Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5882/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5882/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 07/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5882/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ.

Xét Báo cáo số 136/BC-BTP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng khẩn trương trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật (Danh mục kèm theo); Bộ Công an, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước, dự án Luật trợ giúp pháp lý, bảo đảm thống nhất, phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin;

2. Bộ Tư pháp phối hợp, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật tiếp cận thông tin; trường hợp phát hiện văn bản có quy định chưa phù hợp với Luật nêu trên thì kịp thời chủ động hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục: NC, CN, KGVX, KSTT, Cổng TTCP;
- Lưu: VT, PL (2). PL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU 3 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN NĂM 2016 THUỘC TRÁCH NHIỆM  RÀ SOÁT CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Kèm theo Công văn số 5882/VPCP-PL ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)[1]

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

1.

Luật

Số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Trợ giúp pháp lý

Ban hành Luật trợ giúp pháp lý thay thế Luật trợ giúp pháp lý năm 2006

Bộ Tư pháp

2.

Pháp lệnh

S 30/2000/PL- UBTVQH10 ngày 28/11/2000

Bảo vệ bí mật nhà nước

Thay thế bng Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Bộ Công an

3.

Nghị định

Số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

Ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 07/2007/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

4.

Nghị định

S 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Xây dựng

5.

Nghị định

Số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Xây dựng

6.

Nghị định

S 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Xây dựng

7.

Thông tư

Số 63/2012/TT-BCA ngày 29/10/2012

Thông tư quy định về việc đề xuất ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đề xuất ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân

Thay thế

Bộ Công an

8.

Thông tư

Số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Xây dựng

9.

Thông tư

Số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012

Ban hành hệ thng chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Xây dựng

10.

Thông tư

Số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Xây dựng

11.

Thông tư

Số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

Sửa đổi hoặc bãi bỏ

Bộ Công an

 

 [1] Hình thức kiến nghị có thể bao gồm đình chỉ thi hành hoặc ngưng hiệu lực trong trường hp cần thiết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5882/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140