07 nhóm người thuộc ngành công an quân đội có mức lương tương quan với công chức từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
28/05/2024 20:30 PM

Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Trong đó, nhóm người thuộc ngành công an quân đội sẽ có mức lương tương quan với công chức.

07 nhóm người thuộc ngành công an quân đội có mức lương tương quan với công chức từ 01/7/2024

07 nhóm người thuộc ngành công an quân đội có mức lương tương quan với công chức từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

07 nhóm người thuộc ngành công an quân đội có mức lương tương quan với công chức từ 01/7/2024

Căn cứ Nghị quyết 104/2023/QH15, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an

(trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, sẽ 03 bảng lương mới được xây dựng cho 07 nhóm người thuộc ngành công an quân đội trong đó giữ tương quan tiền lương so với công chức hành chính như hiện nay, gồm:

- Sĩ quan công an;

- Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

- Chuyên môn kỹ thuật công an;

- Sĩ quan quân đội;

- Quân nhân chuyên nghiệp;

- Công nhân quốc phòng;

- Công nhân công an.

Cách tính lương ngành công an quân đội trước và sau ngày 01/7/2024

(1) Trước ngày 01/7/2024:

Theo đó, công thức tính lương của ngành công an quân đội trước 01/7/2024 như sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

- Mức lương cơ sở đang được hưởng là 1,8 triệu đồng/tháng theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP

- Hệ số lương được quy định trong các bảng lương tại phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

(2) Sau ngày 01/7/2024

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương thì sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới với ngành công an quân đội bao gồm:

Lương = Lương cơ bản + phụ cấp + tiền thưởng

Trong đó, tiền lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương và tiền thưởng chiếm khoảng 10% tổng quỹ lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

05 yếu tố để xây dựng bảng lương mới ngành công an quân đội

- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

- Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

- Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 711

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn