30/7/2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) From 1/7/2021, pay for actually incurred costs. To be specific:

- For costs related to sample collection and test result announcement such as costs of consumables, power and water and remuneration: healthcare facilities shall cover these costs according to existing decentralization of state budget for funding for epidemic prevention and control.

- For testing costs: these costs shall be paid as actually incurred for each patient according to the number of rapid tests actually used for the patient and purchase price of the tests determined by bidding and approved by the competent authority as prescribed by law.

For example: the competent authority approves a price of VND 135.000/rapid test determined by bidding for a unit. For health insurance card holders who are eligible for health insurance coverage and reimbursement of 80% of costs of medical services, the health insurance fund shall reimburse the cost of each rapid test according to the coverage and benefit level that they are eligible for, which is VND 135.000 x 80% = VND 108.000. The copayment amount of VND 27.000 and costs related to sample collection and test result announcement shall be covered by state budget according to existing budget decentralization.

2.2. COVID-19 antigen testing by immunoassay analyzers:

- In case samples need to be collected and preserved in a manner similar to how samples for Real-time PCR tests are collected and preserved, temporarily apply a price of VND 100.000/sample for the service of “sample collection and preservation".

- For the time being, testing costs shall be paid as actually incurred for each patient according to the number of tests actually used for the patient and purchase price of the tests determined by bidding and approved by the competent authority in compliance with the Law on Bidding.

- For costs of materials, chemicals, power and water, remuneration and costs related to the testing process: healthcare facilities shall cover these costs according to existing decentralization of state budget for funding for epidemic prevention and control.

2.3. Realtime RT-PCR COVID-19 testing by nasopharyngeal samples: continue to apply the guidelines in Official Dispatch No. 4356/BYT-KH-TC dated 28/5/2021 by the Ministry of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

P.P. THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

 

Tran Van Thuan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5378/BYT-KHTC ngày 07/07/2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.097

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!