Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1318/TCGDNN-KĐCL 2020 hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Số hiệu: 1318/TCGDNN-KĐCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Người ký: Đỗ Năng Khánh
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/TCGDNN-KĐCL
V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 28), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Tổng cục) hướng dẫn Quý Sở triển khai các quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020 như sau:

I. Về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng:

1. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN (bắt buộc đối với trường cao đẳng, trường trung cấp) theo quy định tại Thông tư số 28. Hướng dẫn các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn triển khai xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

a) Cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên nhà trường các nội dung liên quan đến Thông tư số 28 nhằm thực hiện đổi mới quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, đảm bảo khoa học, hiệu quả.

b) Thành lập hoặc phân công đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng của trường.

c) Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, rà soát thực trạng hiện có, tiến hành phân tích, đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường so với chuẩn GDNN hiện hành, từ đó xác định tầm nhìn, sứ mạng, các quy hoạch, chiến lược của trường.

d) Tiến hành xác định mục tiêu cht lượng, chính sách chất lượng của nhà trường trên cơ sở bám sát kết quả rà soát thực trạng/điều kiện bảo đảm hiện có, các thế mạnh, tồn tại, cơ hội và thách thức của nhà trường.

đ) Tổ chức xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cho từng nội dung cụ thể của các lĩnh vực quản lý chất lượng, trong đó các hoạt động bắt buộc phải xây dựng quy trình công cụ thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 7 Thông tư số 28 (ưu tiên, lựa chọn nhũng lĩnh vực/nội dung quản lý chất lượng đang là thế mạnh của nhà trường, đang đem lại hiệu quả và có tính ổn định cao, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường thực hiện xây dựng quy trình và công cụ).

e) Quan tâm, đẩy mạnh hoạt động thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng, nghiên cứu, tham khảo các quy định về văn thư - lưu trữ hiện hành để xây dựng hoặc hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng của trường.

g) Người đứng đầu nhà trường phê duyệt các nội dung thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào vận hành (không nhất thiết phải hoàn thành tất cả các quy trình, công cụ mới đưa vào vận hành mà quy trình, công cụ nào đã xây dựng xong đến đâu đưa vào vận hành đến đó).

h) Thực hiện đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng: theo Điều 10, Điều 11 của Thông tư số 28.

i) Hằng năm, các trường thực hiện báo cáo kết quả xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo mẫu Phụ lục số 02 Thông tư 28 cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nơi cơ sở đóng trên địa bàn, Tổng cục theo quy định.

2. Quản lý dữ liệu đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng kiến thức bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở GDNN; phối hợp, cử đúng đối tượng, thành phần tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở GDNN năm 2020 do Tổng cục tổ chức. Đối tượng tham gia tập huấn là người đứng đầu nhà trường hoặc Phó Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách về bảo đảm chất lượng, cán bộ quản lý, các phòng, khoa của các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn.

3. Đối với các Sở LĐTBXH chưa sát sao, quan tâm chỉ đạo các cơ sở GDNN thuộc địa bàn quản lý thực hiện Thông tư số 28 và chế độ báo cáo theo quy định, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuân thủ đúng chế độ báo cáo (Danh sách chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

II. Về thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở GDNN trên địa bàn thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN như sau:

a) Thực hiện tự đánh giá chất lượng là bắt buộc đối với tất cả cơ sở GDNN và các chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế của các trường cao đẳng, trường trung cấp thuộc danh sách trường được phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 (khuyến khích các cơ sở GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng đối với tất cả các chương trình đào tạo đang triển khai đào tạo tại cơ sở).

b) Tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình và các hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng:

- Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN.

- Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng được quy định tại Mục 2 Thông tư số 28:

+ Về quy trình tự đánh giá: cơ sở GDNN cần nêu đủ căn cứ thực hiện tự đánh giá, thực hiện công bố báo cáo tự đánh giá và đảm bảo đúng thời hạn gửi cho cơ quan quản lý trực tiếp, Sở LĐTBXH cũng như Tổng cục.

+ Về thành lập Hội đồng tự đánh giá: cơ sở GDNN cần thực hiện đúng quy định về số lượng và thành phần Hội đồng (một số cơ sở GDNN thường thiếu đại diện các tổ chức đoàn thể của cơ sở GDNN, chuyên gia có kinh nghiệm, uy tín và doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc).

+ Về nội dung Báo cáo tự đánh giá: cơ sở GDNN cần thực hiện tự đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo đúng hướng dẫn, thực hiện đúng mẫu bảng mã minh chứng.

+ Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 03, 04 và 05 Thông tư số 28.

- Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm GDNN được quy định tại Công văn số 452/TCGDNN-KĐCL của Tng cục ngày 25/3/2019.

- Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng được quy định tại Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL của Tng cục ngày 25/3/2019.

- Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng được quy định tại Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục ngày 25/3/2019.

- Hướng dẫn nội dung chi và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng đối với các trung tâm GDNN, trường trung cấp, trường cao đẳng công lập được quy định tại Công văn số 822/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ngày 11/3/2020.

Các văn bản, hướng dẫn đã được đăng tải trên trang web của Tổng cục GDNN: www.gdnn.gov.vn (mục Tài nguyên).

c) Gửi Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Sở LĐTBXH nơi cơ sở GDNN đặt trụ sở và Tổng cục theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Thông tư số 28.

2. Đối với các Sở LĐTBXH chưa thực hiện báo cáo năm 2019, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuân thủ đúng chế độ báo cáo (Danh sách chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

III. Yêu cầu báo cáo về việc thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn năm 2020

Đề nghị Quý Sở thực hiện báo cáo và đôn đốc các cơ sở GDNN trên địa bàn báo cáo Tổng cục về việc thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN của cơ sở GDNN (Danh sách báo cáo tại Phụ lục III kèm theo):

1. Sở LĐTBXH tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của các cơ sở GDNN trên địa bàn năm 2020 (theo mẫu tại Phụ lục III.1 kèm theo) và gửi văn bản chính thức về Tổng cục trước ngày 31/01/2021.

- Sở LĐTBXH và cơ sở GDNN gửi Báo cáo bản cứng về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) kèm theo bản điện tử (file word) theo địa chỉ: ducntt@molisa.gov.vn

- Trong quá trình thực hiện nội dung hướng dẫn tại Mục I của Công văn này, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về Phòng Bảo đảm chất lượng GDNN, Cục Kiểm định chất lượng GDNN theo số điện thoại: 0243.9782.839.

2. Sở LĐTBXH tổng hợp, báo cáo thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN của các cơ sở GDNN trên địa bàn năm 2020 (theo mẫu tại Phụ lục III.2 kèm theo) trước ngày 31/01/2021.

- Sở LĐTBXH gửi Báo cáo bản cứngbản đin tử về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) và cơ sở GDNN gửi Báo cáo bản đin tử về Tng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm: file pdf có dấu đỏ và file word) theo địa chỉ: luongthuhien@molisa.gov.vn

- Trong quá trình thực hiện nội dung hướng dẫn tại Mục II của Công văn này, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về Phòng Kiểm định và Công nhận chất lượng, Cục Kiểm định chất lượng GDNN theo số điện thoại: 0243.9782.840.

3. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Sở LĐTBXH chưa báo cáo thì coi như không thực hiện chế độ báo cáo. Kết quả chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và báo cáo của Sở LĐTBXH các địa phương về triển khai Thông tư số 28 sẽ là một trong những kênh thông tin để Tổng cục cho ý kiến đánh giá thi đua - khen thưởng ngành LĐTBXH của các địa phương.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng TCGDNN (đ
đăng website);
- Lưu: VT, KĐCL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Năng Khánh

PHỤ LỤC I.

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÁC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI THỰC HIỆN BÁO CÁO VỀ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG CƠ SỞ GDNN NĂM 2019 (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 20/5/2020)
(Kèm theo Công văn số 1318/TCGDNN-KĐCL ngày 16/6/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

TT

Tên cơ quan

I. Sở LĐTB&XH đã thực hiện báo cáo

1

Sở LĐTB&XH thành phố Cần Thơ

2

Sở LĐTB&XH thành phố Đà Nng

3

Sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội

4

Sở LĐTB&XH thành phố Hải Phòng

5

Sở LĐTB&XH thành phố Hồ Chí Minh

6

Sở LĐTB&XH tỉnh An Giang

7

Sở LĐTB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn

9

Sở LĐTB&XH tỉnh Bạc Liêu

10

Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh

11

Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương

12

Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau

13

Sở LĐTB&XH tỉnh Cao Bằng

14

Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk

15

Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Nông

16

Sở LĐTB&XH tỉnh Điện Biên

17

Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai

18

Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Giang

19

Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam

20

Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh

21

Sở LĐTB&XH tỉnh Hậu Giang

22

Sở LĐTB&XH tỉnh Hòa Bình

23

Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên

24

Sở LĐTB&XH tỉnh Khánh Hòa

25

Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang

26

Sở LĐTB&XH tỉnh Kon Tum

27

Sở LĐTB&XH tỉnh Lâm Đồng

28

Sở LĐTB&XH tỉnh Lào Cai

29

Sở LĐTB&XH tỉnh Long An

30

Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định

31

Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An

32

Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Thọ

33

Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình

34

Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị

35

Sở LĐTB&XH tỉnh Sóc Trăng

36

Sở LĐTB&XH tỉnh Sơn La

37

SLĐTB&XH tỉnh Tây Ninh

38

Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình

39

Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa

40

Sở LĐTB&XH tnh Vĩnh Phúc

41

Sở LĐTB&XH tỉnh Yên Bái

II. Sở LĐTB&XH chưa thực hiện báo cáo

1

Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang

2

Sở LĐTB&XH tỉnh Bến Tre

3

Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định

4

Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước

5

Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Thuận

6

Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Tháp

7

Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai

8

Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương

9

Sở LĐTB&XH tỉnh Lai Châu

10

Sở LĐTB&XH tỉnh Lạng Sơn

11

Sở LĐTB&XH tỉnh Ninh Bình

12

Sở LĐTB&XH tnh Ninh Thuận

13

Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên

14

Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam

15

Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi

16

Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ninh

17

Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên

18

Sở LĐTB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế

19

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang

20

Sở LĐTB&XH tỉnh Trà Vinh

21

Sở LĐTB&XH tỉnh Tuyên Quang

22

Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Long

PHỤ LỤC II.

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÁC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI THỰC HIỆN BÁO CÁO VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2019 (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 20/5/2020)
(Kèm theo Công văn số 1318/TCGDNN-KĐCL ngày 16/6/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

TT

Tên Sở LĐTBXH

Báo cáo thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2019

Ghi chú

1

Sở LĐTB&XH An Giang

1

2

Sở LĐTB&XH Bà Rịa - Vũng Tàu

1

3

Sở LĐTB&XH Bắc Giang

1

Báo cáo không đúng mẫu theo CV 909

4

Sở LĐTB&XH Bắc Kạn

1

5

Sở LĐTB&XH Bạc Liêu

1

6

Sở LĐTB&XH Bắc Ninh

1

7

Sở LĐTB&XH Bến Tre

Chưa thực hiện báo cáo

8

Sở LĐTB&XH Bình Dương

1

9

Sở LĐTB&XH Bình Định

Chưa thực hiện báo cáo

10

Sở LĐTB&XH Bình Phước

Chưa thực hiện báo cáo

11

Sở LĐTB&XH Bình Thuận

1

12

Sở LĐTB&XH Cà Mau

1

13

Sở LĐTB&XH Cao Bằng

1

14

Sở LĐTB&XH Cần Thơ

1

15

Sở LĐTB&XH Đà Nng

1

16

Sở LĐTB&XH Đăk Lăk

1

17

Sở LĐTB&XH Đăk Nông

1

18

Sở LĐTB&XH Điện Biên

1

19

Sở LĐTB&XH Đồng Nai

1

20

Sở LĐTB&XH Đồng Tháp

Chưa thực hiện báo cáo

21

Sở LĐTB&XH Gia Lai

Chưa thực hiện báo cáo

22

Sở LĐTB&XH Hà Giang

1

23

Sở LĐTB&XH Hà Nam

1

Báo cáo không đúng mẫu theo CV 909

24

Sở LĐTB&XH Hà Nội

1

25

Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh

1

26

Sở LĐTB&XH Hải Dương

1

Báo cáo không đúng mẫu theo CV 909

27

Sở LĐTB&XH Hải Phòng

1

28

Sở LĐTB&XH Hậu Giang

1

29

Sở LĐTB&XH Hòa Bình

1

30

Sở LĐTB&XH Hưng Yên

1

31

Sở LĐTB&XH Khánh Hòa

1

32

Sở LĐTB&XH Kiên Giang

1

33

Sở LĐTB&XH Kon Tum

1

34

Sở LĐTB&XH Lai Châu

Chưa thực hiện báo cáo

35

Sở LĐTB&XH Lâm Đồng

1

Báo cáo không đúng mẫu theo CV 909

36

Sở LĐTB&XH Lạng Sơn

Chưa thực hiện báo cáo

37

Sở LĐTB&XH Lào Cai

1

38

Sở LĐTB&XH Long An

1

39

Sở LĐTB&XH Nam Định

1

40

Sở LĐTB&XH Nghệ An

1

41

Sở LĐTB&XH Ninh Bình

Chưa thực hiện báo cáo

42

Sở LĐTB&XH Ninh Thuận

Chưa thực hiện báo cáo

43

Sở LĐTB&XH Phú Thọ

1

44

Sở LĐTB&XH Phú Yên

Chưa thực hiện báo cáo

45

Sở LĐTB&XH Quảng Bình

1

46

Sở LĐTB&XH Quảng Nam

Chưa thực hiện báo cáo

PHỤ LỤC III.

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 1318/TCGDNN-KĐCL ngày 16/6/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) theo nội dung sau đây:

TT

Nội dung Báo cáo

Thời hạn

Đối tượng thực hiện

Mu báo cáo

Ghi chú

I

Nội dung xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN

1

Báo cáo của Sở về tình hình triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở GDNN năm 2020

31/01/2021

63 Sở LĐTBXH

Mu tại Phụ lục III.1 kèm theo

Báo cáo bản cứng gửi về Tổng cục GDNN (qua Cục Kiểm định chất lượng GDNN), đồng thời gửi bản điện tử theo địa ch:

ducntt@molisa.gov.vn

SĐT đơn vị phụ trách: 0243.9782.839

2

Báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN năm 2020

31/12/2020

Các trường TC, CĐ

Mu tại Phụ lục 02, Thông tư 28

II

Nội dung tình hình thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN

1

Báo cáo của Sở về tình hình thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2020

(kèm theo bản đin tử Báo cáo t đánh giá chất lượng của các cơ sở GDNN năm 2020 trên địa bàn)

31/01/2021

63 Sở LĐTBXH

Mu tại Phụ lục III.2 kèm theo

Báo cáo bản cứng gửi về Tổng cục GDNN (qua Cục Kiểm định chất lượng GDNN), đồng thời gửi bản điện tử (bao gồm: file pdf có dấu đỏ và file word) theo địa ch:

luongthuhien@molisa.gov.vn

SĐT đơn vị phụ trách: 0243.9782.840

2

Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2020

31/12/2020

Các cơ sở GDNN

Mu tại Phụ lục 03, 04 và 05 Thông tư 28

Báo cáo bản điện tử (bao gồm: file pdf có dấu đỏ và file word) gửi về Tổng cục GDNN theo địa ch:

luongthuhien@molisa.gov.vn

SĐT đơn vị phụ trách: 0243.9782.840

Lưu ý: cơ sở GDNN không gửi bản cứng báo cáo về Tổng cục GDNN

PHỤ LỤC III.1:

MẪU BÁO CÁO CỦA SỞ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG CƠ SỞ GDNN NĂM 2020

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày …. tháng năm 20….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020
(tính đến tháng 31/12/2020)

1. Thống kê tình hình triển khai xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến và báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng (HTBĐCL) của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) trên địa bàn

STT

(1)

Tên CSGDNN

(2)

Thực trạng HTBĐCL của CSGDNN

Thực hiện báo cáo HTBĐCL (Năm 2019)

(8)

Ghi chú

(10)

Đã xây dựng

(3)

Tình hình xây dựng và vận hành

Tự đánh giá HTBĐCL

(6)

Lập kế hoạch cải tiến HTBĐCL

(7)

Slượng quy trình, công cụ đã xây dựng

(4)

Số lượng quy trình, công cụ đã đưa vào vận hành

(5)

I

Cao đẳng

1

….

…..

….

….

….

…..

Tổng số

II

Trung cấp

1

….

Tổng số

….

…..

….

….

….

…..

III

Trung tâm GDNN

(không bắt buộc)

1

….

Tổng số

….

…..

….

….

….

…..

(Hướng dẫn điền thông tin:

- Cột (3): Đã xây dựng ghi số “1”, chưa xây dựng ghi số “0”, nếu ghi số “1” thì điền tiếp thông tin các cột tiếp theo.

- Cột (4): Ghi bng số về số lượng quy trình, công cụ đã xây dựng.

- Cột (5): Ghi bng số về số lượng quy trình, công cụ đã đưa vào vận hành tại CSGDNN.

- Cột (6): Đã thực hiện tự đánh giá HTBĐCL năm 2019 ghi số “1”; chưa thực hiện ghi số “0”.

- Cột (7): Đã lập kế hoạch cải tiến HTBĐCL ghi số “1”; chưa thực hiện ghi số “0.

- Cột (8): Đã thực hiện báo cáo HTBĐCL theo quy định tại điều 12 Thông tư 28 ghi số “1”, chưa thực hiện ghi số “0”.)

2. Đánh giá việc thực hiện quy định hệ thống BĐCL của các cơ sở GDNN trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị (nếu có)

* Thuận lợi:

* Khó khăn:

* Đề xuất, kiến nghị (nếu có)


Nơi nhận:
- Tổng cục GDNN;
- ………;
- Lưu: …………

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC III.2

BÁO CÁO CỦA SỞ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2020

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày …. tháng năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

(tính đến tháng 31/12/2020)

1. Số lượng cơ sở GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN:

1.1 Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN:

TT

Loại hình

Tổng số cơ s GDNN trên địa bàn quản

Số cơ sở GDNN đã thực hiện tự đánh giá

Số cơ sở GDNN tự đánh giá đạt tiêu chuẩn KĐCL

1

Cao đẳng

2

Trung cấp

3

Trung tâm GDNN

4

Loại hình khác

Tổng số

1.2 Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:

TT

Tên cơ sở GDNN

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CTĐT CỦA CƠ SỞ GDNN

NGÀNH/ NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA, KHU VỰC & QUỐC TẾ

Tng số CTĐT của cơ sở GDNN

Tổng số CTĐT thực hiện tự đánh giá

TNG SỐ CTĐT tự đánh giá đạt tiêu chuẩn KĐCL

Tổng số ngành/nghề trọng điểm

Số ngành/ nghề trọng điểm thực hiện tự đánh giá

Số ngành/ nghề trọng điểm tự đánh giá đạt tiêu chuẩn KĐCL

1

2

Tổng

2. Danh sách cơ sở GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN:

TT

Tên cơ sở GDNN

Công lập

Tư thục

Có vốn đầu tư nước ngoài

Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN

Tự đánh giá chất lượng CTĐT

Ghi chú

Tổng điểm tự đánh giá

Kết quả tự đánh giá (đạt/không đạt tiêu chuẩn KĐCL GDNN)

Tên CTĐT

Tổng điểm tự đánh giá

Kết quả tự đánh giá (đạt/không đạt tiêu chuẩn KĐCL GDNN)

I

Cao đẳng

……….

<ví dụ: 80>

<ví dụ: đạt>

<ví dụ: Hàn, trình độ cao đẳng>

<ví dụ: 80>

<ví dụ: đạt>

II

Trung cấp

…………

III

Trung tâm GDNN

………..

TNG SỐ

3. Đánh giá việc thực hiện tự đánh giá của các cơ sở GDNN trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị

* Thuận lợi:

* Khó khăn:

* Đề xuất, kiến nghị (nếu có)


Nơi nhận:
- Tổng cục GDNN;
- ………………;
- Lưu: …….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1318/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày 16/06/2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


564

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!