Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 116/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hiệu: 116/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 116/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác); quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm và hàng năm của cả nước cùng với các cân đối vĩ mô của nền kinh tế quốc dân; lộ trình, kế hoạch xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô; quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển; tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực; tổng mức và phân bổ chi tiết vốn đầu tư trong cân đối, vốn bổ sung có mục tiêu; tổng mức và phân bổ chi tiết vốn trái phiếu Chính phủ, công trái quốc gia; chương trình của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sau khi được Quốc hội thông qua; chiến lược nợ dài hạn trong chiến lược tổng thể về huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, ODA và việc đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ; chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển các loại hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; các dự án khác theo sự phân công của Chính phủ.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ:

a. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng, lãnh thổ; quy hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế; tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước; danh mục các chương trình, dự án đầu tư quan trọng bằng các nguồn vốn; các khoản chi dự phòng của ngân sách trung ương cho đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung dự trữ nhà nước, hỗ trợ tín dụng nhà nước, góp vốn cổ phần, liên doanh; chi ứng trước cho đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật; kết quả thẩm định các dự án quy hoạch, thẩm định kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm phát triển các loại hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã;

b. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thống kê và các dự thảo văn bản khác trong các ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

4. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, thống kê đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

6. Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch:

a. Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sau khi được Quốc hội thông qua; điều hành thực hiện kế hoạch về một số ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

b. Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong từng thời kỳ; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng, lãnh thổ, quy hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế; có ý kiến về các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi được yêu cầu;

c. Tổ chức công bố chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ sau khi được phê duyệt; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch hàng năm và năm năm gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt;

d. Tổng hợp chung các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân: cân đối tích lũy và tiêu dùng; cân đối về tài chính, tiền tệ; vay và trả nợ nước ngoài; ngân sách nhà nước; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và giám sát các cân đối này; đề xuất các giải pháp lớn để giữ vững các cân đối theo mục tiêu chiến lược và kế hoạch; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng và lập dự toán ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện mục tiêu kế hoạch;

đ. Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương; tổ chức theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

7. Về đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước:

a. Tổng hợp chung về đầu tư phát triển. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về đầu tư toàn xã hội năm năm, hàng năm; danh mục các chương trình, dự án ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA; danh mục các chương trình, dự án đầu tư nhóm A trở lên sử dụng nguồn vốn của Nhà nước và danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng;

b. Xây dựng tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo ngành, lĩnh vực; tổng mức và cân đối vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực (bao gồm cơ cấu đầu tư của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương); tổng mức vốn dự trữ nhà nước, tổng mức vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước, vốn bổ sung cho các doanh nghiệp công ích, tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ và công trái theo ngành, lĩnh vực, tổng mức vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp phân bổ chi tiết vốn đầu tư trong cân đối ngân sách cho các Bộ, ngành, vốn bổ sung dự trữ nhà nước, vốn đối ứng ODA và các dự án quan trọng, vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ và công trái theo ngành, lĩnh vực.

Tổng hợp phân bổ chi tiết vốn của từng chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp), các chương trình mục tiêu và các khoản bổ sung có mục tiêu khác.

c. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển; giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước;

d. Thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư quan trọng quốc gia; thẩm định các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án khác do Thủ tướng Chính phủ giao; thẩm tra các dự án đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

8. Về đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài:

a. Làm đầu mối giúp Chính phủ quản lý đối với hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư;

b. Thực hiện việc đăng ký hoặc thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và chủ trì thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT;

c. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư, đề xuất hướng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện dự án đầu tư; đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư công. Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu và dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; làm đầu mối tổ chức các cuộc tiếp xúc của Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư ở trong nước và ở nước ngoài.

9. Về quản lý ODA:

a. Là cơ quan đầu mối trong việc thu hút, điều phối và quản lý nhà nước về ODA; chủ trì soạn thảo chiến lược, chính sách, định hướng thu hút và sử dụng ODA; hướng dẫn các cơ quan chủ quản xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA; tổng hợp Danh mục các chương trình, dự án ODA yêu cầu tài trợ;

b. Chủ trì việc chuẩn bị nội dung, tổ chức vận động và điều phối các nguồn ODA phù hợp với chiến lược, định hướng thu hút, sử dụng ODA; đề xuất việc ký kết điều ước quốc tế khung về ODA và điều ước quốc tế cụ thể về ODA không hoàn lại theo quy định của pháp luật; hỗ trợ các Bộ, ngành và các địa phương chuẩn bị nội dung và theo dõi quá trình đàm phán điều ước quốc tế cụ thể về ODA với các nhà tài trợ.

c. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức có liên quan chuẩn bị chương trình, dự án ODA; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định cơ chế tài chính trong nước sử dụng vốn ODA thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát hoặc cho vay lại;

d. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp và lập kế hoạch giải ngân vốn ODA, xây dựng kế hoạch vốn đối ứng hàng năm và xử lý các nhu cầu đột xuất đối với các công trình, dự án ODA thuộc diện cấp phát từ nguồn ngân sách nhà nước;

đ. Theo dõi, kiểm tra và đánh giá các chương trình, dự án ODA theo quy định của pháp luật; làm đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiều Bộ, ngành; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng ODA.

10. Về quản lý đấu thầu:

a. Thẩm định kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác đấu thầu đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu; tổ chức mạng lưới thông tin về đấu thầu theo cơ chế phân cấp hiện hành.

11. Về quản lý các khu kinh tế:

a. Xây dựng, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu kinh tế trong phạm vi cả nước;

b. Tổ chức thẩm định quy hoạch tổng thể các khu kinh tế, việc thành lập các khu kinh tế; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu kinh tế sau khi được phê duyệt;

c. Làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư phát triển và hoạt động của các khu kinh tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất về mô hình và cơ chế quản lý đối với các khu kinh tế.

12. Về thành lập và phát triển doanh nghiệp:

a. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế.

b. Tham gia cùng các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác của cả nước;

c. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác đăng ký kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký kinh doanh và sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

13. Về kinh tế tập thể, hợp tác xã:

a. Xây dựng chiến lược, chương trình và kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

b. Tổ chức xây dựng các cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

14. Về lĩnh vực thống kê:

a. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực thống kê; thống nhất quản lý việc công bố và cung cấp thông tin thống kê, niên giám thống kê theo quy định của pháp luật;

b. Quy định thẩm quyền ban hành các bảng phân loại thống kê (trừ bảng phân loại thống kê của ngành tòa án, kiểm sát) theo quy định của pháp luật;

c. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, chương trình điều tra thống kê quốc gia dài hạn, hàng năm và các cuộc điều tra thống kê theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, bao gồm:

a. Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt;

b. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo thẩm quyền các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng.

c. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

16. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

19. Quản lý nhà nước các hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật

20. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

21. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

22. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

23. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

2. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

3. Vụ Tài chính, tiền tệ

4. Vụ Kinh tế công nghiệp

5. Vụ Kinh tế nông nghiệp

6. Vụ Kinh tế dịch vụ

7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị

8. Vụ Quản lý các khu kinh tế

9. Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

10. Vụ Kinh tế đối ngoại

11. Vụ Lao động, văn hóa, xã hội

12. Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

13. Vụ Quản lý quy hoạch

14. Vụ Quốc phòng, an ninh

15. Vụ Hợp tác xã

16. Vụ Pháp chế

17. Vụ Tổ chức cán bộ

18. Vụ Thi đua - Khen thưởng

19. Thanh tra Bộ

20. Văn phòng Bộ

21. Cục Quản lý đấu thầu

22. Cục Phát triển doanh nghiệp

23. Cục Đầu tư nước ngoài

24. Tổng cục Thống kê

25. Viện Chiến lược phát triển

26. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

27. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

28. Trung tâm Tin học

29. Báo Đầu tư

30. Tạp chí Kinh tế và Dự báo

31. Học viện Chính sách và Phát triển.

Tại Điều này, các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 24 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 25 đến khoản 31 là các tổ chức sự nghiệp nhà nước phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Quản lý quy hoạch được tổ chức phòng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê, Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia và quyết định ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp khác hiện có trực thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

3. Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực thi hành khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (10b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness

No.116/2008/ND-CP

Hanoi, November 14, 2008

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP dated December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECREES:

Article 1.

- Position and functions

The Ministry of Planning and Investment is a government agency and functions to perform the state management of planning, development investment and statistics, covering the provision of advice on national socio-economic development strategies and plans; development planning on and mechanisms and policies for general economic management and some specific domains; domestic investment, foreign investment in Vietnam and Vietnam's offshore investment; economic zones (including industrial parks, border economic zones, hi-tech parks and other forms of economic zones); management of official development assistance (below referred to as ODA) and foreign non-governmental aid; bidding; establishment and development of enterprises, collective economies and cooperatives; statistics; state management of public services in branches and domain under the Ministry's management according to law.

Article 2.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Planning and Investment shall perform tasks and exercise powers prescribed in the Governments Decree No.178/2007/ND-CP dated December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies, and have the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Government bills and resolutions of the National Assembly, draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, and draft resolutions and decrees of the Government under its approved annual law-making programs and plans, and projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. To submit to the Government national strategies and five-year and annual plans on socio-economic development together with macro balances of the national economy; roadmaps and plans for the formulation and revision of macro-economic management mechanisms and policies; development investment master plans and plans; the total and structure of development investment capital for the entire society and state budget investment capital for branches and domains; the total and detailed allocations of investment capital in targeted additional capital balances; the total and detailed allocations of government bond and national bond capital; the Government's programs to implement socio-economic development plans adopted by the National Assembly; strategies on long-term loans in the overall strategy on raising investment funds for the economy; strategies, master plans and plans to attract and use foreign investment capital sources and ODA and the negotiation, conclusion of and accession to treaties on domains under its management; strategies, master plans and policies on development of enterprises, collective economies and cooperatives; and other projects as assigned by the Government.

3. To submit to the Prime Minister:

a/ Socio-economic development master plans for regions; master plans on development of economic zones; criteria and quotas for state budget allocations for development investment; lists of important investment programs and projects with their funding sources; central budget provisions for capital construction investment, additional state reserves, state credit support and contribution of capital to joint-stock and joint-venture businesses; central budget advances for capital construction investment according to law; results of evaluation of draft master plans, and bidding plans and results of bidding for projects falling under the Prime Minister's deciding competence; policies, mechanisms and solutions for the development of enterprises, collective economies and cooperatives;

b/ Draft legal documents related to statistics and other draft legal documents of branches and domains under its management which fall under the Prime Ministers competence according to law.

4. To promulgate decisions, directives and circulars of branches and domains under its state management.

5. To direct, guide, examine, and organize the implementation of, legal documents on strategies, master plans and plans on development investment and statistics approved and promulgated by competent authorities and other legal documents under its management; to provide information on, disseminate and educate about laws related to branches and domains under its management.

6. Regarding strategies, master plans and plans:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To elaborate overall strategies on national socio-economic development for each period; to synthesize development master plans and plans of ministries, branches and provinces and centrally run cities; to elaborate socio-economic development master plans for regions, economic zone development master plans; to give opinions upon request on master plans to be approved by ministries, branches and provincial-level People's Committees;

c/ To publicize socio-economic development strategies and plans and socio-economic development master plans for regions after they are approved; to guide ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and provincial-level People's Committees in formulating master plans and five-year and annual plans with a view to associating socio-economic development with defense and security maintenance and conforming with approved national and regional socio-economic development strategies, master plans and plans;

d/ To synthesize general major balances of the national economy, including savings-consumption balances; financial and monetary balances; foreign loans and foreign debt payment; state budget; and development investment capital for the entire society and supervise these balances; to propose major solutions to firmly maintaining balances according to strategic and planned targets; to coordinate with the Ministry of Finance in elaborating state budget estimates to ensure the achievement of the planned targets;

e/ To guide ministries, branches and localities in monitoring and evaluating the implementation of their plans; to monitor, evaluate and report on the implementation of socio-economic development plans on a monthly, quarterly and annual basis.

7. Regarding development investment and state budget allocation:

a/ To synthesize development investment. To formulate master plans and five-year and annual plans on investment for the entire society; list of programs and projects prioritized for foreign investment and ODA; lists of state capital-funded investment programs and projects of group A or higher level and lists of national target programs, target programs and important projects;

b/ To set the total and structure of development investment capital for the entire society according to branches and domains; the total and balances of state budget development investment capital for branches and domains (including investment structures of central and local budgets); total state capital reserves, total state capital contributed to joint-stock and joint-venture businesses, additional capital for public enterprises, total capital of government bonds and bonds of branches and domains, total capital of national target programs.

To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, synthesizing detailed investment capital allocations in budget balances for ministries and branches, additional capital for state reserves, contributed domestic capital in ODA funded and important projects, investment capital from government bonds and national bonds for branches and domains.

To synthesize detailed capital allocations for each national target program (including investment capital and non-business capital), target programs and other targeted additional amounts;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ To act as the standing member of the State Evaluation Council for National Important Investment Projects; to evaluate national target programs, target programs and other projects as assigned by the Prime Minister; to verify other investment projects under the investment law.

8. Regarding domestic and foreign investment and Vietnams overseas investment:

a/ To act as the key agency in assisting the Government in managing activities of domestic investment, foreign direct investment in Vietnam and Vietnams offshore investment; to organize investment promotion activities and provide guidance on investment procedures;

b/ To register, or verify and grant certificates of, offshore investment and assume the prime responsibility for verifying and granting investment certificates to BOT (build-operate-transfer), BTO (build-transfer-operate) and BT (build-transfer) investment projects;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, guiding, monitoring, inspecting and examining investment activities and proposing solutions to problems arising in the formulation and implementation of investment projects; to evaluate results and socio-economic efficiency of domestic and foreign investment activities; to examine, supervise and conduct overall evaluation of pubic investment activities. To report on the implementation of target programs and investment projects under the Prime Minister's investment decisions; to act as the key agency in organizing meetings at home and abroad between the Prime Minister and investors.

9. Regarding ODA management:

a/ To act as the key agency in attracting, coordinating and performing the state management of ODA; to assume the prime responsibility for formulating strategies, policies and orientations for ODA attraction and use; to guide managing agencies in making lists of programs and projects prioritized for ODA; to synthesize lists of programs and projects calling for ODA;

b/ To assume the prime responsibility for making content preparations and organizing the raising and coordination of, ODA sources in line with strategies and orientations for ODA attraction and use; to propose the conclusion of framework and specific treaties on non-refundable ODA according to law; to assist ministries, branches and localities in preparing contents and monitoring negotiations with donors on specific treaties on ODA;

c/ To guide concerned units and organizations in preparing ODA-funded programs and projects; to assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, determining domestic financial mechanisms for the use of ODA funds which are allocated from or sub-lent by the state budget;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To monitor, examine and evaluate ODA-funded programs and projects according to law; to act as the key agency in handling inter-ministerial or -branch matters according to its competence or proposing them to the Prime Minister for handling; to sum up and make periodical reports on the situation and efficiency of ODA attraction and use.

10. Regarding bidding management:

a/ To evaluate bidding plans and results of contractor selection for projects falling under the Prime Ministers deciding competence under the bidding law; to coordinate with concerned ministries and branches in monitoring the organization of bidding for projects approved by the Prime Minister;

b/ To guide, inspect, examine, supervise and synthesize the implementation of the bidding law; to organize the bidding information network under the current decentralization mechanism.

11. Regarding management of economic zones:

a/ To formulate, and examine the implementation of, master plans and plans on development of economic zones nationwide;

b/ To organize the evaluation of master plans on economic zones and the establishment of economic zones; to coordinate with concerned ministries and branches and provincial-level People's Committees in guiding the implementation of master plans and plans on development of economic zones after they are approved;

c/ To act as the key agency in guiding, examining, reviewing and reporting on the situation of development investment and operation of economic zones; to assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, proposing models and management mechanisms for economic zones.

12. Regarding establishment and development of enterprises:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To join ministries, branches and provincial- level Peoples Committees in evaluating schemes on establishment, organization and re-structuring of state enterprises; to synthesize the reorganization, renewal and development of state enterprises and the development of enterprises of other economic sectors nationwide;

c/ To assist the Government in performing the unified state management of business registration; to provide guidance on business registration procedures; to examine, monitor and synthesize the situation of business registration by, and post- registration in, enterprises nationwide.

13. Regarding collective economy and cooperatives:

a/ To elaborate development strategies, programs and plans on collective economy and cooperatives; to organize, guide, examine, urge and synthesize the implementation of development programs and plans on collective economy and cooperatives;

b/ To formulate management mechanisms and support policies for the development of collective economy and cooperatives.

14. Regarding statistics:

a/ To assist the Government in performing the unified state management of statistics; to perform the unified management of the publicization and supply of statistical information and annual statistical directories according to law;

b/ To prescribe the competence to promulgate statistical classification tables (except those of courts and procuracies) according to law;

c/ To establish the national statistical indicator system, grassroots-level statistical reporting mechanism, general statistical reporting mechanism, long-term and annual national statistical survey programs and statistical surveys according to law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Formulating schemes on reorganization and ownership transformation of state enterprises, submitting them to the Prime Minister for approval and directing their implementation after they are approved;

b/ Proposing the Prime Minister to appoint and relieve from office, or appointing and relieving from office according to its competence, leaders, managers and chief accountants of state enterprises;

c/ Approving according to its competence, or submitting to the Prime Minister for approval, organization and operation charters of state invested enterprises in branches and domains under its management.

16. To organize and direct the implementation of plans on scientific research and application of scientific and technological advances to the domains under its management;

17. To enter into international cooperation in the domains under its management according to law.

18. To perform the state management of public services in the domains under its management according to law; to manage and direct the operation of non-business organizations under its management;

19. To perform the state management of the operation of associations and non-governmental organizations in the domains under its management according to law.

20. To inspect, examine, and settle complaints and denunciations, to prevent and combat corruption and negative practices and handle violations of law in the domains under its management according to law.

21. To decide on, and direct the implementation of, its administrative reform program in line with the objectives and contents of the State's administrative reform program after it is approved by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.23. To manage finance and assets assigned to the Ministry and disburse state budget funds allocated to the Ministry according to law.

24. To perform other tasks and exercise other powers as prescribed by law or as assigned by the Government or the Prime Minister.

Article 3.

- Organizational structure

1. The Department of National Economic Issues.

2. The Department of Local and Regional Economy.

3. The Financial and Monetary Department.

4. The Department of Industrial Economy.

5. The Department of Agricultural Economy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. The Department of Infrastructure and Urban Centers;

8. The Department of Management of Economic Zones.

9. The Department of Investment Supervision and Appraisal;

10. The Foreign Economic Relations Department.

11. The Department of Labor, Culture and Social Affairs.

12. The Department of Science, Education, natural Resources and Environment;

13. The Planning Management Department.

14. The Department of National Defense and Security.

15. The Cooperatives Department

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17. The Organization and Personnel Department.

18. The Emulation and Commendation Department.

19. The Inspectorate.

20. The Office.

21. The Bidding Management Department.

22. The Agency of Enterprise Development.

23. The Foreign Investment Agency.

24. The General Statistics Office.

25. The Institute of Development Strategy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.27. The National Center for Socio-Economic Information and Forecast.

28. The Informatics Center.

29. The Vietnam Investment Review.

30. The Economics and Forecast Review.

31. The Policy and Development Academy.

The Organizations defined in Clauses 1 thru 24 of this Article are administrative organizations assisting the Minister in performing the state management function, the organizations defined in Clauses 25 thru 31 are state non-business organizations operating to serve state management work.

The Office, the Inspectorate, the Foreign Relations Department, the Department of National Economic Issues, the Department of Local and Regional economy and the Planning Management Department may organize sections.

The Minister of Planning and Investment shall submit to the Prime Minister for promulgation decisions defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the general Statistics Office, the Development Strategy Institute, the Central Institute of Economic Management and the National Center for Socio-Economic Information and Forecast, and decide to promulgate a list of other existing non-business organizations attached to the Ministry.

Article 4.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. This Decree takes effect 15 days after its publication "CONG BAO" and replaces the Government's Decree No. 61/2003/ND-CP dated June 6, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment.

2. To annul all previous provisions which are contrary to this Decree.

3. The Governments Decree No. 93/2007ND-CP dated June 4, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Statistics Office under the Ministry of Planning and Investment ceases to be effective after the Prime Ministers decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Statistics Office under the Ministry of Planning and Investment is promulgated and takes effect.

Article 5.

- Implementation responsibilities

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28.628

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!