Danh mục, biên chế vị trí việc làm của HĐND TP Hà Nội để cải cách tiền lương

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/06/2024 14:00 PM

Theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2024, đã thông qua danh mục, biên chế vị trí việc làm của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội để làm cơ sở thực hiện cải cách tiền lương.

Ngày 22/5/2024, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Đề án vị trí việc làm đối với chức danh dân cử của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, (có hiệu lực từ ngày 28/5/2024).

Thông qua danh mục, biên chế vị trí việc làm của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Thông qua danh mục, biên chế vị trí việc làm của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (Hình từ internet)

Theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2024, nhiệm kỳ 2021-2026, tại khối cơ quan dân cử của Hội đồng nhân dân Thành phố có 05 vị trí với 19 biên chế (thể hiện tại Phụ lục 1 và 2), gồm:

(1) Lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố: 03 biên chế.

- 01 Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

(2) Các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố: 16 biên chế.

- 04 Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân chuyên trách.

- 08 Phó trưởng Ban của Hội đồng nhân dân chuyên trách.

- 04 Ủy viên chuyên trách.

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã xây dựng Khung tiêu chuẩn, năng lực và Bản mô tả công việc cho từng vị trí (thể hiện tại Phụ lục 3 và 4).

Danh mục vị trí việc làm của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

TT

Vị trí việc làm

Mã vị trí việc làm

Đơn vị công tác

I

Lãnh đạo, quản lý của HĐND Thành phố

1

Chủ tịch HĐND Thành phố

Thực hiện theo quy định của Trung ương

Hội đồng nhân dân

2

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

LĐQL 01/HĐND

Hội đồng nhân dân

3

Trưởng Ban của HĐND Thành phố

LĐQL 02/HĐND

Ban Pháp chế

Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Đô Thị

4

Phó Trưởng Ban của HĐND Thành phố

LĐQL 03/HĐND

Ban Pháp chế

Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Đô Thị

II

Ủy viên chuyên trách các Ban của HĐND Thành phố

UVCT/HĐND

Ban Pháp chế

Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Đô Thị

Biên chế vị trí việc làm của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT

Tên vị trí việc làm

Đơn vị công tác

Biên chế nhiệm kỳ 2021 - 2026

I

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 04 vị trí chuyên trách

 

15

1

Chủ tịch HĐND

Hội đồng nhân dân

1

2

Phó Chủ tịch HĐND

Hội đồng nhân dân

2

3

Trưởng ban của HĐND

Ban Pháp chế

4

Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Đô Thị

4

Phó Trưởng ban của HĐND

Ban Pháp chế

8

Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Đô Thị

II

Vị trí việc làm chức danh Ủy viên chuyên trách của HĐND

Ban Pháp chế

4

Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Đô Thị

Tổng cộng
= (I+II)

 

 

19

Xây dựng Đề án vị trí việc làm của HĐND TP Hà Nội để triển khai cải cách tiền lương

Căn cứ các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Thành ủy Hà Nội về tinh gọn, cơ cấu bộ máy của hệ thống chính trị để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cụ thể như: Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 có nội dung: “Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phân bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở”; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Mặt khác, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chưa xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các chức danh dân cử.

Với những căn cứ và lý do trên, đồng thời, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao cả về khối lượng và tính chất mức độ công việc của các đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân dân Thành phố thì việc xây dựng danh mục vị trí việc làm đế làm cơ sở triển khai Đề án tiền lương mới đối với chức danh dân cử tại Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là cần thiết với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật hiện hành.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 367

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn