Sửa đổi quy định về đánh giá công chức, viên chức ngành BHXH

19/10/2017 15:23 PM

Ngày 21/9/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1525/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Quyết định 1508/QĐ-BHXH về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm ngành Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, một số quy định đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức nói chung. Cụ thể:

- Về thời điểm đánh giá: Thưc hiện đánh giá trong tháng 12, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

- Việc phân loại đánh giá công chức, viên chức vẫn được phân loại theo 04 mức là:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ.

- Bổ sung các trường hợp không được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như:

- Vi phạm pháp luật về thi hành án.

- Không thực hiện hoặc vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức bị phê bình, kiểm điểm nhưng chưa đến mức bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Quyết định 1525/QĐ-BHXH có hiệu lực ngày 15/9/2017.

Quý Tân

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn