Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 822/LĐTBXH-TCGDNN 2020 hướng dẫn nội dung đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Số hiệu: 822/LĐTBXH-TCGDNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/LĐTBXH-TCGDNN
V/v hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN), sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 6889/BTC-HCSN ngày 12/6/2018 về việc ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung chi và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng GDNN và Công văn số 13384/BTC-HCSN ngày 06/11/2019 của Bộ Tài chính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến dự thảo công văn hướng dẫn nội dung chi và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng GDNN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng đối với các trung tâm GDNN, trường trung cấp, trường cao đẳng công lập (sau đây gọi là cơ sở GDNN công lập) như sau:

1. Nội dung chi và mức chi:

a) Nội dung chi:

Các cơ sở GDNN công lập xây dựng nội dung chi cho các hoạt động thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 28/2017/TT-BLDTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN.

b) Mức chi:

- Đối với các nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào mức độ tự chủ tài chính của đơn vị được quyết định mức chi theo quy định tại Khoản 2 Mục VII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006.

- Đối với các nội dung chi, mức chi đặc thù, cần thiết cho hoạt động của đơn vị nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức: Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trên cơ sở các định mức chi tương tự đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Các chế độ chi trực tiếp cho viên chức ngoài lương đề nghị chỉ thực hiện cho đến khi các văn bản quy định chi tiết Luật sửa đổi quy định hiện hành theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được ban hành và có hiệu lực.

Trong quá trình kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước kiểm soát căn cứ các nguyên tắc nêu trên (được quy định tại Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính).

2. Nguồn kinh phí:

Kinh phí hoạt động tự đánh giá chất lượng GDNN của cơ sở GDNN công lập từ nguồn chi ngân sách thường xuyên (nếu có) và các nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở GDNN công lập trực thuộc căn cứ hướng dẫn này để lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí cho hoạt động tự đánh giá chất lượng GDNN theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Kiểm toán nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm thông tin (để đăng website);
- Lưu VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 822/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/03/2020 về hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.006

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!