Hà Nội: Ủy quyền lập đề án 05 huyện lên quận

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/10/2022 14:19 PM

Thời gian tới sẽ có những huyện nào được lập đề án lên quận tại Hà Nội? Tiêu chí để lên quận hiện nay được quy định như thế nào? – Hoài An (Hà Nội).

05 huyện lập đề án lên quận tại Hà Nội

Hà Nội: Ủy quyền lập đề án 05 huyện lên quận (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ủy quyền lập đề án 05 huyện lên quận

Ngày 18/10/2022, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 3916/QĐ-UBND ủy quyền cho UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng tổ chức lập Đề án thành lập quận, phường của 05 huyện.

Cụ thể, ủy quyền cho UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng tổ chức lập Đề án thành lập quận, phường thuộc quận (sau đây gọi tắt là Đề án); thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập Đề án theo quy định.

UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi, thời hạn được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định 3916/QĐ-UBND, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ; triển khai lập Đề án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; Báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; khó khăn, vướng mắc, vấn đề đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đơn vị tư vấn) lập Đề án tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đồng thời, UBND Thành phố giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND Thành phố về việc bố trí vốn lập Đề án và hướng dẫn các huyện về trình tự, thủ tục thanh, quyết toán Đề án từ nguồn chi thường xuyên.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; kịp thời tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập Đề án.

Tiêu chí để được lên quận, phường

Tiêu chuẩn quận, phường được quy định tại tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) bao gồm:

Tiêu chuẩn của quận

Tiêu chuẩn của quận

- Quy mô dân số từ 150.000 người trở lên.

- Diện tích tự nhiên từ 35 km2 trở lên.

- Số đơn vị hành chính trực thuộc (phường) có từ 12 đơn vị trở lên.

Từ ngày 01/01/2023, số phường trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên.

- Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.

Từ ngày 01/01/2023, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đạt quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

Từ ngày 01/01/2023, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị quy định tại bảng 2B Phụ lục 2 Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 đã được sửa đổi theo Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15.

Trường hợp thành lập quận thì phải có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận việc đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản này đối với khu vực dự kiến thành lập quận.

Tiêu chuẩn của phường

- Quy mô dân số:

+ Phường thuộc quận từ 15.000 người trở lên;

+ Phường thuộc thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương từ 7.000 người trở lên;

+ Phường thuộc thị xã từ 5.000 người trở lên.

- Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.

- Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.

Từ ngày 01/01/2023, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đạt quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

Từ ngày 01/01/2022 Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị quy định tại bảng 2A Phụ lục 2 Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 đã được sửa đổi theo Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15.

Trường hợp thành lập phường thì phải có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận việc đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản này đối với khu vực dự kiến thành lập phường.

Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị có yếu tố đặc thù

**Đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50%, mức tối thiểu của tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội bằng 70% mức quy định đối với đơn vị hành chính đô thị tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại Mục 2 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.

**Đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã có 02 yếu tố đặc thù sau đây thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số, tiêu chuẩn tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã (nếu có) bằng 50% mức quy định đối với đơn vị hành chính đô thị tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại Mục 2 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13:

- Có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận hoặc có di sản văn hóa vật thể được cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt;

- Được xác định hoặc trực thuộc đơn vị hành chính được xác định là trung tâm du lịch quốc gia hoặc quốc tế trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị hành chính đô thị có nhiều yếu tố đặc thù thì mỗi tiêu chuẩn chỉ được áp dụng mức giảm tương ứng với một yếu tố đặc thù quy định.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,887

Bài viết về

Chính sách mới của Hà Nội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn