Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1769/QĐ-LĐTBXH 2019 phê duyệt trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm

Số hiệu: 1769/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 25/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM; TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ đề nghị của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn để đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường cao đẳng, trường trung cấp được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 như sau:

1. Ngành, nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

2. Trường cao đẳng, trường trung cấp công lập được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm (Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo).

3. Trường cao đẳng, trường trung cấp tư thục; trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm (Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo).

4. Trường chuyên biệt công lập đào tạo một số ngành, nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển và đào tạo cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số học nội trú, người khuyết tật (Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo).

5. Căn cứ vào tình hình thực tế các ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các trường có ngành, nghề trọng điểm:

1. Đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và các hot động kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo từ các nguồn kinh phí sau:

- Nguồn vốn đầu tư của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương.

- Nguồn vốn từ các Chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; huy động của các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

- Nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 và các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021-2025 theo cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách trung ương trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nguồn thu sự nghiệp của trường và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

2. Đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp tư thục; trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm được Nhà nước hỗ trợ:

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giảng dạy các ngành, nghề trọng điểm và cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Hiệu phó) ở trong và ngoài nước theo hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng; có cơ cấu hợp lý theo ngành, nghề và trình độ đào tạo.

- Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật (được sử dụng các bộ chương trình, giáo trình đào tạo của ngành, nghề theo các cấp độ do Nhà nước tiếp nhận, chuyển giao hoặc xây dựng và ban hành; quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tiêu chuẩn kỹ năng nghề; danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu...).

- Tham gia các Chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.

- Tham gia đặt hàng đào tạo đối với các ngành, nghề trọng điểm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tên tại Điều 1 có trách nhiệm:

- Xây dựng dự án đầu tư theo các ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc đầu tư tập trung đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, chương trình đào tạo theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp để tăng cường năng lực trong chuyển giao, tiếp cận công nghệ sản xuất mới... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước để đầu tư đạt chun theo cấp độ của từng ngành, nghề đảm bảo lộ trình đã được phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng kinh phí được giao theo đúng các quy định hiện hành bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu và có hiệu qu.

- Hàng năm chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề trọng đim được phê duyệt tại Phụ lục s01 của Quyết định này. Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành, nghề phục vụ phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các ngành, nghề phục vụ nông nghiệp công nghệ cao trong một số nhóm, lĩnh vực đào tạo như: Công nghệ thông tin; Vật lý; Sinh học; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Sản xuất và chế biến... (Chi tiết tại Phụ lục s 05 kèm theo).

2. Các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, đơn vị chủ quản, tổ chức đại diện quyền shữu trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm xây dựng dự án đầu tư tập trung, đồng bộ theo ngành, nghề trọng điểm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phê duyệt dự án đầu tư và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để tổng hp, theo dõi và xây dựng kế hoạch kinh phí trung hạn, hàng năm.

- Căn cứ vào nguồn kinh phí được Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định phân bổ cụ thể cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tên tại Khoản 2, Điều 1 để thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm tập trung, đúng mục tiêu và có hiệu quả.

- Bố trí nguồn vốn và lồng ghép với các chương trình, dự án, hoạt động khác có liên quan để cùng với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách trung ương trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nguồn vốn hp pháp khác để đầu tư đồng bộ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình Dự án được phê duyệt.

- Hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư các ngành, nghề trọng điểm gắn với kết quả đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo của người sử dụng lao động. Đxuất điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng đim mi phù hợp với yêu cầu phát trin kinh tế - xã hội gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, điều chỉnh theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đất đai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để vận hành có hiệu quả trang thiết bị đào tạo ngành, nghề trọng điểm được đu tư.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường cao đẳng, trường trung cấp tư thục; trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc doanh nghiệp nhà nước có ngành, nghề trọng điểm đặt trụ sở: Hỗ trợ các điều kiện v đt đai, tín dụng và các chính sách ưu đãi khác theo quy định hiện hành vchính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thực hiện Chương trình mục tiêu (nếu có) theo quy định.

3. Tng cục Giáo dục nghnghiệp có trách nhiệm

- Hướng dẫn các trưng lập dự án đầu tư theo ngành, nghề trọng điểm.

- Tổng hợp các dự án của các trường để làm cơ sở đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phân bổ kinh phí trung hạn, hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, phương án phân bổ kinh phí hằng năm, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm để hỗ trợ đầu tư ngành, nghề trọng điểm cho các trường.

- Xây dựng, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn trong kế hoạch hàng năm và phương án phân bổ nguồn ngân sách trung ương phù hợp với mục tiêu của các Chương trình, Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.

- Tổng hp, rà soát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng đim và trường được lựa chọn ngành, nghtrọng điểm trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo đúng các quy định hiện hành bảo đảm tập trung, đúng mục tiêu và có hiệu quả.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm

Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổng hp, xây dựng kế hoạch, dự toán trung hạn, hàng năm và đề xuất phân bổ vốn hàng năm, giai đoạn để hỗ trợ đầu tư cho các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 và Quyết định số 1839/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Điều 5. Thủ trưởng các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản, tổ chức đại diện quyền sở hữu của các trường có ngành, nghề trọng điểm, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;,
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TCGDNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM THEO CÁC CẤP ĐỘ QUỐC TẾ, KHU VỰC ASEAN VÀ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định s
1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên ngành, nghề

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

TỔNG SỐ

68

101

144

I

Nghệ thuật

 

 

 

1

Điêu khắc/Kỹ thuật điêu khắc gỗ

 

 

x

2

Đồ họa/Thiết kế đồ họa

x

x

x

3

Nghệ thuật biểu diễn dân ca/Nghệ thuật biểu diễn chèo/Nghệ thuật biểu diễn cải lương/Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ

 

 

x

4

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

 

 

x

5

Nghệ thuật biểu diễn xiếc

 

 

x

6

Diễn viên kịch - Điện ảnh

 

 

x

7

Din viên múa

 

 

x

8

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

 

 

x

9

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

x

x

x

10

Piano/Organ

 

x

x

11

Thanh nhạc

 

x

x

12

Quay phim

x

x

x

13

Công nghệ điện ảnh - truyền hình

 

x

x

14

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

 

 

x

15

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

 

 

x

16

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

x

x

x

II

Báo chí và thông tin

 

 

 

1

Báo chí

 

x

x

2

Truyền thông đa phương tiện

 

x

x

III

Kinh doanh và quản lý

 

 

 

1

Kinh doanh xuất nhập khẩu

 

x

x

2

Logistic

x

x

x

3

Marketing/Marketing du lịch

x

x

x

4

Thương mại điện tử

x

x

x

5

Tài chính - Ngân hàng

 

 

x

6

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp/Kế toán hợp tác xã/Kế toán xây dựng

x

x

x

7

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

 

 

x

IV

Pháp luật

 

 

 

1

Dịch vụ pháp lý/Công chứng

 

 

x

V

Khoa học sự sống

 

 

 

1

Công nghệ sinh học

x

x

x

VI

Máy tính và công nghệ thông tin

 

 

 

1

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

 

x

2

Truyền thông và mạng máy tính

 

 

x

3

Đồ họa đa phương tiện

 

x

x

4

Công nghệ thông tin/Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)/Tin học ứng dụng

x

x

x

5

Lập trình máy tính

x

x

x

6

Quản trị cơ sở dữ liệu

 

 

x

7

Quản trị mạng máy tính

x

x

x

VII

Công nghệ kỹ thuật

 

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

x

x

x

2

Công nghệ kỹ thuật giao thông

x

x

x

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng/Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng/Kỹ thuật xây dựng

x

x

x

4

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

x

x

x

5

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi/Xây dựng công trình thủy lợi

 

x

x

6

Kỹ thuật Xây dựng mỏ

 

 

x

7

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

x

x

x

8

Công nghệ kỹ thuật ô tô/Công nghệ ô tô

x

x

x

9

Công nghệ chế tạo máy

x

x

x

10

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

x

x

x

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

x

x

x

12

Công nghệ Hóa vô cơ

 

 

x

13

Hóa phân tích

 

 

x

14

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

x

x

x

15

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

x

x

x

16

Công nghệ cán, kéo kim loại/Công nghệ đúc kim loại

x

x

x

17

Công nghệ kỹ thuật môi trường

x

x

x

18

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

x

x

x

19

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

 

x

x

20

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su/Chế biến mủ cao su

 

x

x

21

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

 

x

x

22

Sản xuất gạch ceramic/Sản xuất gạch granit

 

 

x

23

Sản xuất sản phẩm kính, thủy tinh

 

 

x

24

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

x

x

x

25

Vận hành thiết bị hóa dầu/Vận hành thiết bị chế biến dầu khí/Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

x

x

x

26

Vận hành thiết bị khai thác dầu khí/Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

 

x

x

27

Công nghệ in

 

 

x

28

Kỹ thuật Khai thác mỏ hầm lò

 

 

x

VIII

Kỹ thuật

 

 

 

1

Kỹ thuật máy nông nghiệp/vận hành máy nông nghiệp

 

x

x

2

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

 

x

x

3

Chế tạo thiết bị cơ khí/Cơ khí chế tạo

x

x

x

4

Chế tạo khuôn mẫu

x

x

x

5

Lắp đặt thiết bị cơ khí

x

x

x

6

Cắt gọt kim loại

x

x

x

7

Hàn/Công nghệ hàn

x

x

x

8

Rèn, dập

 

x

x

9

Nguội sửa chữa máy công cụ

 

x

x

10

Sửa chữa máy tàu thủy

x

x

x

11

Sửa chữa thiết bị may

 

 

x

12

Sửa chữa thiết bị in

 

 

x

13

Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

x

x

14

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

x

x

x

15

Bo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt/Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

x

x

x

16

Vận hành cần, cầu trục

 

x

x

17

Vận hành máy thi công nền/Vận hành máy thi công mặt đường/Vận hành máy xây dựng

x

x

x

18

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

x

x

x

19

Kỹ thuật Cơ điện mỏ hầm lò

 

 

x

20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

x

x

x

21

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

x

x

x

22

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

 

x

x

23

Điện công nghiệp và dân dụng

 

x

x

24

Điện tdân dụng/Điện dân dụng

x

x

x

25

Điện tcông nghiệp/Điện công nghiệp

x

x

x

26

Điện tàu thủy

x

x

x

27

Sửa chữa thiết bị tự động hóa

 

 

x

28

Lắp đặt điện công trình/Lắp đặt thiết bị điện

 

x

x

29

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên/Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trlên

 

x

x

30

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống/Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

x

x

x

31

Vận hành nhà máy thủy điện

 

x

x

32

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

 

x

x

33

Đo lường điện

 

 

x

34

Thí nghiệm điện

 

 

x

35

Cơ điện lạnh thủy sản

x

x

x

36

Cơ điện nông thôn

 

x

x

37

Cơ điện tử/Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

x

x

x

38

Tự động hóa công nghiệp

x

x

x

39

Luyện gang/Luyện thép

 

x

x

40

Xử lý nước thải công nghiệp

x

x

x

41

Cấp, thoát nước

x

x

x

42

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế/Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

x

x

x

43

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

x

x

x

IX

Sản xuất và chế biến

 

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo qun lương thực/Công nghệ thực phẩm/Chế biến thực phẩm

 

x

x

2

Công nghệ chế biến chè

 

 

x

3

May thời trang/Công nghệ may và thời trang/Công nghệ may

 

x

x

4

Thiết kế thời trang

x

x

x

5

Công nghệ da giày

 

 

x

X

Kiến trúc và xây dựng

 

 

 

1

Xây dựng cầu đường bộ

x

x

x

2

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

 

x

x

XI

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

 

1

Khoa học cây trồng/Trồng trọt/Trồng trọt và Bảo vệ thực vật/Trồng rau/Trồng cây công nghiệp/Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao/Kỹ thuật cây cao su

 

x

x

2

Bảo vệ thực vật

 

x

x

3

Chăn nuôi gia súc, gia cầm/Chăn nuôi/Chăn nuôi - Thú y

 

 

x

4

Khuyến nông lâm

 

 

x

5

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

 

 

x

6

Lâm nghiệp/Lâm sinh

 

 

x

7

Chế biến và bảo quản thủy sản

x

x

x

8

Nuôi trồng thủy sản/Nuôi trồng thủy sản nước ngọt/Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

x

x

x

9

Khai thác, đánh bắt hải sản

 

x

x

XII

Thú y

 

 

 

1

Thú y/Dịch vụ thú y

 

 

x

XIII

Sức khỏe

 

 

 

1

Y sỹ

 

 

x

2

Dược/Kỹ thuật dược

x

x

x

3

Điều dưỡng

x

x

x

4

Hộ sinh

x

x

x

5

Kỹ thuật xét nghiệm y học

x

x

x

6

Kỹ thuật phục hồi chức năng/Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

x

x

x

XIV

Dịch vụ xã hội

 

 

 

1

Công tác xã hội

 

 

x

XV

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

 

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/Quản trị lữ hành

x

x

x

2

Du lịch sinh thái

 

 

x

3

Hướng dẫn du lịch

x

x

x

4

Quản trị khách sạn/Quản trị khu Resort

x

x

x

5

Quản trị lễ tân/Nghiệp vụ lễ tân

x

x

x

6

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống/Quản trị nhà hàng/Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn/Nghiệp vụ nhà hàng

x

x

x

7

Kỹ thuật chế biến món ăn

x

x

x

8

Thể dục thể thao

 

 

x

9

Chăm sóc sắc đẹp/Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

 

x

x

XVI

Dịch vụ vận tải

 

 

 

1

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

 

 

x

2

Điều khiển tàu biển

x

x

x

3

Khai thác máy tàu thủy

x

x

x

4

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

 

 

x

5

Thông tin tín hiệu đường sắt

 

 

x

6

Lái tàu đường sắt/Điều hành chạy tàu hỏa

 

 

x

 

PHỤ LỤC 02:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM
(Kèm theo Quyết định s
1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Chủ quản

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

A

MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 

 

 

 

I

Hà Giang

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tnh Hà Giang

Hà Giang

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Vận hành nhà máy thủy điện

Gia công và thiết kế sn phẩm mộc

Công nghệ ô tô

Thú y

2

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bc Quang

Hà Giang

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Hàn

Lâm sinh

May thời trang

Công nghệ ô tô

II

Tuyên Quang

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

Tuyên Quang

Điện công nghiệp

 

Công nghệ ô tô

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

III

Cao Bằng

 

 

 

 

1

Trường Trung cấp nghề Cao Bằng

Cao Bằng

 

 

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

2

Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng

Cao Bằng

 

 

Điều dưỡng

3

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cao Bằng

Cao Bằng

 

 

Khuyến nông lâm

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt

IV

Lạng Sơn

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Bộ NN và PTNT

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Công nghệ ô tô

Lâm sinh

Vận hành máy thi công nền

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

2

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Lạng Sơn

 

Điện công nghiệp

Hướng dẫn du lịch

Hàn

Công nghệ ô tô

3

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Lạng Sơn

 

 

Điều dưỡng

V

Lào Cai

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Lào Cai

Lào Cai

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Hàn

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Hướng dẫn du lịch

Thú y

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

VI

Yên Bái

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Yên Bái

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Chăn nuôi - Thú y

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Vận hành máy thi công nền

Điện tử công nghiệp

2

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

Yên Bái

 

 

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ nhà hàng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

3

Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

Yên Bái

 

 

Điều dưỡng

4

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Yên Bái

 

 

Điện công nghiệp

Hàn

May thời trang

5

Trường Trung cấp Lục Yên

Yên Bái

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

May thời trang

VII

Thái Nguyên

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

Hàn

Điện tử công nghiệp

Cắt gọt kim loại

2

Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên

Bộ Công thương

 

Điện công nghiệp

Công nghệ cán, kéo kim loại

Hàn

Luyện thép

Luyện gang

3

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Bộ Công thương

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Hướng dẫn du lịch

Quản trị khách sạn

Nghiệp vụ lễ tân

4

Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim

Bộ Công thương

 

 

Công nghệ đúc kim loại

Công nghệ cán, kéo kim loại

Luyện gang

Luyện thép

Công nghệ chế tạo máy

5

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Bộ Công thương

 

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

 

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

Điện công nghiệp

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

6

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Bộ Công thương

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Rèn, dập

Hàn

Nguội sửa chữa máy công cụ

7

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Bộ Công thương

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Điện công nghiệp

May thời trang

Hàn

8

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Thanh nhạc

9

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Điện công nghiệp

Thú y

Công nghệ ô tô

Trồng trọt

Công nghệ thông tin

10

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kế toán doanh nghiệp

 

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật chế biến món ăn

11

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

Điều dưỡng

Dược

Hộ sinh

 

12

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Bộ Tư pháp

 

 

Dịch vụ pháp lý

Công chứng

13

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật chế biến món ăn

Công nghệ ô tô

14

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tnh Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Cơ điện nông thôn

Điện công nghiệp

Hàn

Điện tử công nghiệp

15

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

 

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công mặt đường

VIII

Bắc Kạn

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn

Bắc Kạn

 

 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chăn nuôi - Thú y

Công nghệ ô tô

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Điện công nghiệp

IX

Phú Thọ

 

 

 

 

1

Trường Cao đng Cơ điện Phú Thọ

Bộ NN và PTNT

Điện công nghiệp

Hàn

Công nghệ chế biến chè

Điện tử công nghiệp

Cơ điện nông thôn

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường Cao đẳng Công nghệ và nông lâm Phú Thọ

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Lâm sinh

3

Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm

Bộ Công thương

Công nghệ sinh học

 

Chế biến thực phẩm

Công nghệ chế biến chè

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Điện công nghiệp

Công nghệ may và thời trang

4

Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ

Bộ Công thương

 

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Hàn

5

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Phú Thọ

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Điện tử dân dụng

Cắt gọt kim loại

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

Hàn

6

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Phú Thọ

 

Điều dưỡng

 

Hộ sinh

Dược

7

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ

Phú Thọ

 

Điện công nghiệp

May thời trang

Kế toán

Thú y

8

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng

Bộ Xây dựng

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Hàn

Điện dân dụng

9

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

Phú Thọ

 

 

May thời trang

Hàn

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

10

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ

Phú Thọ

 

 

Thanh nhạc

Diễn viên múa

11

Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ

Phú Thọ

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

X

Bắc Giang

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Bộ Công thương

Điện công nghiệp

Hàn

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện tdân dụng

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

Nguội sa chữa máy công cụ

2

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Bắc Giang

Công nghệ ô tô

 

 

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

Hàn

Điện công nghiệp

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Cắt gọt kim loại

3

Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế

Bắc Giang

 

 

Thú y

Công nghệ ô tô

May thời trang

Hàn

Điện tcông nghiệp

4

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang

Bắc Giang

 

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

XI

Hòa Bình

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

2

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thanh nhạc

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

3

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

Bộ Xây dựng

 

Vận hành máy thi công nền

Hàn

Vận hành cần, cầu trục

Vận hành nhà máy thủy điện

4

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Hòa Bình

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Công nghệ may và thời trang

Lâm sinh

5

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

Hòa Bình

 

 

Quản trị mạng máy tính

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

XII

Sơn La

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

Sơn La

Công nghệ ô tô

Vận hành nhà máy thủy điện

Kỹ thuật xây dựng

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

2

Trường Cao đẳng Sơn La

Sơn La

 

 

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn du lịch

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chăn nuôi - Thú y

Lâm sinh

3

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

Sơn La

 

 

Điều dưỡng

Dược

Hộ sinh

4

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Bộ Tư pháp

 

 

Dịch vụ pháp lý

Công chứng

XIII

Lai Châu

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Lai Châu

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tin học ứng dụng

XIV

Điện Biên

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

Điện Biên

 

 

Lâm sinh

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Điện Biên

 

 

Kế toán

Dịch vụ pháp lý

Chăn nuôi - Thú y

Khoa học cây trồng

Hướng dẫn du lịch

3

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Điện Biên

 

 

Điều dưỡng

Dược

B

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

 

 

I

Hà Nội

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ

Bộ LĐTBXH

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

Công nghệ ô tô

 

Quản trị mạng máy tính

 

Điện công nghiệp

 

Cắt gọt kim loại

 

2

Cơ sở Sơn Tây (Trường Đại học Lao động - Xã hội)

Bộ LĐTBXH

 

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

3

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Bộ Công thương

Công nghệ thông tin

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Thương mại điện tử

4

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Bộ Công thương

Quản trị mạng máy tính

Kế toán

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

5

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Bộ NN và PTNT

Điện công nghiệp

 

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

Hàn

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6

Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Chế biến thực phẩm

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ ô tô

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

7

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

Bộ NN và PTNT

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Thú y

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Kế toán doanh nghiệp

Chăn nuôi

8

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Bộ NN và PTNT

 

Kế toán

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

9

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I

Bộ GTVT

Vận hành máy thi công nền

 

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Công nghệ ô tô

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

10

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ nhà hàng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng

Quản trị lữ hành

11

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Bộ Y tế

 

Điều dưỡng

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Kỹ thuật xét nghiệm Y học

12

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Bộ Y tế

 

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y học

13

Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế

Bộ Y tế

 

 

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

14

Trường Cao đẳng Công nghệ In

Bộ TT&TT

 

 

Công nghệ in

Sa chữa thiết bị in

15

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Bộ Xây dựng

 

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Cấp, thoát nước

Kế toán xây dựng

16

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

Bộ Xây dựng

Cấp, thoát nước

Cơ điện t

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

17

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

Bộ Xây dựng

 

Kỹ thuật xây dựng

Hàn

Điện công nghiệp

Công nghệ thông tin

Điện dân dụng

18

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Liên minh HTX Việt Nam

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

 

Thiết kế thời trang

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

19

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

Liên minh HTX Việt Nam

 

 

Kế toán hợp tác xã

Công nghệ thông tin

Điện công nghiệp

Công nghệ may

20

Trường Cao đẳng Truyền hình

Đài truyền hình Việt Nam

 

Công nghệ điện ảnh - truyền hình

 

Quay phim

Báo chí

Truyền thông đa phương tiện

Đồ họa đa phương tiện

21

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Hà Nội

Cơ điện tử

Chăm sóc sắc đẹp

 

Điện tử công nghiệp

Thiết kế đồ họa

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

22

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Hà Nội

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cơ điện tử

Quản trị mạng máy tính

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Hàn

23

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hà Nội

Hà Nội

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

 

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Cơ điện tử

Hàn

24

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Hà Nội

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Thanh nhạc

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Piano

Diễn viên kịch - Điện ảnh

25

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Hà Nội

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

26

Trường Cao đng Cộng đồng Hà Tây

Hà Nội

 

 

Dịch vụ thú y

Khoa học cây trồng

Công nghệ thực phm

27

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Hà Nội

 

Điều dưỡng

 

28

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Hà Nội

 

Điều dưỡng

 

29

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Hà Nội

Quản trị khách sạn

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

30

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Hà Nội

Tự động hóa công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

31

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Nghệ thuật biểu diễn xiếc

32

Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng

Bộ Xây dựng

 

Hàn

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

33

Trường Trung cấp nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

 

Hàn

Điện dân dụng

Sửa chữa thiết bị tự động hóa

34

Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Cơ điện nông thôn

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

35

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Hà Nội

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Nghiệp vụ nhà hàng

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

36

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

Hà Nội

 

 

Kỹ thuật sơn mài và khm trai

Điện tử dân dụng

37

Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội

Hà Nội

 

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

38

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội

Hà Nội

 

Công nghệ ô tô

Hàn

39

Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội

Hà Nội

 

 

Điện công nghiệp

40

Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Hà Nội

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

II

Hải Phòng

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề số 3 - BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Vận hành máy thi công nền

Điện tử công nghiệp

Vận hành cn, cầu trục

Cơ điện từ

2

Trường Cao đẳng Hàng hải I

Bộ GTVT

Điều khiển tàu biển

Sa chữa máy tàu thủy

Công nghệ ô tô

Khai thác máy tàu thủy

Logistic

Điện tàu thủy

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II

Bộ GTVT

Công nghệ chế tạo vtàu thủy

 

 

Hàn

Điện tàu thủy

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

4

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phm

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Chế biến thực phẩm

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

5

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản

Bộ NN và PTNT

Chế biến và bảo quản thủy sản

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Khai thác, đánh bắt hi sản

6

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quản trị nhà hàng

 

 

Quản trị lễ tân

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị lữ hành

Hướng dẫn du lịch

7

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc bộ

Liên minh HTX Việt Nam

Điện công nghiệp

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Quản trị mạng máy tính

Công nghệ ô tô

Kế toán hợp tác xã

8

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng

Hải Phòng

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Hàn

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện tử công nghiệp

9

Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội Hải Phòng

Hải Phòng

 

 

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Công nghệ ô tô

Công tác xã hội

May thời trang

Vận hành cần, cầu trục

10

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

Hải Phòng

 

Kế toán

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

11

Trường Cao đẳng Y tế Hi Phòng

Hải Phòng

 

Điều dưỡng

Dược

12

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải phòng

Bộ Xây dựng

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

13

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch

Hải Phòng

 

 

Thanh nhạc

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

14

Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản Hải Phòng

Hải Phòng

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

15

Trường Trung cấp nghề Xây Dựng Hải Phòng

Hải Phòng

 

 

Kỹ thuật xây dựng

16

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hải Phòng

Hải Phòng

 

 

Công nghệ ô tô

III

Quảng Ninh

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Bộ Công thương

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Hướng dẫn du lịch

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cắt gọt kim loại

 

Hàn

2

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Bộ Công thương

 

 

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Cắt gọt kim loại

Hàn

3

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc

Bộ NN và PTNT

Công nghệ sinh học

Điện công nghiệp

Dịch vụ thú y

Kỹ thuật chế biến món ăn

Chăn nuôi - Thú y

Qun trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

4

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

Bộ Xây dựng

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

Cấp, thoát nước

Hàn

5

Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh

Quảng Ninh

Cắt gọt kim loại

 

 

Hàn

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Kỹ thuật chế biến món ăn

6

Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh

Quảng Ninh

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Quản trị khách sạn

Điện dân dụng

7

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Quảng Ninh

 

Điều dưỡng

 

IV

Hải Dương

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

Bộ Công thương

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ lễ tân

 

Nghiệp vụ nhà hàng

 

2

Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương

Bộ Công thương

 

 

Thương mại điện t

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

3

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I

Bộ GTVT

Sa chữa máy tàu thủy

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Xây dựng công trình thủy

Điện công nghiệp

4

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ

Bộ GTVT

 

 

Vận hành máy thi công nền

Hàn

Công nghệ ô tô

5

Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng

Bộ Xây dựng

Vận hành máy thi công nền

Vận hành cần, cầu trục

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Hàn

6

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Bộ Y tế

Dược

 

 

7

Trường Cao đẳng nghề Hi Dương

Hải Dương

Cơ điện tử

Hàn

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Điện tử công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Điện công nghiệp

8

Trường Cao đẳng Hải Dương

Hi Dương

 

 

Kế toán

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

9

Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Hải Dương

 

Điều dưỡng

 

10

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

Hải Dương

 

 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Nghệ thuật biểu diễn chèo

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

V

Hưng Yên

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Bộ Công thương

 

 

May thời trang

Công nghệ may

Điện công nghiệp

Điện tcông nghiệp

2

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

3

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Hưng Yên

Điều dưỡng

 

Dược

4

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

Hưng Yên

 

 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Điện công nghiệp

May thời trang

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên

Hưng Yên

 

 

Thiết kế đồ họa

Thanh nhạc

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Công nghệ may

VI

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Bộ NN và PTNT

Cắt gọt kim loại

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Hàn

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Bộ Công thương

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

Quản trị mạng máy tính

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

 

Nghiệp vụ lễ tân

Công nghệ ô tô

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Bộ Xây dựng

Hàn

Công nghệ ô tô

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Cơ điện tử

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

4

Trường Cao đẳng nghề số 2-BQP

Bộ Quốc phòng

Điện công nghiệp

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ thông tin

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Cắt gọt kim loại

Điện tcông nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

6

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Điện công nghiệp

Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

VII

Bắc Ninh

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Bộ NN và PTNT

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Hàn

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Công nghệ ô tô

2

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Bộ NN và PTNT

Công nghệ sinh học

Kế toán

Thú y

Chế biến và bảo quản thủy sản

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ thông tin

Nuôi trồng thủy sản

3

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Bắc Ninh

Cắt gọt kim loại

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Tự động hóa công nghiệp

4

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Bắc Ninh

 

 

Điều dưỡng

5

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị nhà hàng

Quản trị khách sạn

6

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghtruyền thống Thuận Thành

Bắc Ninh

 

 

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Cơ điện nông thôn

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

7

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh

Bắc Ninh

 

 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

VIII

Hà Nam

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc bộ

Bộ NN và PTNT

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Điện công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Cấp, thoát nước

2

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

Bộ NN và PTNT

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

 

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Điện công nghiệp

3

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I

Đài tiếng nói Việt Nam

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Báo chí

Công nghệ thông tin

4

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

Hà Nam

Dược

Điều dưỡng

 

5

Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

Hà Nam

Điện công nghiệp

 

Công nghệ ô tô

Hàn

6

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ ô tô

Điện dân dụng

7

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam

Hà Nam

 

 

Cơ điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

IX

Nam Định

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề số 20-BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện tcông nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành máy thi công nền

2

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Bộ Công thương

Cắt gọt kim loại

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

May thời trang

Thiết kế thời trang

3

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Bộ Xây dựng

 

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Qun trị mạng máy tính

4

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định

Nam Định

Hàn

Công nghệ ô tô

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Điện công nghiệp

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

5

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định

Nam Định

 

 

Nghệ thuật biểu diễn chèo

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Thanh nhạc

6

Trường Trung cấp Công nghệ số 8 Nam Định

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

 

Rèn, dập

Điện công nghiệp

May thời trang

7

Trường Trung cấp Y tế Nam Định

Nam Định

 

 

Điều dưỡng

8

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định

Nam Định

 

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

X

Ninh Bình

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng Việt Xô

Bộ NN và PTNT

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Cắt gọt kim loại

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật xây dựng

2

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Bộ NN và PTNT

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Kỹ thuật chế biến món ăn

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Điện công nghiệp

3

Trường Cao đẳng nghề số 13 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành cần, cầu trục

May thời trang

4

Trường Cao đng nghề Lilama 1

Bộ Xây dựng

Hàn

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Chế tạo thiết bị cơ khí

5

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Ninh Bình

 

Dược

 

6

Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn Ninh Bình

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

 

Điện dân dụng

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ thông tin

7

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tinh Ninh Bình

Ninh Bình

 

 

Vận hành máy nông nghiệp

May thời trang

Hướng dẫn du lịch

XI

Thái Bình

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề số 19-BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ ô tô

2

Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

Thái Bình

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Công nghệ thông tin

Hàn

May thời trang

3

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

Thái Bình

 

 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Nghệ thuật biểu diễn chèo

Thanh nhạc

Organ

4

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Thái Bình

 

 

Điều dưỡng

Hộ sinh

Dược

Kỹ thuật xét nghiệm y học

5

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Thái Bình

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy nông nghiệp

May thời trang

6

Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình

Thái Bình

 

 

Điện công nghiệp

May thời trang

7

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình

Thái Bình

 

 

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công mặt đường

8

Trường Trung cấp Nông nghiệp

Thái Bình

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

C

BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

 

 

I

Thanh Hóa

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương

Bộ Công thương

 

 

Kế toán

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Hướng dẫn du lịch

Kỹ thuật chế biến món ăn

2

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Thanh Hóa

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

3

Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn

Thanh Hóa

 

Hàn

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4

Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Khai thác máy tàu thủy

Khai thác, đánh bắt hải sản

5

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Điều dưỡng

Dược

6

Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn

Thanh Hóa

 

 

Hàn

Công nghệ ô tô

May thời trang

7

Trường Trung cấp nghề Miền Núi Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Hàn

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện công nghiệp

May thời trang

8

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn

Thanh Hóa

 

 

Hàn

May thời trang

Điện công nghiệp

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Kỹ thuật chế biến món ăn

9

Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

May thời trang

Điện công nghiệp

Hàn

10

Trường Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

11

Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật xây dựng

12

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Công nghệ ô tô

II

Nghệ An

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Hàn

 

Điều dưỡng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Dược

Vận hành máy xây dựng

2

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải IV

Bộ GTVT

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Hàn

3

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An

Tng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Điện dân dụng

Công nghệ ô tô

4

Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An

Nghệ An

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

 

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng

Hướng dn du lịch

Quản trị lữ hành

Quản trị lễ tân

5

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Nghệ An

Công nghệ ô tô

 

 

Hàn

Điện tcông nghiệp

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Điện công nghiệp

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6

Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An

Nghệ An

Hàn

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

Nghệ An

 

 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Thanh nhạc

Đồ họa

8

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh

Bộ Xây dựng

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Cấp, thoát nước

9

Trường Trung cấp Kỹ thuật Yên thành

Nghệ An

 

 

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Hàn

May thời trang

10

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An

Nghệ An

 

 

Hàn

Điện dân dụng

May thời trang

11

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An

Nghệ An

 

 

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

May thời trang

12

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Nghệ An

Nghệ An

 

 

May thời trang

Điện công nghiệp

Hàn

13

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây Nghệ An

Nghệ An

 

 

Thú y

Điện công nghiệp

14

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An

Nghệ An

 

 

May thời trang

Điện công nghiệp

15

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc

Nghệ An

 

 

Điện dân dụng

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

16

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Vinh

Nghệ An

 

 

May thời trang

Điện công nghiệp

III

Hà Tĩnh

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

Điện công nghiệp

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cơ điện tử

2

Trường Cao đng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Quản trị mạng máy tính

Hàn

Công nghệ ô tô

Chế tạo thiết bị cơ khí

3

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Hộ sinh

Điều dưỡng

 

Dược

4

Trường Cao đẳng Nguyễn Du

Hà Tĩnh

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị khách sạn

Thanh nhạc

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

5

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 

 

Điện công nghiệp

Nghiệp vụ nhà hàng

Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao

6

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

7

Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng

Hà Tĩnh

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

May thời trang

IV

Quảng Bình

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

Quảng Bình

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Vận hành máy thi công nền

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hàn

Hướng dẫn du lịch

2

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình

Quảng Bình

 

 

Thú y

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật chế biến món ăn

3

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bộ Tư pháp

 

 

Dịch vụ pháp lý

Công chứng

4

Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

Quản trị khách sạn

5

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Quảng Bình

 

Điều dưỡng

Dược

6

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

Quảng Bình

 

Kế toán doanh nghiệp

Quản trị khách sạn

Nghiệp vụ nhà hàng

V

Quảng Trị

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

Quảng Trị

 

 

Điều dưỡng

Dược

2

Trường Trung cấp nghề Quảng Trị

Quảng Trị

 

Điện công nghiệp

Điện tử dân dụng

Hàn

3

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng Trị

Quảng Trị

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

Công nghệ ô tô

4

Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Quảng Trị

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Lâm nghiệp

VI

Tha Thiên - Huế

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề số 23 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Hàn

2

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Bộ Công thương

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Hướng dẫn du lịch

 

Điện công nghiệp

Cơ điện tử

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

3

Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quản trị khách sạn

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hướng dẫn du lịch

Quản trị nhà hàng

Quản trị khu Resort

4

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên - Huế

Cơ điện tử

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Hàn

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Điện công nghiệp

5

Trường Cao đẳng Y tế Huế

Thừa Thiên - Huế

Dược

Điều dưỡng

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Hộ sinh

6

Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Thừa Thiên - Huế

Công nghệ ô tô

 

Công nghệ kỹ thuật giao thông

7

Trường Trung cấp Công nghệ số 10

Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

 

 

Cơ điện nông thôn

Điện công nghiệp

May thời trang

8

Trường Trung cấp Văn hóa và Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế

 

 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Diễn viên múa

VII

Đà Nng

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề s 5-BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Hàn

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nng

Bộ KH&ĐT

 

 

Quản trị khách sạn

Kế toán

3

Trường Cao đẳng Thương mại

Bộ Công thương

 

Qun trị khách sạn

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kế toán doanh nghiệp

4

Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

Bộ NN và PTNT

Công nghệ sinh học

 

Công nghệ thực phẩm

Chế biến và bảo quản thủy sản

Bảo vệ thực vật

Nghiệp vụ nhà hàng

5

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Bộ GTVT

Xây dựng cầu đường bộ

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

 

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Chế tạo thiết bị cơ khí

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Logistic

6

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quản trị khu Resort

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị nhà hàng

Qun trị khách sạn

Hướng dẫn du lịch

7

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn

Bộ TT&TT

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

Thương mại điện tử

Thiết kế đồ họa

Marketing du lịch

8

Trường Cao đẳng nghề Đà Nng

Đà Nng

Cơ điện t

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Hướng dẫn du lch

Công nghệ ô tô

Hàn

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

9

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nng

Đà Nng

 

 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

Thanh nhạc

Thiết kế đồ họa

VIII

Quảng Nam

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Bộ NN và PTNT