Chính sách mới >> Tài chính 17/11/2023 18:38 PM

GRDP bình quân đầu người năm 2030 của một số tỉnh thành

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
17/11/2023 18:38 PM

Theo Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt, GRDP bình quân đầu người năm 2030 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là bao nhiêu?

GRDP bình quân đầu người năm 2030 của một số tỉnh thành

GRDP bình quân đầu người năm 2030 của một số tỉnh thành (Hình từ internet)

GRDP bình quân đầu người được tính thế nào?

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

GRDP bình quân đầu người năm 2030 của một số tỉnh thành

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, GRDP bình quân đầu người năm 2030 của một số tỉnh thành được đặt ra như sau:

1. Long An

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 9%/năm;

GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt trên 180 triệu đồng.

(Theo Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

2. Quảng Bình

Tốc độ tăng GRDP bình quân từ 8,4 - 8,8%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 145 - 150 triệu đồng.

(Theo Quyết định 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

3. Tuyên Quang

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 9,5%.

GRDP bình quân đầu người đạt trên 130 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành).

(Theo Quyết định 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

4. Lào Cai

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 phấn đấu đạt trên 10%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt trên 260 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt trên 145 triệu đồng.

(Theo Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

5. Khánh Hòa

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 8,3%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng.

(Theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050)

6. Thái Nguyên

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 8% đến 8,5%/năm.

GRDP bình quân/người đạt khoảng 8.900 USD (giá hiện hành).

(Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

7. Thanh Hóa

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2030 đạt 10,1% trở lên.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.200 USD trở lên; năm 2030 đạt 7.850 USD trở lên.

(Theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045)

8. Quảng Ninh

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 là 10%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt 19.000 - 20.000 USD.

(Theo Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

9. Hà Tĩnh

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt trên 9%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng.

(Theo Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

10. Bắc Giang

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 15 - 16%.

GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 9.800 USD (giá hiện hành).

(Theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

11. Sóc Trăng

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân 8,5%/năm;

GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 124 triệu đồng.

(Theo Quyết định 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

12. Nghệ An

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 10,5- 11,0%/năm.

GRDP bình quân đầu người năm 2030 khoảng 7.500 - 8.000 USD.

(Theo Quyết định 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

13. Yên Bái

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt trên 125 triệu đồng.

(Theo Quyết định 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

14. Trà Vinh

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 11,5%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 148 triệu đồng vào năm 2030.

(Theo Quyết định 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

15. Đà Nẵng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5-10%/năm. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 8.000-8.500 USD.

(Theo Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

16. Bắc Kạn

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,5%; GRDP bình quân/người đạt trên 100 triệu đồng/người (giá hiện hành).

(Theo Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

17. Kiên Giang

Tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7,0%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 127 triệu đồng, tương đương 4.985 USD.

(Theo Quyết định 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

18. Ninh Thuận

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10 -11%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 200 triệu đồng.

(Theo Quyết định 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

19. Hà Giang

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8%/năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 95 triệu đồng.

(Theo Quyết định 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

20. An Giang

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7%/năm. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt trên 157 triệu đồng.

(Theo Quyết định 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

21. Cà Mau

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt trên 146 triệu đồng.

(Theo Quyết định 1386/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

<Tiếp tục cập nhật>

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn