Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐTBXH

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
03/12/2022 13:45 PM

Xin hỏi là đối với công chức, viên chức BHXH thì thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức BHXH như thế nào? - Thảo Vân (TP.HCM)

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐTBXH

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐTBXH

Bộ LĐTBXH ra Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB ngày 30/11/2022 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 2022.

Theo đó, hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức BHXH như sau:

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức BHXH

1. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại, công chức, viên chức BHXH

Tại Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

2. Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức BHXH

Thực hiện Nghị định 90/2020/NĐ-CP, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 như sau:

- Về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời điểm và quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

>>> Xem thêm Mẫu phiếu đánh giá xếp loại công chức mới nhất 2022 và cách ghi

Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

3. Thực hiện báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức BHXH

- Trên cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), cụ thể như sau:

Trước ngày 15/12/2022:

Đơn vị gửi hồ sơ đánh giá hồ sơ về bộ Trình Lãnh đạo Bộ đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Bộ (Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ). Hồ sơ gồm: 

(1) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân 

(tại mục III Ý kiến nhận xét, đánh giá của Thứ trưởng phụ trách đề nghị cá nhân để cách khoảng 15 dòng; mục IV Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ hoàn thiện sau khi Bộ trưởng có ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng đối với từng Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ);

(2) Biên bản cuộc họp;

(3) Nhận xét bằng văn bản của cấp ủy đảng cùng cấp;

(4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

- Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ quản lý hồ sơ:

Đơn vị gửi Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và tài liệu lưu hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 26/12/2022.

- Báo cáo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và Bảng tổng hợp kết quả (Biểu mẫu số 01, số 02 kèm theo) gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 26/12/2022.

Xem chi tiết tại Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB ban hành ngày 30/11/2022.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,938

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn