16/04/2015 | 14526 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Công bố tiền lương, thưởng của Công ty TNHH 1TV Nhà nước

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2015

Tags: 02/2015/TT-BKHDT, THONG TU 02 2015, BO KE HOACH VA DAU TU, CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN, CONG BO THONG TIN CONG TY TTHH MOT TV, DOANH NGHIEP