Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4335/BHXH-QLT năm 2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết 154/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4335/BHXH-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Người ký: Đàm Thị Hòa
Ngày ban hành: 23/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4335/BHXH-QLT
V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết 154/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Thực hiện Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020; Công văn số 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020, Công văn số 3497/BHXH-TST ngày 04/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị Quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn một số nội dung thay thế cho điểm c khoản 2, khoản 3, Công văn số 1383/BHXH-QLT ngày 13/5/2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội như sau:

1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thay thế cho điểm c khoản 2 Công văn số 1383/BHXH-QLT:

Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các trường hợp nêu tại khoản 1 Công văn này:

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 03 tháng.

3. Tổ chức thực hiện:

- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Công văn số 1383/BHXH-QLT tiếp tục thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC ngày 24/3/2020 của Liên ngành Bảo hiểm xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính, Công văn số 2336/STC-TCDN ngày 20/4/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc xác định giá trị tài sản bị thiệt hại do dịch Covid-19 để tạm dừng đóng và quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp.

- Bãi bỏ điểm c khoản 2, khoản 3 Công văn số 1383/BHXH-QLT ngày 13/5/2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

- Việc đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất; hồ sơ, trình tự thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 công văn này tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4, điểm b khoản 5 Công văn số 1383/BHXH-QLT ngày 13/5/2020.

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trước ngày 19/10/2020 thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 19/10/2020 trở đi thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Công văn này.

- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP , nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP không quá 12 tháng.

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn nêu trên. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đảm bảo việc thực hiện đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc thực hiện các nội dung nêu trên; tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của nhà nước.

Hàng ngày tổng hợp, cập nhật kết quả thực hiện trên phần mềm TST, gửi báo cáo về Bảo hiểm xã hội thành phố (qua phòng Quản lý Thu) trước 16h để tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Mẫu số 01/154-TST đính kèm theo Công văn số 3497/BHXH-TST ngày 04/11/2020).

(Xin gửi kèm Công văn số 3497/BHXH-TST ngày 04/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công văn số 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Trên đây là hướng dẫn về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố (qua Phòng Quản lý thu và Văn phòng) để kịp thời phối hợp, xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành ủy (để b/c);
- UBND TP Hà Nội (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Sở LĐTB&XH, Sở Tài Chính (để ph/h);
- UBND các quận, huyện, thị xã (để ph/h);
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (để c/đ);
- Các Phòng LĐTBXH, TC-KH các quận, huyện, thị xã (để t/h);
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử BHXH TP HN;
- Lưu: VT; QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đàm Thị Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4335/BHXH-QLT ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết 154/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251