Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
30/12/2022 17:30 PM

Xin hỏi về thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm là ngày nào? - Quốc Nam (Bình Dương)

Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Theo Điều 2 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT quy định về nguyên tắc cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm như sau:

- Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng hạn.

- Công khai, minh bạch.

- Thông tin được cung cấp có tính hệ thống, có liên kết và theo trình tự thời gian theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi báo cáo giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đối với báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác và thống nhất của nội dung báo cáo và số liệu báo cáo trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý.

- Trường hợp hạ tầng công nghệ thông tin không đáp ứng yêu cầu của việc báo cáo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống mạng) theo quy định tại Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT;

Hoặc do yêu cầu về bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo mật thì cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo phải gửi báo cáo bằng văn bản.

2. Hình thức báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Hình thức báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT bao gồm:

- Gửi văn bản (có chữ ký và đóng dấu) qua đường bưu điện;

- Gửi trên Hệ thống mạng theo lộ trình quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm:

+ Theo hai hình thức quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT đối với báo cáo năm 2018 và năm 2019;

+ Trên Hệ thống mạng (gửi số liệu theo định dạng chuẩn trên Hệ thống mạng đồng thời đính kèm tập tin báo cáo bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu dưới định dạng file PDF) đối với báo cáo từ năm 2020 trở đi.

3. Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT (sửa đổi tại Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT) như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 phải được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/12 năm báo cáo;

- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước theo định kỳ hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp phải được trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12 năm báo cáo.

- Báo cáo hằng năm tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14 /12 của năm báo cáo.

4. Nội dung báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Theo Điều 8 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT quy định về nội dung báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm như sau:

* Các thông tin báo cáo:

- Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm:

+ Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu;

+ Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Phân cấp trong đấu thầu;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu;

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu;

+ Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu;

+ Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án/gói thầu;

+ Các nội dung khác (nếu có).

- Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm:

Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, tổ chức theo từng nội dung quy định, bao gồm:

+ Kết quả đạt được;

+ Hạn chế, tồn tại;

+ Nguyên nhân.

- Giải pháp và kiến nghị:

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu, nêu các kiến nghị, đề xuất và kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện hoạt động đấu thầu.

- Các thông tin báo cáo quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều 8 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT được tổng hợp theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 Điều 8 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT.

Phụ lục 1

* Số liệu báo cáo:

- Số liệu báo cáo về kết quả tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu gồm các nội dung:

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu theo mục đích sử dụng vốn;

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu;

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu theo lĩnh vực đấu thầu;

+ Số liệu về đấu thầu qua mạng.

Các số liệu quy định được tổng hợp theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT.

Phụ lục 2

- Tổng hợp kết quả việc tuân thủ quy định về báo cáo định kỳ hàng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực phụ trách.

Số liệu quy định tại Khoản này được tổng hợp theo mẫu tại Phụ lục 3A và 3B Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT.

Phụ lục 3A
Phụ lục 3B
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,524

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn