Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 61/2003/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hiệu: 61/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt ODA), đấu thầu, doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch tổng thể, dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách; tổ chức công bố chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước sau khi được phê duyệt theo quy định;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

5. Về quy hoạch, kế hoạch:

a) Trình Chính phủ chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý để báo cáo Chính phủ, điều hoà và phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. Chịu trách nhiệm điều hành thực hiện kế hoạch về một số lĩnh vực được Chính phủ giao;

b) Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và vùng lãnh thổ đã được phê duyệt;

c) Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch về bố trí vốn đầu tư cho các lĩnh vực của các bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thẩm định các quy hoạch phát triển ngành, vùng lãnh thổ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ thông qua theo phân cấp của Chính phủ;

d) Tổng hợp các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân: cân đối tích lũy và tiêu dùng, tổng phương tiện thanh toán, cán cân thanh toán quốc tế, ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển, dự trữ nhà nước. Phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán ngân sách nhà nước.

6. Về đầu tư trong nước và ngoài nước:

a) Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

b) Trình Chính phủ kế hoạch tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức và cơ cấu theo ngành, lĩnh vực của vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, tổng mức bổ sung dự trữ nhà nước, tổng mức hỗ trợ tín dụng nhà nước, tổng mức vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước, tổng mức bù lỗ, bù giá, bổ sung vốn lưu động và thưởng xuất, nhập khẩu. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập phương án phân bổ vốn của ngân sách trung ương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung dự trữ nhà nước, hỗ trợ vốn tín dụng nhà nước, vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước, tổng hợp vốn chương trình mục tiêu quốc gia;

c) Tổng hợp chung về lĩnh vực đầu tư trong nước và ngoài nước; phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản;

d) Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cấp giấy phép đầu tư cho các dự án theo thẩm quyền; thực hiện việc ủy quyền cấp giấy phép đầu tư theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; thống nhất quản lý việc cấp giấy phép các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài;

đ) Làm đầu mối giúp Chính phủ quản lý đối với hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam, của Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư;

e) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện dự án đầu tư theo thẩm quyền. Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Làm đầu mối tổ chức các cuộc tiếp xúc của Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

7. Về quản lý ODA:

a) Là cơ quan đầu mối trong việc thu hút, điều phối, quản lý ODA; chủ trì soạn thảo chiến lược, quy hoạch thu hút và sử dụng ODA; hướng dẫn cơ quan chủ quản xây dựng danh mục và nội dung các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng ODA trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì việc chuẩn bị, tổ chức vận động và điều phối các nguồn ODA phù hợp với chiến lược, quy hoạch thu hút, sử dụng ODA và danh mục chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA;

c) Chuẩn bị nội dung và tiến hành đàm phán điều ước quốc tế khung về ODA; đại diện cho Chính phủ ký kết Điều ước quốc tế khung về ODA với các Nhà tài trợ;

d) Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức có liên quan chuẩn bị chương trình, dự án ODA; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định hình thức sử dụng vốn ODA thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát hoặc cho vay lại; thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ODA thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Theo dõi, hỗ trợ chuẩn bị nội dung và đàm phán Điều ước quốc tế cụ thể về ODA với các Nhà tài trợ;

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp và lập kế hoạch giải ngân vốn ODA, kế hoạch vốn đối ứng hàng năm đối với các chương trình dự án ODA thuộc diện cấp phát từ nguồn ngân sách; tham gia cùng Bộ Tài chính về giải ngân, cơ chế trả nợ, thu hồi vốn vay ODA;

f) Chủ trì theo dõi và đánh giá các chương trình dự án ODA; làm đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiều bộ, ngành; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng ODA.

8. Về quản lý đấu thầu:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi việc tổ chức thực hiện các dự án đấu thầu đã được Chính phủ phê duyệt;

b) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu; quản lý hệ thống thông tin về đấu thầu.

9. Về quản lý nhà nước các khu công nghiệp, các khu chế xuất:

a) Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và các mô hình khu kinh tế tương tự khác trong phạm vi cả nước;

b) Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp, khu chế xuất, việc thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất; hướng dẫn triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất đã được phê duyệt;

c) Làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư phát triển và hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất về mô hình và cơ chế quản lý đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất.

10. Về doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khuyến khích đầu tư trong nước;

b) Làm đầu mối thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước theo phân công của Chính phủ; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác của cả nước. Làm thường trực của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

c) Thống nhất quản lý nhà nước về công tác đăng ký kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký kinh doanh và sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại các địa phương; xử lý các vi phạm, vướng mắc trong việc thực hiện đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền; tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước.

11. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

13. Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ;

14. Quản lý nhà nước các hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ;

16. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

17. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Bộ quản lý; đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

1. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân;

2. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ;

3. Vụ Tài chính, tiền tệ;

4. Vụ Kinh tế công nghiệp;

5. Vụ Kinh tế nông nghiệp;

6. Vụ Thương mại và dịch vụ;

7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị;

8. Vụ Quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất;

9. Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư;

10. Vụ Quản lý đấu thầu;

11. Vụ Kinh tế đối ngoại;

12. Vụ Quốc phòng - An ninh;

13. Vụ Pháp chế;

14. Vụ Tổ chức cán bộ;

15. Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường;

16. Vụ Lao động, Văn hoá, Xã hội;

17. Cục Đầu tư nước ngoài;

18. Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

19. Thanh tra;

20. Văn phòng.

Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Văn phòng được lập phòng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ:

1. Viện Chiến lược phát triển;

2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

3. Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội quốc gia;

4. Trung tâm Tin học;

5. Báo Đầu tư;

6. Tạp chí Kinh tế và dự báo.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định pháp luật trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 61/2003/ND-CP

Hanoi, June 06, 2003

 

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to Resolution No. 02/2002/QH11 of August 5, 2002 of the first session of the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam prescribing the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposals of the Minister of Planning and Investment and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1.- Position and functions

The Ministry of Planning and Investment is an agency of the Government, which performs the functions of State management over planning and investment, including the provision of general advices on strategies, plannings and plans on national socio-economic development, on mechanism and policies for general economic management and some specific fields, on domestic and foreign investment, industrial parks and export-processing zones, on management of official development assistance source (hereinafter called ODA for short), bidding, enterprises, and business registration throughout the country; performs the State management over public services in the fields under its management as prescribed by law.

Article 2.- Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government and/or the Prime Minister bills, draft ordinances and other legal documents in the field of planning and investment within the scope of its State management;

2. To submit to the Government and/or the Prime Minister overall strategies, plannings, projects, long-term, five-year and annual plans on national and territorial socio-economic development, the major balances of the national economy, including financial and monetary balances, and capital construction investment capital, which shall serve as basis for the formulation of financial-budgetary plans; to organize the announcement of overall strategies and plannings on national socio-economic development already approved as prescribed;

3. To issue decisions, directives and circulars in the field of planning and investment within the scope of its State management;

4. To direct, guide, inspect and be accountable for the implementation of legal documents; approved strategies, plannings and plans as well as other legal documents, which fall within the scope of its management; to propagate, disseminate and educate the legislation on the fields under its management;

5. On plannings and plans:

a/ To submit to the Government the programs of action for the implementation of socio-economic development plans already adopted by the National Assembly and monitor, synthesize and monthly and quarterly report the implementation of these plans to the Government, to regulate and coordinate in realizing major balances of the national economy. To take responsibility in administering the implementation of plans in some fields assigned by the Government;

b/ To guide the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and provincial/municipal People’s Committees in formulating plannings and plans compatible with the approved strategies, plannings and plans on national and territorial socio-economic development;

c/ To synthesize development plannings and plans as well as investment capital allocation plans of the ministries, branches, provinces and centrally-run cities; to evaluate branch or territorial development plannings of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, provinces and centrally-run cities and submit them to the Prime Minister for approval or approve them according to the Government’s responsibility decentralization;

d/ To synthesize the major balances of the national economy: the accumulation-consumption balance, total payment instruments, international payment balance, State budget, development investment capital and State reserves. To coordinate with the Ministry of Finance in elaborating the State budget estimates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To submit to the Government plannings, plans and lists of domestic investment projects and projects calling for foreign investment capital, and to make adjustment thereof in case of necessity;

b/ To submit to the Government plans on the total investment capital level of the entire society, the total State budget investment level and structures, according to branches and fields, the total level of addition to the State reserves, the total level of State credit support, the total level of the State’s contributed equity capital and joint-venture capital, the total level of loss and price subsidies, addition to working capital, and import/export rewards. To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in elaborating plans on allocation of central budget capital for capital construction investment, addition to the State reserves, State credit capital support, the State’s contributed equity capital and joint venture capital, and synthesis of capital for national target programs;

c/ To make general synthesis of domestic and foreign investment; to coordinate with the Ministry of Finance and concerned ministries and branches in inspecting and evaluating the efficiency of capital investment in capital construction works;

d/ To evaluate investment projects under the deciding competence of the Government or the Prime Minister; to license projects according to its competence; to authorize the licensing under the Prime Minister’s regulations; to perform the uniform management over the licensing of foreign investment projects in Vietnam and Vietnam’s investment projects in foreign countries;

e/ To act as the principal body in assisting the Government in managing activities of domestic investment, foreign direct investment in Vietnam and Vietnam’s investment in foreign countries; to organize investment promotion activities and provide guidance on investment procedures;

f/ To guide, monitor, inspect and handle problems arising in the course of formulating and realizing investment projects according to its competence. To evaluate the results and socio-economic efficiency of domestic and foreign investment activities. To act as the principal body in organizing the Prime Minister’s meetings with domestic as well as foreign investors.

7. On ODA management:

a/ To act as a principal body in ODA attraction, coordination and management; to assume the prime responsibility for elaborating strategies and plannings on ODA attraction and use; to guide managing agencies in formulating lists and contents of programs and projects prioritized for ODA mobilization; to sum up and submit list of ODA-funded programs and projects to the Prime Minister for approval;

b/ To assume the prime responsibility in preparing, organizing the mobilization and coordination of, ODA sources in compatibility with the strategies and plannings on ODA attraction and use as well as list of programs and projects prioritized for ODA mobilization;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ To guide concerned units and organizations to prepare ODA-funded programs and projects; to assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in determining forms of using ODA capital which shall be allocated or sub-lent by the State budget; to evaluate and submit to the Prime Minister for approval documents of ODA-funded programs and projects falling under the Prime Minister’s approving competence;

e/ To monitor and support the preparation of contents of, and negotiations on, specific international treaties on ODA with donors;

f/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in synthesizing and elaborating plans on ODA capital disbursement and annual plans on reciprocal capital for ODA-funded programs and projects entitled to allocations from the budget sources; to join the Ministry of Finance in the work of capital disbursement and the mechanism for debt repayment and retrieval of ODA loan capital;

g/ To assume the prime responsibility in monitoring and evaluating ODA-funded programs and projects; to act as the principal body in handling matters concerning many ministries or branches according to its competence or proposing them to the Prime Minister for handling; to sum up and make periodical reports on situation and efficiency of ODA attraction and use.

8. On bidding management:

a/ To submit to the Government and/or the Prime Minister bidding plans and bidding results of projects falling under the competence of the Government or the Prime Minister; to monitor the organization of bidding projects already approved by the Government;

b/ To guide, examine, inspect, supervise and synthesize the implementation of law provisions on bidding; to manage the system of information on bidding.

9. On the State management of industrial parts and export-processing zones:

a/ To submit to the Government plannings and plans on development of industrial parks, export-processing zones and models of similar economic zone throughout the country;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To act as the principal body in guiding, inspecting, synthesizing and reporting the situation on investment in, development and operation of, industrial parks and export-processing zones; to assume the prime responsibility and coordinate with concerned agencies in proposing managerial models and mechanism for industrial parks and export-processing zones.

10. On enterprises and business registration:

a/ To assume the prime responsibility and coordinate with concerned ministries and branches in submitting to the Government and/or the Prime Minister strategies, programs and plans on reorganization, renewal and development of State enterprises; the managerial mechanism and support policies for the reorganization of State enterprises and development of small- and medium-sized enterprises of various economic sectors; to perform the function of State management over domestic investment promotion;

b/ To act as the principal body in appraising schemes on establishment, reorganization and re-structuring of State enterprises as assigned by the Government; to sum up the situation of reorganization, renewal and development of State enterprises as well as the development of enterprises of other economic sectors nationwide. To act as the Standing Body of the Council for Promoting the Development of Small- and Medium-Sized Enterprises;

c/ To perform the uniform State management over the work of business registration; to provide guidance on business registration procedures; to inspect, monitor and sum up the situation of business registration by, and post-registration in, enterprises in various localities; to handle violations and problems in business registration which fall under its competence; to collect, archive and process information on business registration throughout the country.

11. To organize and direct the implementation of plans on scientific research and application of scientific and technological advances in the field of planning and investment within the scope of its management;

12. To undertake international cooperation in the field of planning and investment under its management as prescribed by law;

13. To perform the State management over public services in the field of planning and investment under its management as provided for by law; to manage and direct the operation of non-business organizations under its management;

14. To perform the State management over the operation of associations and non-governmental organizations in the field of planning and investment falling within the scope of its management as prescribed by law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.16. To decide on, and direct the implementation of, its administrative reform program according to the objectives and contents of the State’s administrative reform program already approved by the Prime Minister;

17. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the realization of wage policies as well as policies on preferential treatment, commendation, rewards and disciplines towards State officials and employees under its management, to provide professional training and fostering for officials and employees in the domains under its management.

18. To manage its assigned finance and assets, and organize the execution of allocated budget according to law provisions..

Article 3.- The organizational structure of the Ministry

a/ Organizations assisting the Minister in performing the State management functions:

1. The General Department for National Economy;

2. The Department for Local and Territorial Economy;

3. The Finance and Monetary Department;

4. The Department for Industrial Economy;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. The Trade and Services Department

7. The Department for Infrastructure and Urban Centers;

8. The Department for Management of Industrial Parks and Export-Processing Zones;

9. The Department for Investment Evaluation and Supervision;

10. The Bidding Management Department;

11. The External Economics Department;

12. The Defense-Security Department;

13. The Legal Department;

14. The Organization and Personnel Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.16. The Department for Labor, Culture and Social Affairs;

17. The Foreign Investment Department;

18. The Department for Small- and Medium-Sized Enterprise Development;

19. The Inspectorate;

20. The Office.

The Department for External Economy, the General Department for National Economy, the Department for Local and Territorial Economy and the Office shall be allowed to set up their attached sections which shall be decided by the Minister of Planning and Investment after reaching agreement with the Minister of the Interior.

b/ Non-business organizations under the Ministry:

1. The Development Strategy Institute;

2. The Central Institute for Economic Management Studies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Informatics Center;

5. The Investment newspapers.

6. The Economics and Forecast magazine.

The Minister of Planning and Investment shall propose the functions, tasks, powers and organizational structure of the Development Strategy Institute and the Central Institute for Economic Management Studies to the Prime Minister for decision.

Article 4.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Government’s Decree No. 75/CP of November 1, 1995 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Planning and Investment and previous regulations contrary to this Decree.

Article 5.- Implementation responsibility

The Minister of Planning and Investment, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the provincial/municipal People’s Committees shall have to implement this Decree.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 61/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.342

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!