Phân biệt đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
24/06/2024 09:15 AM

Sau đây là nội dung phân biệt đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Phân biệt đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Phân biệt đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (Hình từ Internet)

1. Phân biệt đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà thầu

Theo Điều 21 và Điều 22 Luật Đấu thầu 2023 quy định về đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà thầu như sau:

 

Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu hạn chế

Khái niệm

Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự.

Đấu thầu hạn chế là hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu được mời tham dự thầu.

Trường hợp áp dụng

Đấu thầu rộng rãi được áp dụng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 Luật Đấu thầu 2023.

Trường hợp không đấu thầu rộng rãi, văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do không thực hiện đấu thầu rộng rãi; người có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc không áp dụng đấu thầu rộng rãi.

Đấu thầu hạn chế áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu;

- Nhà tài trợ vốn cho dự án, gói thầu có yêu cầu đấu thầu hạn chế trong điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài.

Cơ sở pháp lý

Điều 21 Luật Đấu thầu 2023

Điều 22 Luật Đấu thầu 2023

2. Phân biệt đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà đầu tư 

Theo Điều 34 Luật Đấu thầu 2023 quy định về đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà đầu tư như sau:

* Đấu thầu rộng rãi:

Đấu thầu rộng rãi được áp dụng đối với dự án đầu tư kinh doanh mà không hạn chế số lượng nhà đầu tư tham dự.

* Đấu thầu hạn chế:

Đấu thầu hạn chế được áp dụng đối với dự án đầu tư kinh doanh có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ hoặc có tính đặc thù theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực mà chỉ có một số nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của dự án được mời tham dự thầu.

3. Quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo Điều 15 Luật Đấu thầu 2023 như sau:

- Chi phí trong lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

+ Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu trong nước, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu quốc tế được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; nhà thầu nộp tiền mua bản điện tử hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu;

+ Chủ đầu tư, bên mời thầu chịu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu;

+ Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, tham dự thầu, chi phí giải quyết kiến nghị (nếu có).

- Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

+ Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu trong nước được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu quốc tế được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; nhà đầu tư nộp tiền mua bản điện tử hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu;

+ Bên mời thầu chịu chi phí đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư và các chi phí liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

+ Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, tham dự thầu, chi phí giải quyết kiến nghị (nếu có).


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 812

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn