Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5053/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác cổ phần hóa gắn với phát triển thị trường chứng khoán

Số hiệu: 5053/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5053/BTC-TCDN
V/v: đẩy mạnh công tác cổ phần hóa gắn với phát triển thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Các tổng công ty Nhà nước

 

Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định số 163/2003/QĐ-TTg ngày 05/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam; để đẩy mạnh công tác cổ phần hóa gắn với phát triển thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Nhà nước triển khai một số công việc sau:

1/ Tiến hành rà soát, xác định và lập kế hoạch đưa các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán:

1.1/ Xác định danh mục các doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần lần đầu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Đối với các doanh nghiệp theo Phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải tiến hành cổ phần hóa trong năm 2006 và những năm tiếp theo: phải xem xét quy mô, điều kiện và khả năng phát triển của doanh nghiệp để xác định danh mục doanh nghiệp và kế hoạch bán cổ phần lần đầu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Việc bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp cổ phần hóa trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện theo quy định tại phần B mục V Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

1.2/ Xác định danh mục các doanh nghiệp thực hiện bán bớt cổ phần Nhà nước trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa: phải căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ và khả năng phát triển của doanh nghiệp để xác định danh mục doanh nghiệp và kế hoạch bán bớt cổ phần Nhà nước trên các Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Việc bán bớt cổ phần Nhà nước của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điểm 1 Chương III Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, công văn số 9325/BTC-TCDN ngày 22/07/2005 của Bộ Tài chính về việc triển khai Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

1.3/ Xác định danh mục các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa: phải căn cứ số vốn nhà nước hiện còn tại các công ty đã cổ phần hóa, tình hình hoạt động kinh doanh, vốn của công ty cổ phần để xác định danh mục doanh nghiệp và kế hoạch đưa doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Điều kiện và thủ tục đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện theo Quyết định số 244/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1.4/ Xác định danh mục các doanh nghiệp thực hiện niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa: phải căn cứ số vốn nhà nước hiện còn tại các công ty đã cổ phần hóa, tình hình hoạt động kinh doanh, vốn của công ty cổ phần để xác định danh mục doanh nghiệp và kế hoạch đưa doanh nghiệp niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Điều kiện và thủ tục niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện theo Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và Thông tư số 59/2004/TT-BTC ngày 18/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung.

1.5/ Xác định danh mục các doanh nghiệp thực hiện cổ phần kết hợp niêm yết, đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa có đủ điều kiện đăng ký niêm yết, giao dịch ngay thì xác định danh mục và lập kế hoạch thực hiện bán cổ phần lần đầu kết hợp đăng ký niêm yết, giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán. Việc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2592/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình kết hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, nếu chưa đủ điều kiện về số lượng cổ đông bên ngoài theo quy định thì xác định danh mục và lập kế hoạch thực hiện bán bớt cổ phần cho các nhà đầu tư đảm bảo đủ điều kiện để doanh nghiệp thực hiện đăng ký niêm yết, giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán (việc bán bớt cổ phần nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2 tại công văn này).

1.6/ Đối với các doanh nghiệp nằm trong danh sách phê duyệt tại Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ phải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các bước công việc để đưa doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

Trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan chưa thể tham gia thị trường chứng khoán thì các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty nhà nước phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.7/ Tiến hành tổng hợp, báo cáo danh mục, kế hoạch triển khai và các kiến nghị có liên quan (nếu có) để đưa các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán (Mẫu 1 và 2 kèm theo).

Kết quả tổng hợp và kế hoạch đưa các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán gửi Bộ Tài chính trước ngày 02/05/2006 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phối hợp thực hiện.

2/ Tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch đưa các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán:

- Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến các chính sách chế độ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, cổ phần hóa công ty nhà nước.

Lập kế hoạch và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đào tạo kiến thức về cổ phần hóa, thị trường chứng khoán để phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này triển khai kế hoạch đã đề ra.

Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần nằm trong danh sách tham gia thị trường chứng khoán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực các tài liệu, số liệu, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho cơ quan đại diện chủ sở hữu. Tổ chức triển khai các bước công việc có liên quan để đưa doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

Trường hợp người đại diện không hoàn thành nhiệm vụ cơ quan chủ quản cấp trên cần có biện pháp chấn chỉnh hoặc thay thế người đại diện có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Tài chính tình hình triển khai kế hoạch đưa doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán đã xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường xuyên phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban chứng khoán Nhà nước) trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện triển khai hỗ trợ, tư vấn nhằm giúp các doanh nghiệp sớm tham gia thị trường chứng khoán./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐMPT DN TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, UBCK Nhà nước, Vụ TCNH, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



 
Trần Văn Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5053/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác cổ phần hóa gắn với phát triển thị trường chứng khoán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182